KRAS G12C mutasyonunun kovalent bir baskılayıcısı olan adagrasib adlı yeni deneysel kanser ilacı adayı, ASCO Gastrointestinal (Gİ) Kanserler Sempozyumu 2022'de sunulan KRYSTAL-1 çalışmasında yapılan bir sunuma göre, gastrointestinal (mide-bağırsak sistemi) kanserli hastalarda %100 hastalık kontrol oranı sağladı.

NOT: Hastalık Kontrol Oranı (Disease COntrol Rate= DCR), klinik fayda oranı olarak da bilinir ve ileri evre kanserli hastaların dahil edildiği klinik çalışmalarda denenen ilaç ile elde edilen tam yanıt, kısmı yanıt ve stabil hastalık oranlarının toplamı olarak tanımlanır. 

KRYSTAL-1, ileri evre solid (organ) tümörleri olan hastalarda adagrasibi tekli-tedavi olarak veya kombinasyonlar halinde test etmek için tasarlanmış bir faz 1/2 klinik çalışmadır.

ASCO GI 2022'de Dr. Tanios Bekaii-Saab, kolorektal kanserler hariç, ileri evre Gİ tümörleri olan hastalarda adagrasibin aktivitesi ve güvenliği hakkında veriler bildirdi.

KRAS ve Adagrasib

KRAS'ın insan kanserinde en yüksek oranda mutasyona uğramış onkogenlerden biri olduğu bilinmektedir. KRAS'taki mutasyonlar, RAS/MAPK sinyal kaskadı yoluyla birden fazla kanser türünün büyümesini ve çoğalmasını sağlar.

kras mutasyonu nedir kanser tedavileri için önemi

En yaygın KRAS G12 mutasyonları G12D (%36), G12C (%14) ve G12V'dir (%23).

KRAS mutasyonları bir zamanlar hedeflenemez ve tedavi edilemez olarak kabul ediliyordu, ancak sotorasib etken maddeli Lumakras adlı ilacın, KRAS G12C mutasyonuna uğramış küçük hücreli dışı akciğer kanserlerine karşı etkili olduğu kanıtlandı ve FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı. Böylelikle Mayıs 2021'de sotorasib, ABD’de kullanım için onaylanan ilk KRAS hedefli kanser tedavisi oldu.

Dr. Bekaii-Saab, adagrasibin KRAS G12C'yi seçici ve geri dönüşümsüz olarak inhibe ettiğini, kanserli hücreleri guanozin difosfata kilitlediğini ve hücreleri etkisiz hale getirdiğini belirtti. 24 saatlik bir yarılanma ömrü, geniş doku dağılımı ve doza bağımlı farmakokinetik ile günde iki kez 600 mg'lık bir dozda ağızdan hap şeklinde uygulama, kanser hücrelerini KRAS inhibisyonu eşiğinin üzerindeki kan seviyelerinde adagrasibe maruz bırakır.

KRAS G12 mutasyonlarını hedefleyen küçük molekül inhibitörleri ve indirgeyiciler, etkili tedavi seçenekleri az olan pankreas duktal adenokarsinomu gibi kanserlerde önemli bir tedavi gelişmesini temsil edebilir. Dr Bekaii-Saab, ne yazık ki, KRAS mutasyonları pankreas kanserlerinin yaklaşık %90'ında meydana gelmesine rağmen, bunların sadece yaklaşık %2'sinin G12C mutasyonları olduğunu kaydetti.

kras g12c mutasyonu pozitif kanserler

Mide-bağırsak Sistemi Kanserlerinde Adagrasib

Dr Bekaii-Saab, KRYSTAL-1 denemesinin 1. grubundan elde edilen verileri sundu. 1. grup, daha önce tedavi almış Gİ tümörleri olan 30 hastayı içeriyordu - 12'si pankreas adenokarsinomu, 8'i safra yolu kanseri, 5'i apendiks kanseri, 2'si ince bağırsak kanseri, 2'si gastro-özofageal bileşke kanseri ve 1'i özofagus kanseri.

  • Bu hastaların ortanca yaşı 65,5 (aralık, 40-89) idi ve %60'ı erkekti.
  • Hastaların genel performansı iyi [ECOG PS 0 (%20) veya 1 (%80)] idi.
  • Hastaların %17'si önceden en az 4 sıra sistemik tedavi almıştı.
  • Hastalar günde iki kez 600 mg adagrasib aldı.
  • Ortanca takip süresi 6.3 aydı.

Sonuçlar

  • Yanıt açısından değerlendirilebilen 27 hasta arasında objektif yanıt oranı (ORR) %41 idi. 11 yanıtın tümü kısmi yanıtlardı.
  • Hastalık kontrol oranı (DCR) %100 idi.
  • Pankreas kanserli 10 hastada objektif yanıt oranı %50 ve hastalık kontrol oranı %100 idi. Ortanca yanıt süresi 6.97 aydı ve ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım (PFS) 6.6 aydı. Veri kesme noktasında, hastaların %50'sinde tedavi devam etmekteydi.
  • Diğer Gİ kanserleri olan 17 hasta için objektif yanıt oranı %35 ve hastalık kontrol oranı %100'dü. Ortanca PFS ve ortanca yanıt süresinin ikisi de 7,85 aydı. Veri kesme noktasında hastaların %65'inde tedavi devam etmekteydi.

Herhangi bir derecedeki tedaviye bağlı yan etkiler hastaların %87'sinde meydana geldi. En sık bulantı (%50), kusma (%40), ishal (%37) ve yorgunluk (%33) idi.

Ciddi (3. derece) yan etkiler hastaların %27'sinde meydana geldi. En yaygın 3. derece yan etki yorgunluktu (%10). Derece 4 veya 5 yan etki yoktu ve tedaviyle ilgili yan etkiler tedavinin kesilmesine yol açmadı.

Çalışmanın Yankıları

Araştırmalar, adagrasibin iyi tolere edildiğini ve birden fazla tümör tipinde yanıt ürettiğini gösterdi. Mevcut güncelleme, klasik pankreas kanseri (duktal adenokarsinom) ve diğer kolorektal olmayan mide-bağırsak sistemi tümörleri olan önceden tedavi görmüş hastalarda adagrasib için cesaret verici klinik aktivite göstermektedir.

Dr Bekaii-Saab, KRYSTAL-1 çalışmasının 2. faz bölümünün devam ettiğini ve daha önce tedavi görmüş, KRAS G12C mutasyonlu ileri evre solid tümörleri olan ve araştırmaya katılamayan hastalar için genişletilmiş bir erişim programı olduğunu kaydetti.

KRAS G12C'ye yönelik tedaviye direnç geliştiren hastalar için, potansiyel direnç mekanizmalarına ilişkin bilgiler hızla genişlemektedir. Klinik öncesi çalışmalar, ilaç kombinasyonlarının en yaygın direnç modellerinden bazılarını atlatabileceğini düşündürmektedir.

KRAS G12C mutasyonuna uğramış tümörlere sahip hastalarda, kanserin gidişatı tartışmalıdır. KRAS G12C hedefli tedavinin en etkili şekilde nasıl uygulanabileceği hakkında öğrenilecek çok şey olmasına rağmen, KRYSTAL-1 çalışmasının periyodik güncellemeleri, klinik olarak zorlu çok çeşitli tümörleri olan hastalar için büyük potansiyel faydalar önermektedir.