Metastatik (4. evre) ürotelyal karsinomlu (mesane ve idrar yolları kanserli) hastalarda, birinci basamakta platin-bazlı kemoterapi standart tedavi yöntemidir; bununla birlikte, platin tedavisi için uygun olmayan hastalar için, alternatif standart olan gemsitabin artı karboplatinin de tolere edilebilirliği zayıf ve sağkalım katkısı sınırlı olabilir. Bu nedenle, bağışıklık kontrol noktası inhibitörü pembrolizumabın (Keytruda), antikor-ilaç konjugatı enfortumab vedotin (Padcev) ile kombinasyon halinde, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik ürotelyal karsinomlu platin açısından uygun olmayan hastalar için alternatif bir seçenek olup olmadığını incelemek için EV-103 adlı klinik araştırma gerçekleştirildi. Çalışmanın erken sonuçları, 2020 Genitourinary (GU) Cancers Symposium'da Dr. Jonathan E. Rosenberg tarafından sunuldu.

EV-103 Çalışmasının Tasarımı ve Sonuçları

  • Ekim 2019'dan itibaren, platin bazlı tedaviye uygun olmayan bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik evre ürotelyal karsinomu olan 45 hasta (ortanca yaş = 69 yıl) 1.25 mg/kg enfortumab vedotin (1. ve 8. günler) artı pembrolizumab (1. gün) aldı.
  • Çalışmanın birincil sonlanım noktası güvenlik / tolere edilebilirlikti.
  • Hastalara medyan (ortanca) 9 kür enfortumab vedotin + pembrolizumab verildi.
  • Enfortumab vedotin + pembrolizumab ile objektif yanıt oranı %73 idi; %15.6'sı tam yanıt idi. Hastalık kontrol onarı %93.3 idi.
  • Tedavide en sık görülen (% 58) yan etki yorgunluk idi (% 11' en az derece 3), saç dökülmesi (% 53) ve periferik duyusal nöropati (% 53; %4 en az derece 3) idi.
  • Bir hasta tedaviyle ilişkili olduğu bildirilen olumsuz bir olay nedeniyle öldü (çoklu organ yetmezliği).
  • Progresyonsuz (tedavi ile ilerlemesiz) sağkalım 12.3 aydı ve 1 yılda genel sağkalım % 81.6 idi.
  • Hastaların yarısından fazlası tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için ortanca yanıt süresine ulaşılmadı. Tedaviye yanıt veren 33 kişiden 18'inin (% 55) devam eden yanıtı vardı ve 10 aydan uzun 11 yanıt vardır.

Sonuç

Metastatik ürotelyal karsinomlu birinci basamak sisplatin açısından uygun olmayan hastalar için, enfortumab vedotin + pembrolizumab, yönetilebilir bir güvenlik profili ile umut verici aktivite ve dayanıklılık göstermektedir.

Enfortumab Vedotin Etki Mekanizması Nedir?

Enfortumab vedotin-ejfv, FDA onayı alan ilk Nectin-4-hedefli antikor-ilaç konjugatıdır.

enfortumab vedotin etki mekanizması

Enfortumab vedotin, hücrelerin yüzeyinde bulunan ve mesane kanseri hücrelerinde yüksek oranda eksprese (ifade) edilen bir protein olan Nectin-4'e yönelik birinci sınıf bir antikor-ilaç konjugatıdır. Klinik öncesi veriler, enfortumab vedotinin antikanser aktivitesinin, Nectin-4 eksprese eden hücrelere bağlanmasından, ardından mikrotübül (hücre iskeleti) bozucu bir anti-tümör ajanın hücreye girmesi ve serbest bırakılmasından kaynaklandığını ve bunun sonucunda hücrenin çoğalmasının durması ve apoptozun (programlanmış hücre ölümü) tetiklenmesinden kaynaklandığını düşündürmektedir (bakınız yukarıdaki şekil). Enfortumab vedotin, Seattle Genetics ve Astellas işbirliği kapsamında 2007'de beri geliştirilen bir ilaçtır.