2 Ağustos 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), semptomatik, şiddetli morbidite veya fonksiyonel sınırlamaya neden olan ve cerrahi olarak çıkarılamayan tenosinoviyal dev hücreli tümöre (TDHT) sahip yetişkin hastalar için pexidartinib (Turalio) kapsüllerini onayladı. Pexidartinib, TDHT hastaları için onaylanmış ilk sistemik tedavidir.

Tenosinoviyal dev hücreli tümör (TDHT), lokal olarak agresif olabilen malign olmayan nadir tümörlerden biridir. TDHT, sinovyumla kaplı eklemleri, bursaları ve tendon kılıflarını etkiler, etkilenen eklem veya uzuvda şişme, ağrı, sertlik ve düşük hareketlilik ile sonuçlanır. Bu durum, genç, çalışma çağındaki yetişkinlerde gelişme eğilimindedir ve zayıflatıcı olabilir.

Cerrahi, TDHT için birincil / ana tedavidir ve ağır vakalarda çoklu sinovektomi, eklem replasmanı ve hatta amputasyonu içerebilir. En iyi cerrahi müdahaleye rağmen, yaygın TDHT'nin tekrar ihtimali yüksektir.

Turalio'ya tenosinoviyal dev hücreli tümör tedavisinde FDA onayı, ameliyat için uygun olmayan TDHT'li 120 hastayı kaydeden uluslararası, çok merkezli, randomize (1: 1), çift kör, plasebo kontrollü bir klinik araştırma olan ENLIVEN'de gözlemlenen genel yanıt oranına dayanmaktadır. Genel yanıt oranı 25. haftada bağımsız bir inceleme komitesi tarafından belirlendi (Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriterleri - RECIST 1.1).

25 haftalık tedaviden sonra genel yanı oranı % 38 bulundu; % 15 tam yanıt ve % 23 kısmi yanıt.

Plasebo alan hiçbir hasta yanıt vermedi.

23 hastanın 22'sinin tedaviye yanıtı en az 6 ay boyunca devam etti.

Yüzdelik olarak ölçülen eklem hareket açıklığı, etkilenen her eklem için bir gonyometre kullanılarak değerlendirildi. Analize izin vermek için yeterli veriye sahip olan hastalarda, plasebo alan hastalara kıyasla pexidartinib alan hastalarda 25 haftadaki etkilenen eklemin hareket açıklığında istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlendi.

Pexidartinibin en sık görülen yan etkileri laktat dehidrojenaz (LDH), artan aspartat aminotransferaz (AST), saç rengi değişiklikleri, artan alanin aminotransferaz (ALT) ve artan kolesterol olmuştur. Ek yan etkiler arasında nötropeni, artmış alkalen fosfataz (ALP), azalmış lenfositler, göz ödemi, azalmış hemoglobin, döküntü, disjesi ve azalmış fosfat yer aldı.

Reçete bilgileri, sağlık uzmanlarına ve hastalara ciddi ve potansiyel olarak ölümcül karaciğer hasarı riski konusunda danışmanlık yapan bir uyarıyı ​​içerir. Sağlık uzmanları, ilk 8 hafta boyunca pexidartinib başlatmadan önce ve haftada bir, sonraki ay için her 2 haftada bir ve ardından her 3 ayda bir karaciğer testlerini izlemelidir. Karaciğer hasarı yaşayan hastalarda, pexidartinib dozu, hasarın ciddiyetine bağlı olarak azaltılmalı veya kesilmelidir.

Önerilen pexidartinib dozu, aç karnına günde iki kez oral olarak 400 mg'dır (2 kapsül). 

Pexidartinib Etki Mekanizması Nasıldır?

Pexidartinib, küçük moleküllü bir reseptör tirozin kinaz (RTK) inhibitörünün kapsül formülasyonudur. Pexidartinib, kök hücre faktörü reseptörü (KIT), koloni uyarıcı faktör-1 reseptörü (CSF1R) ve FMS benzeri tirozin kinaz 3'ün (FLT3) fosforilasyonunu bağlar ve inhibe eder, bu da tümör hücresi proliferasyonunun ve osteolitik metastatik hastalıkta rol alan makrofajlar, osteoklastlar ve mast hücrelerinin inhibe edilmesine neden olabilir. FLT3, CSF1R ve FLT3, birçok kanser hücresi tipinde aşırı eksprese edilir veya mutasyona uğrar ve tümör hücresi proliferasyonu ve metastazında önemli roller oynar.