Kanser hastalarında yaygın kullanılan tamamlayıcı tedavilerden akupunkturun, yan etkilerin yönetiminde kanıta dayalı faydalarını gösteren çalışmalar artmaktadır. Bazı kemoterapiler bir yan etki olarak el ve ayak uçlarında bulunan sinir kılıflarına hasar vererek periferal nöropati olarak adlandırılan duruma neden olabilir. Kemoterapi nedenli periferal nöropatiyi tedavi etmek için akupunktur kullanımı hakkındaki mevcut verileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Platinler, taksanlar, vinka alkaloidleri, bortezomib ve talidomid dahil bazı kemoterapi ilaçlarının bir yan etkisi olarak periferal nöropati görülebilir. Periferal nöropatiye bağlı belirtiler ve şikayetler arasında ağrı, uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi görülebilir ve bunlar yıllarca devam ederek yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Daha önce yapılan plasebo kontrollü bir klinik çalışma, kemoterapiye bağlı periferik nöropatisi olan hastalar için duloksetin adlı ilacı önermektedir. Bu ilaç dışında şimdiye kadar periferal nöropatinin önlenmesi veya tedavisi için değerlendirilen 19 farklı müdahalenin değerlendirildiği 42 randomize kontrollü çalışmada hiçbir uygulama etkili bulunmadı. Birçok hasta tarafından doğal bir tıbbi seçenek olarak görülen akupunktur, meme kanseri hormonal tedavilerinden aromataz inhibitörleri ile ilişkili artraljinin (eklem ağrısı) giderilmesi amacıyla kanser hastalarına önerilen farmakolojik olmayan müdahaleler arasındadır. Ayrıca, akupunkturun şu durumlarda da yararlı olduğunu düşündüren küçük çaplı çalışmalar vardır: periferal nöropati, diyabet ile ilişkili periferik nöropati, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS). Bu nedenle, akupunktur bu amaçlara yönelik daha fazla çalışmayı hak ettiği düşünülmektedir.

Periferal nöropatide akupunktur çalışmaları

Yazımızın konusu olan çalışmalardan ilkinde bortezomib veya talidomid kaynaklı uzun süreli periferik nöropati sorunu yaşayan multiple miyelomlu hastalar için farklı akupunkturfarklı türleri değerlendirdi. Çalışmada 10 haftalık manuel akupunktur, bortezomibin neden olduğu orta dereceli periferik nöropati ağrısı yaşayan hastalarda anlamlı derecede fayda sağladı.

Bir başka çalışmada, elektroakupunktur 19 hastada bortezomib ve / veya talidomid kaynaklı periferik nöropatiyi önemli ölçüde iyileştirdi. Akupunkturun faydası 4. haftada görülmeye başlandı ve 9 haftalık tedavi tamamlandığında en büyük etkiye sahip olarak; 13 haftada sürekli iyileşme sağladı.

Buna karşın, iki randomize kontrollü elektroakupunktur çalışması negatif sonuçlar verdi. Kemoterapiye bağlı periferik nöropati önleme çalışmasına, meme kanseri olan 48 hasta alındı. Taksan kemoterapisi alan bu hastalara 12 hafta süreyle elektroakupunktur veya sahte tedavi uygulandı ve sonuçlar arasında farklılık görülmedi. Ek olarak, elektroakupunktur alan kişilerde 16. haftada nöropati yakınmaları daha yüksek bulundu. Bu durum kemoterapi nedenli periferal nöropatiyi önlemede akupunkturun manuel formlarının yerine, elektrik kullanımı ile ilgili soru işaretlerine yol açtı.

4-kollu bir başka çalışmada, elektroakupunktur, hidroelektrik banyolu elektroakupunktur, yüksek doz vitamin B1 / B6 veya plasebo almak üzere randomize gruplanmış hastaların iyileşmeleri arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç

Mevcut kanıtlar özellikle manuel/klasik akupunktur için umut verici olmakla beraber, daha geniş çalışmalar, plasebo kontrolleri ve sinir iletim çalışmaları ya da ölçülebilir duyusal testler gibi daha ileri randomize kontrollü çalışmaları mümkün kılmaktadır. Akupunkturun kemoterapiye bağlı periferik nöropati semptomlarını azaltmaya yardımcı olan mekanizmalarıyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.