1 Mart 2024'te, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), lokal ileri veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan ve epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ekzon 20 ekleme mutasyonlarına sahip hastaların birinci basamak tedavisi için amivantamab-vmjw (Rybrevant, Janssen Biotech, Inc.)'yi, karboplatin ve pemetrekset ile birlikte kullanımını onayladı.

FDA ayrıca eşzamanlı olarak, daha önce verilmiş bir hızlandırılmış onayı geleneksel onaya çevirdi. Daha önce 2021 yılında FDA, EGFR ekzon 20 insersiyo (ekleme) mutasyonlu lokal ileri veya metastatik KHDAK'li ve platin bazlı kemoterapiyi takiben hastalıkları ilerleyenler hastalar için amivantamaba hızlandırılmış onay vermişti.

Amivantamab-vmjw, bispesifik antikor yapısında bir ilaçtır ve toplardamar yoluyla uygulanır. Şimdiye kadar EGFR mutasyonlarına karşı onaylı ilaçlar, TKİ (tirozin kinaz inhibitörleri) sınıfından, ağızdan hap şeklinde alınan küçük molekül yapılı ilaçlardı.

egfr ekzon 20 insersiyo mutasyonu nedir mobocertinib

Tümörün genetik özelliklerine göre geliştirilen yeni hedefe yönelik tedaviler ile hassas onkoloji alanı her geçen gün daha da gelişiyor. Yeni tedavi seçeneklerinin yanında, akciğer kanserini de daha iyi tanıyoruz. Bu onay ile, EGFR ekson 20 ekleme mutasyonlu küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları ilk kez hedefli bir tedavi seçeneğine sahip olduk.

Akciğer kanseri, tüm akciğer kanserlerinin % 80 ila% 85'ini oluşturan küçük hücreli dışı akciğer kanseri ile dünya çapında en yaygın kanser türü ve kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastaların yaklaşık % 2 ila% 3'ü, hızlı hücre büyümesine neden olan ve sonuç olarak kanserin yayılmasına yardımcı olan bir protein üzerindeki bir mutasyon grubu olan EGFR ekson 20 ekleme mutasyonlarına sahiptir. EGFR ekson 20 ekleme mutasyonları, en yaygın üçüncü EGFR mutasyonu türüdür.

Türkiye Kanser İstatistikleri'ne göre, 2020 yılında ülkemizde 41.264 kişi akciğer kanseri teşhisi almıştır; bu duurmda EGFR ekzon 20 insersiyo mutasyonları, her yıl yaklaşık 1000 kişinin akciğer kanserinden sorumlu gözükmektedir.

Aşağıda, akciğer kanserinin alt türleri görülebilir:

akciğer adenokanser alt türleri

PAPILLON Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Etkililik, EGFR ekzon 20 ekleme mutasyonlarına sahip 308 hastayla yapılan PAPILLON adlı rastgele, açık etiketli çok merkezli bir klinik araştırmada değerlendirildi. Hastalar, amivantamab ile karboplatin ve pemetrekset veya sadece karboplatin ve pemetrekset alacak şekilde 1:1 oranında rastgele seçildi.

Ana etkililik sonuç ölçütü, kör bağımsız merkezi inceleme tarafından değerlendirilen ilerlemesiz sağkalım (PFS) idi ve genel sağkalım bir ikincil sonuç ölçütüydü.

PAPILLON Çalışması EGFR Ekzon 20 İnsersiyo Mutasyonlu KHDAK Amivantamab artı Kemoterapi PFS

  • Amivantamab artı karboplatin ve pemetrekset, karboplatin ve pemetrekset ile karşılaştırıldığında PFS'de istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gösterdi; tehlike oranı 0,40 (95% GA: 0,30, 0,53; p-değeri<0,0001) idi.
  • İlgili kolların ortanca PFS'si sırasıyla 11,4 ay (95% GA: 9,8, 13,7) ve 6,7 ay (95% GA: 5,6, 7,3) idi.

Mevcut analizde genel sağkalım sonuçları henüz olgunlaşmamıştı.

En yaygın (%20 veya üzeri) advers reaksiyonlar döküntü, tırnak toksisitesi, stomatit, infüzyona bağlı reaksiyon, yorgunluk, ödem, kabızlık, iştah azalması, mide bulantısı, COVID-19, ishal ve kusma idi.

Önerilen amivantamab-vmjw dozu, başlangıç ​​vücut ağırlığı <80 kg olan hastalar için 1050 mg ve vücut ağırlığı 80 kg ve üstü olanlar için 1400 mg'dır, 4 hafta boyunca haftalık olarak ve daha sonra hastalık progresyonuna veya kabul edilemez toksisiteye kadar 2 haftada bir uygulanır.