Tüm kanserlerin %65'i, 65 yaş ve üstünde gözükmektedir ve bu hali ile kanserler genel olarak "yaşlılık hastalığı" olarak bilinmektedir. Bununla birlikte genç yetişkinlerde kanser görülme oranları artmaktadır ve genç yaşlarda ortaya çıkan kanserlerin farklı genetik özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Sadece ABD'de her yıl, 70 bin ergen ve genç yetişkin (15 - 39 yaş) kanser teşhisi konmaktadır. Bilimsel veriler ergen ve genç yetişkin kanser hastalarında görülen bazı kanserlerin, özel genetik ve biyolojik özelliklere sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Önemli bulgular

  • Erken başlangıçlı kanserli hastaların %21'inde ve genç erişkin kanserli hastaların % 13'ünde kalıtsal / germline / anne-babadan aktarılan bir genetik mutasyon vardı.
  • Erken başlangıçlı kanserli hastalarda en sık şu kanserlerde kalıtsal mutasyonlar görüldü: pankreas, meme veya böbrek. En sık genetik mutasyonlar ise şunlardı: BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2 genleri ve Lynch sendromunda en sık görülen mutasyonlar.
  • Genç erişkin kanserli hastalar arasında, germline TP53 mutasyonları daha yaygındı ve bu da Li-Fraumeni sendromu ile tutarlıydı.
  • Erken başlangıçlı kanserli hastalar arasında, germline mutasyonların daha sık görülmesi, tümör tipine bakılmaksızın genetik test yapılmasını destekler.

- İlgili konu: Ailesel, Kalıtsal ve Sporadik: Kanserde sıklıkla karıştırılan kavramlar

Çalışmanın detayları

American Association for Cancer Research 2. Sanal Yıllık Toplantısı'nda sunulan 1122 nolu çalışma, yaşları 18 ve 39 arasında olan kanserli hastalarda, kanserle ilişkili germline/kalıtsal mutasyon sıklığını araştırdı. Araştırmacılar, çeşitli solid/organ tümörleri olan 18-39 yaş arası 1.201 hasta üzerinde germline mutasyon analizi yaptılar. Analizlerinde MSK-IMPACT'in germ hattı genetik test protokolünü kullandılar, bu da daha önce kansere yatkınlıkla ilişkilendirilen 88 genden oluşan yeni nesil bir sekanslama paneli kullanıyordu. Araştırmacılar hastaları erken başlangıçlı kanseri (877 hasta) ve genç erişkin kanseri (324 hasta) dahil olmak üzere iki kategoriye ayırdı. Erken başlangıçlı kanser, kanser türü için ortanca tanı yaşının 39 yaşından büyük > 1 standart sapma olduğu kanser olarak tanımlandı ve genç yetişkin kanseri, kanser teşhisinde ortanca yaşın < 1 standart sapmasının altında olduğu kanser olarak tanımlandı; yani erken başlangıçlı kanser daha orta yaşları ifade ederken, genç yetişkin kanser ise daha küçük yaşları ifade ediyordu. Araştırmacılar, erken başlangıçlı kanserli hastalar arasında en sık teşhis edilen kanserleri kolorektal (kalın bağırsak), meme, böbrek, pankreas ve over (yumurtalık) kanserleri olduğunu buldular. Genç erişkin kanserli olanlar arasında en sık teşhis edilenler sarkomun yanı sıra beyin, testis ve tiroid kanserleri idi. Muhtemelen patojenik veya patojenik germline genetik değişikliklerin sıklığı erken başlangıçlı kanser grubunda % 21, genç erişkin kanser grubunda % 13'tür. Erken başlangıçlı kanserli hastalar arasında en yaygın mutasyon geçiren genler BRCA2, BRCA1, CHEK2, ve ATM idi ve pankreas, meme ile ve böbrek kanserleri germline patojenik genetik değişikliklerin en yüksek oranda görüldüğü kanserlerdi. Buna karşılık, genç erişkin kanser grubunda en sık TP53 ve SDHA mutasyonları vardı. Sarkomlu genç erişkin hastalarda % 18.1 mutasyon sıklığı, erken başlangıçlı gruptaki sıklığa benzerdi.

Sonuç & Yorum

Bu kalıtsal mutasyonların, genç kanser hastalarında daha önce düşündüğümüzden önemli ölçüde yüksek olması şaşırtıcıdır. Bu çalışma, kanserli genç erişkinlerde kalıtsal kanser sendromlarının yaygınlığının tek tip olmadığını gösteriyor. Tipik olarak ileri yaşlarda ortaya çıkan ve erken başlangıçlı kanserler olarak kategorize ettiğimiz kanser tiplerine sahip genç hastalarda germline/kalıtsal mutasyonların çok yaygın olduğunu gördük; bu hastaların % 21'i germline genetik değişim taşımakta. Öte yandan, genç erişkin hastaların geri kalanında germline mutasyon sıklığı % 13 ile daha düşük bulundu… Bu sonuçlar, erken başlangıçlı kanserli hastalarda germline mutasyonların artan sıklığının, tümör tipine bakılmaksızın genetik test için bir rol oynadığını göstermektedir.