1 Eylül 2017'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, yeni tanı almış CD33 pozitif akut miyeloid lösemili (AML) erişkin hastaların, ve tekrarlayan veya tedaviye dirençli CD33 pozitif AML’li 2 yaş ve üstü pediyatrik ve erişkin hastaların tedavisinde gemtuzumab ozogamisini (piyasa adı Mylotarg) onayladı.

Gemtuzumab ozogamisin 2000 yılında FDA tarafından farklı bir hasta popülasyonu için daha yüksek bir dozda ve farklı bir uygulama şemasında onaylanmıştı. Ancak 2010 yılında gemtuzumab ozogamisin, klinik çalışmalardaki faydalarının doğrulanamaması ve güvenlik kaygıları (erken ölümlerin meydana gelmesi, veno-okluzif hastalığın gelişmesi gibi) nedeniyle gönüllü olarak geri çekilmişti.

Gemtuzumab ozogamisinin 1 Eylül’deki FDA onayına göre, yeni tanı almış AML'li erişkinlerde daunorubisin ve sitarabin kemoterapileri ile kombinasyon halinde veya belirli kriterlere sahip erişkin ve pediatrik hastalar için tek başına kullanılabilir.

Gemtuzumab ozogamisinin yetişkinler için kemoterapi ile birlikte kombine kullanılma onayı, 50-70 yaş arası, yeni tanı almış 271 hastayı içeren çok merkezli, randomize (1:1), açık etiketli bir faz 3 çalışmaya dayandırılmaktadır. Hastalar daunorubisin 60 mg/m2 1-3 gün ve sitarabin 200 mg/m2 1-7 gün kemoterapisi (n=135) veya bu kemoterapi ile birlikte gemtuzumab ozogamicin (n=136) 3 mg/m2 (maksimum 5 mg’a kadar) 1. 4. ve 7. gün almak üzere randomize edilmiştir.

Gemtuzumab ozogamisin alan hastalarda tahmini ortalama olaysız sağkalım süresi (hastalığın ilerlemesi, ciddi yan etki gelişmesi gibi tedaviyi etkileyen olayların gelişmesine kadar geçen süre) 17.3 ay, tek başına kemoterapi alan hastalarda ise 9.5 ay olarak rapor edilmiştir. Gemtuzumab ozogamisinin tek ajan olarak kullanılması ise iki klinik çalışmaya dayandırılmaktadır. İlk klinik çalışma, gemtuzumab ozogamisin monoterapisini en iyi destekleyici bakımla kıyaslayan 237 hastayı içeren çok merkezli, randomize (1:1), açık etiketli bir faz 3 çalışmasıdır. Çalışmaya yeni tanı almış AML'li, 75 yaşından büyük ya da 61-75 yaşları arasında ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre performans durumu belli bir seviyenin üstünde olan veya yoğun kemoterapi almak istemeyenler hastalar dahil edilmiştir. İndüksiyon tedavisi süresince gemtuzumab ozogamisin 1. gün 6 mg/m2 ve 8. gün 3 mg/m2 olarak uygulanmıştır. İndüksiyon tedavisi sonrası hastalığın ilerlemesi veya belirgin toksisite bulguları olmayan hastalara gemtuzumab ozogamisin 2 mg/m2 her 4 haftada 1, 8 küre kadar devam tedavisi olarak uygulanmıştır. İDB ise, palyatif amaçlı standart destekleyici bakım önlemlerini ve hidroksiüre veya diğer anti-metabolitleri içermektedir. Tahmini ortalama genel sağkalım gemtuzumab ozogamisin alan hastalar için 4.9 ay, İDB alan hastalar için 3.6 ay olarak bildirilmiştir.

İkinci çalışma ise tek kollu, açık etiketli, CD33 pozitif AML'si olan ve ilk kez hastalığı tekrarlamış 57 hastayı içeren bir faz 2 klinik çalışmadır. Hastalara gemtuzumab ozogamisin 3 mg/m2 dozunda 1, 4 ve 7. günlerde tek kür verilmiştir. Konsolidasyon tedavisi ise 3 gün süreyle 12 saatte bir inravenöz sitarabinden oluşmaktadır. On beş hastada gemtuzumab ozogamisin tedavisini takiben tam yanıt elde edilmiştir. Tam yanıtın elde edilmesinin ilk dokümantasyonundan sonra tekrarlama veya ölüm tarihine kadar ortalama sağkalım süresi 11.6 ay olarak bulunmuştur.

En sık görülen yan etkiler kanama, enfeksiyon, ateş, mide bulantısı, kusma, kabızlık, baş ağrısı, karaciğer değerlerinde (ALT, AST) artış, döküntü ve ağız içi enfeksiyonlarıdır. Gemtuzumab ozogamisin ile ilişkili ciddi yan etkiler (advers reaksiyonlar) ise karaciğer toksisitesi (veno-okluzif hastalık gelişmesi dahil), infüzyonla ilgili reaksiyonlar (şiddetli alerjik reaksiyon dahil) ve kanamadır.