Meme kanseri ameliyatından sonra, adjuvan (hastalığın tekrar etme ihtimalini azaltıcı) kısmi meme ışınlaması (accelerated partial-breast irradiation, APBI) ile tedavi edilen meme kanserli hastaların 10 yıllık bir takip çalışması, kanser nüks (tekrar) oranlarının, tüm meme ışınlaması (whole-breast irradiation, WBI) alan hastalarla aynı olduğunu gösterdi. Bu çalışma Meattini ve arkadaşları tarafından 2019 San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda ( Özet GS4-06 ) sunuldu. Çalışma sonuçları, uygulaması ve hasta tarafından tolerasyonu daha kolay/pratik olan kısmi meme radyoterapisinin, erken evre meme kanserli hastalar için kabul edilebilir bir seçenek olabileceğini göstermektedir. Erken evre meme kanseri teşhisi konan birçok hastaya lumpektomi ve ardından radyoterapi uygulanır. Çalışmanın baş yazarı Floransa Üniversitesi'nden Dr. Icro Meattini, "Postoperatif (ameliyat sonrası) radyasyon, hala bölgesel meme kanseri oluşum oranını önemli ölçüde azaltabilen, meme kanseri için adjuvan tedavinin temelini temsil ediyor" açıklamasını yaptı. Son yıllarda, araştırmacılar kısmi meme ışınlamanın, kanser tekrarını önlemede tüm meme ışınlama kadar etkili olup olmadığını belirlemeye çalışmışlardır.

Çalışmanın Detayları

Meattini'nin çalışması, randomize bir faz III klinik araştırma olan APBI IMRT çalışmasına katılan kadınlar için 10 yıllık takip verilerini inceledi. Bu çalışmanın 5 yıllık takip süresi sonuçları, tümör nüksü veya sağkalım oranlarında anlamlı bir farklılık göstermemişti. APBI IMRT çalışması, 40 yaş üstü 520 evre I ya da II meme kanseri olan kadınları dahil etti. 2005-2013 yılları arasında, hastalar APBI veya WBI almak üzere rastgele 1:1 oranında iki gruba atandı. APBI kolundaki hastalar, 5 günlük fraksiyonlarda tümör yatağına toplam 30 Gy radyasyon alırken; WBI kolundakiler, 25 gün toplam 50 Gy tüm memeye, ayrıca tümör yatağına 5 günlük 10 Gy'lik bir ek ışınlama aldı. Her iki tedavi kolu yaş, tümör boyutu, tümör tipi ve adjuvan endokrin tedavisi açısından karşılaştırılabilir ve her ikisi de ortalama 10 yıllık bir takip sağladı. Hastaların çoğunda hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif meme kanseri vardı ve çoğu 50 yaşın üzerinde idi.

Anahtar Bulgular

• 10 yıl sonra, APBI grubundaki hastaların % 3.3'ü ve WBI alan grubun % 2.6'sı meme kanseri nüksü yaşadı.

• 10 yıllık genel sağkalım iki grup arasında benzerdi: APBI alan kadınlarda % 92.7 ve WBI alan kadınlarda % 93.3. Her iki fark da istatiksel olarak anlamlı değildi. Bu bulgular, 5 yıllık çalışmanın umut verici sonuçlarını güçlendiriyor ve kısmi meme ışınlamasının çok iyi bir hastalık kontrolü sağladığı gösteriyor. İyi seçilmiş vakalarda, kısmi veya tüm meme ışınlaması ile tedavi edilip edilmediklerine hastaların sonuçlarında bir fark yoktur. Kısmi meme ışınlamasının kozmetik değişikliklere neden olma ihtimali daha düşük, buna karşın daha maliyetli bir tedavidir. Kısmi meme ışınlama rejimi ayrıca daha az yan etki ile artan bir yaşam kalitesi sağlayabilir ve genel tedavi süresini belirgin olarak azaltabilir. Kısmi meme ışıması, meme onkolojisinde tedavinin etkin bir şekilde azaltılmasının / sadeleştirilmesinin (de-escalation) en temel örneklerinden biridir. Birçok hasta için, kısmi meme ışıması görece uygun maliyetli, güvenli ve etkili bir optimal seçenek olabilir.