Bölgesel olarak ilerlemiş triple (üçlü) negatif meme kanserinin standart neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) kemoterapisine immünoterapi pembrolizumab (Keyturuda) ilavesinin, patolojik tam yanıt oranını %15'e yakın oranda arttırdığına dair klinik araştırma sonuçları ESMO 2019'da sunuldu.

Aşağıda, biyolojik özelliklerine göre meme kanseri çeşitleri görülebilir:

meme kanseri çeşitleri türleri luminal a b her2 pozitif üçü negatif hormon östrojen ve proge

İngiltere'den Profesör Schmid ve meslektaşlarının yürüttüğü plasebo-kontrollü KEYNOTE-522 adlı faz III klinik çalışmada, evre T1c N1-2 veya T2-4 N0-2 olarak tanımlanan, daha önce tedavi edilmemiş, metastatik olmayan, üçlü negatif meme kanserli hastalar kaydedildi.

Bu hastaların 784'ü her 3 haftada bir 200 mg pembrolizumab, 390'ı plasebo almak üzere rastgele iki kola atandı. Tüm hastalar standart kemoterapi olarak 12 hafta paklitaksel artı karboplatin ve ardından 4 kür doksorubisin ya da epirubisin artı siklofosfamid aldı. Meme kanseri ameliyatından sonra, tüm hastalara adjuvan ek 9 kür pembrolizumab veya plasebo nüks veya kabul edilemez yan etkiye kadar verildi. Hastalar koltuk altı tutulum (negatif ve pozitif), tümör büyüklüğü (T1 / T2 ve T3 / T4) ile sınıflandırıldı.

KEYNOTE-522 çalışmanının birincil sonlanım noktası patolojik tam yanıt oranlarıdır. Operasyon öncesi verilen kemoterapinin ne kadar etkili olduğunu gösteren sonuç, yapılan meme kanseri ameliyatında çıkan patoloji sonucudur. Eğer neoadjuvan tedavi sonrası, ameliyat patolojisinde hiç kanser hücresine rastlanmamışsa buna patolojik tam yanıt diyoruz. Patolojik tam yanıt gören hastalarımızda kanserin tekrarlama ihtimalinin daha düşük olduğunu daha önceki çalışmalardan biliyorduk.

Çalışmanın sonuçları

  • Ortanca takip süresi 15.5 ay iken, 602 hasta patolojik tam yanıt analizi için değerlendirildi.
  • Patolojik tam yanıt oranı, pembrolizumab + kemoterapi rejimi % 64.8 iken, plasebo + kemoterapiyle % 51.2 idi
  • Çalışmanın dikkat çekici bir sonucu olarak PD-L1 durumundan bağımsız olarak pembrolizumab artı kemoterapi, daha daha fazla anti-tümör aktivitesi gösterdi.
  • PD-L1 pozitif hastalarda, kemoterapi artı pembrolizumab alanlarda patolojik tam yanıt oranı % 68.9 iken kemoterapi artı plasebo kolunda % 54.9 idi. • PD-L1 negatif hastalarda bu oranlar % 45.3'e karşılık % 30.3 idi.

Yan etkiler

Yan etki oranları, tedavi kolları arasında benzerdi ve her birinin bilinen güvenlik profilleriyle tutarlıydı. Tedaviye bağlı ciddi (3 veya daha yüksek derece) yan etkiler, neoadjuvan pembrolizumab artı kemoterapi ve adjuvan pembrolizumab ile % 78.0 iken, plasebo ve kemoterapi ile % 73.0 idi. İlgili tedavi rejimlerinde ölüm sıklığı % 0.4 ve % 0.3 idi.

Sonuç olarak ESMO 2019 Kongresi'nde sunulan verilere dayanarak, araştırmacılar, neoadjuvan tedavi olarak pembrolizumab artı kemoterapinin, erken evre üçlü negatif meme kanserli hastalarda, standart kemoterapiye göre patolojik tam yanıt oranını önemli ölçüde arttırdığı sonucuna varmışlardır.