15 - 35 yaş grubu erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan testis tümörleri, platin türü kemoterapilerin keşfinden sonra tedavi başarısının en yüksek olduğu kanser türlerinden biri haline gelmiştir.

testis kanseri sagkalim oranlari

Testis kanserlerinin %90’dan fazlası germ hücreler olarak bilinen özel hücrelerde gelişir. Bunlar, sperm üreten hücrelerdir. Erkeklerde seminom ve seminom dışı olmak üzere iki tür germ hücreli tümör vardır. Seminom ve seminom dışı hücreler, mikroskop altında incelendiğinde oldukça farklı gözükür. Bu iki kanser türünün ayrılması tedavi stratejisi açısından son derece önemlidir. Testis kanserinde her iki kanser türü de eşit oranda incelenmektedir.

Bazı testis kanserleri hem seminom hem de seminom dışı hücreler içerirler (mikst germ hücreli tümörler). Böyle karışık türün bir arada olduğu kanser türleri, seminom dışı testis tümörleri ile aynı şekilde ilerlediği için tedavi yöntemleri de aynı şekilde uygulanır.

testis tümör çeşitleri

Testis tümörlerinin tedavisi hastalığın evresi ve tümörün alt tipine göre yapılır. Yazımızın konusu olan yüksek riskli evre-1 seminom-dışı veya mikst (kombine) germ hücreli tümörlerin temel tedavisi orşiektomi olarak adlandıran ameliyatı takiben 2 veya 3 kür adjuvan kemoterapi uygulamasıdır.

Burada uygulanan kemoterapi rejimine BEP protokolü denmektedir, ve Bleomisin, Etoposid ve Sisplatin adlı kemoterapileri içermektedir. Testis kanserli hastalar için bu BEP protokolü yüksek oranda yaşam kurtarıcı potasiyeli ile birlikte bazen ciddi olabilen yan etki riski de taşımaktadır. Bu nedenle araştırmacılar, yüksek riskli evre-1 seminom-dışı veya mikst germ hücreli tümörler için orşiektomi sonrası 2 kür BEP yerine 1 kür uygulamanın yeterli olup olmadığını araştırmışlardır.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin düzenlediği 2017 Genitoüriner Kanserler Sempozyumu’nda sunulan araştırmaya göre, 1 kür BEP uygulanan bu grup 236 hastanın 2 yıllık rekürrens (hastalık tekrarı) oranı % 1.3 idi. Yani 2 yıllık tekrarlama oranı, 2 kür BEP tedavisi için daha önce bildirilen nüks oranı ile benzerdir.

Sonuç olarak, yüksek riskli evre-1 seminom-dışı veya mikst germ hücreli testis tümörleri için adjuvan 1 kür BEP ile 2 kür BEP’in sonuçları benzerdir, bununla birlikte özellikle genç kişileri etkileyen böyle bir hastalık için 1 kür BEP’in kabul edilmesi, kemoterapiye daha az maruz kalınmasını sağlayacaktır.