Trastuzumab derukstekanı 5.4 mg/kg dozunda alan hastaların %34.1'inde ve 6.4 mg/kg dozunda alan hastaların %26.5'inde tedaviye objektif yanıt vardı.

HER2-aşırı ifadelenen (overekspresyon), tekrarlamış veya tedaviye dirençli, ameliyatla çıkarılamayan ve/veya metastatik küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarla yapılan faz 2 denemesinde trastuzumab derukstekan etkinlik gösterdi.

Bu denemenin sonuçları, DESTINY-Lung01 adlı çalışmada The Lancet Oncology dergisinde yayımlandı.

HER2 Değişiklikleri ve Kanserde Önemi

HER (İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) ailesi, hücre büyümesi, farklılaşması ve hayatta kalmasını düzenleyen önemli sinyal yollarını etkileyen reseptör tirozin kinazlardan oluşur. Bu aile, özellikle kanserin gelişim ve ilerlemesinde merkezi bir rol oynar. HER ailesinin en çok incelenen üyelerinden biri olan HER2, bazı kanser türlerinde aşırı ifade edildiğinde (overekspresyon), hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine ve büyümesine yol açabilir. HER2, özellikle meme kanseri ve akciğer kanseri olmak üzere bir dizi kanser türünde önemli bir hedef moleküldür.

her2 reseptor degisikliklerinin farkli kanser turlerinde sikligi overekspresyon amplifikasyon mutas

Kanserde HER2 ile ilişkili üç önemli değişiklik; overekspresyon, mutasyon ve amplifikasyon olarak sıralanabilir. HER2'nin aşırı ifadesi (overekspresyon), genin normalden fazla protein ürettiği durumlardır. Mutasyonlar, genin yapısal değişiklikleridir ve bu değişiklikler genin fonksiyonunu etkileyebilir. Amplifikasyon ise, genin kopya sayısının artması durumudur ve bu da genin aşırı aktif hale gelmesine yol açabilir. Bu değişikliklerin her biri, kanser hücrelerinin büyüme ve yayılma kapasitesini etkileyebilir ve bu nedenle tedavi hedefi olarak önem taşır.

11 Ağustos 2022'de, HER2 mutasyonu gösteren akciğer kanseri hastaları için kullanılmak üzere trastuzumab derukstekan adlı ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından hızlandırılmış onay almıştır. Bu onay, HER2 mutasyonlu akciğer kanseri için önemli bir adım olarak görülmüş, ancak HER2'nin diğer değişiklikleri için benzer bir onay henüz alınmamıştır. Bu durum, HER2 aşırı ifadelenen ve/veya amplifiye olan kanserlerde etkili tedavilerin geliştirilmesine yönelik devam eden araştırmaların önemini vurgular.

DESTINY-Lung01 Çalışmasının Detayları

DESTINY-Lung01 çalışması, HER2-aşırı ifadelenen veya HER2-mutant KHDAK'li hastaları kaydetti, ancak mevcut analiz sadece HER2-aşırı ifadelenen KHDAK'li hastaları (immünohistokimya skorları 3+ veya 2+) içerdi.

Hastalar, standart tedaviye dirençli veya tekrarlayan ve/veya ameliyatla çıkarılmayan, metastatik olmayan, skuamöz-olmayan KHDAK'ye sahipti veya hastalar için standart tedavi mevcut değildi.

Hastalar, her 3 haftada bir 6.4 mg/kg (kohort 1) veya 5.4 mg/kg (kohort 1A) trastuzumab derukstekan aldı.

27 Ağustos 2018 ve 28 Ocak 2020 arasında, 49 hasta 6.4 mg/kg trastuzumab derukstekan aldı (kohort 1). Ve 16 Haziran 2020'den 9 Aralık 2020'ye kadar, 41 hasta 5.4 mg/kg trastuzumab derukstekan aldı (kohort 1A). Toplam 90 hasta.

Sonuçlar

  • Ortanca tedavi süresi kohort 1'de 4.1 ay, kohort 1A'da 5.5 aydı. Ortanca takip süresi sırasıyla 12 ay ve 10.6 aydı.
  • Bağımsız inceleme tarafından doğrulanmış objektif yanıt oranı kohort 1'de %26.5 ve kohort 1A'da %34.1 idi. Kohort 1'deki tüm yanıtlar kısmi yanıtlardı, ancak kohort 1A'daki 2 hasta tam yanıt aldı.
  • Hastalık kontrol oranı kohort 1'de %69.4 ve kohort 1A'da %78 idi.
  • Yanıt ortanca süresi kohort 1'de 5.8 ay, kohort 1A'da 6.2 aydı.
  • Ortanca ilerlemesiz sağkalım sırasıyla 5.7 ay ve 6.7 aydı.
  • Ortanca genel sağkalım sırasıyla 12.4 ay ve 11.2 aydı.
  • Tedaviyle ilişkili advers olay oranı kohort 1'de %90, kohort 1A'da %93 idi. Derece 3 veya daha yüksek advers olay oranı sırasıyla %53 ve %22 idi.

En yaygın derece 3 veya daha yüksek advers olaylar (sırasıyla kohort 1 ve 1A) nötropeni (%24'e karşı %0) ve yorgunluk (%10'a karşı %7) idi. En yaygın ciddi advers olaylar (sırasıyla kohort 1 ve 1A) pnömonit (%8'e karşı %2) ve mide bulantısı (%4'e karşı %0) idi. Kohort 1'de 1 yaşam kaybına neden olan advers olay (interstisyel akciğer hastalığı veya pnömonit) vardı ancak kohort 1A'da yaşam kaybına neden olan advers olaylar yoktu.

Not: HER2 mutant akciğer kanserinde trastuzumab derukstekan onaylı dozu 5.4 mg/kg'dir.

Bu hasta popülasyonunda mevcut tedavi seçeneklerinin düşük antitümör aktivitesi göz önüne alındığında, trastuzumab derukstekan, HER2-aşırı ifadelenen KHDAK'de büyük bir karşılanmamış ihtiyacı karşılayabilecek potansiyele sahip olabilir.