ESMO Kongresi 2022'de sunulan faz 3 klinik araştırma sonuçlarına göre, tedaviye dirençli metastatik kolorektal kanserli hastalarda en iyi destekleyici bakıma fruquintinib adlı oral ilacın eklenmesi, hayatta kalma sonuçlarını iyileştiriyor.

Fruquintinib, FRESCO-2 klinik araştırmasında hem progresyonsuz (ilerlemesiz) hem de genel sağkalımı iyileştirdi.

Çalışmayı sunan Houston Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Dr. Nageshwara Arvind Dasari, "Bu sonuçlar önceki FRESCO çalışmasıyla tutarlıdır ve metastatik kolorektal kanserli hastalar için yeni, potansiyel olarak uygulama değiştiren, küresel bir oral tedavi seçeneğini destekler ve bu hastalar için tedavi sürekliliğini zenginleştirir" dedi.

Tanı anında kolon ve rektum kanserlerinin yaklaşık üçte biri metastatik, yani 4. evrededir. Günümüzde ameliyat edilemez metastatik kolon ve rektum kanserlerinin tedavisinde standart yaklaşım, tüm hastaların tümörlerinde ileri moleküler patolojik veya genetik incelemelerin yapılarak akıllı ilaç ve immünoterapi uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu kanserlere uygun kombine kemoterapi rejimlerinin uygulanmasıdır. FRESCO-2, önceden floropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan bazlı kemoterapi, anti-VEGF tedavisi ve anti-EGFR tedavisi görmüş dirençli metastatik kolorektal kanserli hastaları dahil etmiştir.

Hastalar, plasebo artı en iyi destekleyici bakım (230 hasta) veya fruquintinib artı en iyi destekleyici bakım (461 hasta) alacak şekilde rastgele iki gruptan birine atandı. Fruquintinib günde 5 mg olarak verildi, 3 hafta ilacı aldıktan sonra 1 hafta ara verildi. Hastalar, hastalık progresyonuna veya kabul edilemez yan etkiye kadar tedavi edildi.

metastatik kolorektal kanser fruquintinib fresco 2 calismasi dasari lba25 esmo 2022

  • Başlangıçta, ortanca yaş her iki kolda da 64 idi (genel aralık, 25-86). Hastaların çoğu erkekti (fruquintinib kolunda %53.1 ve plasebo kolunda %60,9). Metastatik hastalık için daha önce her iki grup da ortanca 5 basamak tedavi almıştı (aralık, fruquintinib kolunda 2-16; plasebo kolunda 2-12). 
  • Ortanca takip süresi fruquintinib kolunda 11.3 ay ve plasebo kolunda 11.2 aydı.
  • Ortanca genel sağkalım, fruquintinib kolunda 7.4 ay ve plasebo kolunda 4.8 aydı (tehlike oranı [HR], 0.662; %95 GA, 0.549-0.800; P <.001). Bu, yaşam kaybı riskinde %34 azalmaya karşılık gelmektedir.
  • Ortanca progresyonsuz sağkalım sırasıyla 3.7 ay ve 1.8 aydı (HR, 0.321; %95 GA, 0.267-0.386; P <.001).
  • Alt grup analizlerinde, progresyonsuz sağkalım tüm gruplarda fruquintinib lehine idi ve genel sağkalım hemen hemen tüm gruplarda fruquintinib lehine idi. Genel sağkalım analizindeki istisna, "diğer" ırk kategorisindeki hastalardı (Asya, Afrikalı-Amerikalı veya Kafkas ırkına karşı).
  • Doğrulanmış genel yanıt oranı, fruquintinib kolunda %1.5 ve plasebo kolunda %0 olmuştur ( P =.059). Hastalık kontrol oranı sırasıyla %55.5 ve %16.1 idi ( P <.001). 
  • Derece 3 veya daha yüksek tedaviyle ortaya çıkan yan etkiler, fruquintinib kolundaki hastaların %62.7'sinde ve plasebo kolundakilerin %50,4'ünde meydana geldi.
  • Fruquintinib kolunda en yaygın 3. derece veya daha yüksek tedaviyle ortaya çıkan yan etkiler hipertansiyon (%13.6), asteni/güçsüzlük (%7.7) ve el-ayak sendromu (%6.4) idi. İndirekt bir karşılaştırma yapacak olursak; 3. derece veya daha yüksek yorgunluk oranı regorafenib için %15'tir.
  • Derece 3 veya daha yüksek tedaviyle ilgili yan etkilerin oranı fruquintinib kolunda %36 ve plasebo kolunda %11.3 idi. Fruquintinib kolunda, yan etkiler hastaların %54.2'sinde dozun kesilmesine, %24,1'inde dozun azaltılmasına, %20,4'ünün kesilmesine ve %10,5'inde yaşam kaybına neden olmuştur.

Fruquintinib, sonuçları 2018'de JAMA'da yayımlanan ilk FRESCO denemesinden elde edilen verilere dayanarak, üçüncü basamak tedaviden itibaren metastatik kolorektal kanser için Çin'de onay almıştı ve ABD FDA onayının yakında verilmesi bekleniyor. Şimdi ise önemli bir soru şu: Ffruquintinib, bu aşamadaki hastaların standart tedavisi olan trifluridin-tipirasil (Lonsurf) gibi diğer onaylanmış ajanlarla, yan etkiyi artırmadan etkinliği daha da iyileştirmeye çalışmak için kombine edilebilir mi?