Ameliyat öncesi küçültücü (neoadjuvan) kemoterapi ile birlikte bölgesel hipertermi uygulamasının, yumuşak doku sarkomlu hastaların yaşam süresini uzattığı JAMA Oncology’i adlı tıp dergisinde Şubat 2018’de yayımlanan bir çalışmada bildirildi.

Sarkom Nedir?

Sarkomlar, kas, yağ, tendon ve kan damarları gibi vücudun yumuşak dokularından gelişen nadir kanserlerdir; tüm kanserlerin % 1’inden daha azını oluşturur. Birçok alt tipi olan yumuşak doku sarkomlarının etkili ilaçların sayısı az ve tedavi sonuçları çoğunlukla arzu edildiği kadar yüz güldürücü değildir. Bu nedenle sarkomların tedavisi için yeni ve etkili tedavi seçenekleri arayışı uzun süredir yoğun bir şekilde devam etmektedir. Diğer organlara metastaz yapmamış ve bulunduğu alana sınırlı (lokalize) sarkomlar için, preoperatif (ameliyat öncesi) ya da postoperatif (ameliyat sonrası) radyoterapi ile cerrahinin kombine edilmesi, standart tedavi olarak düşünülür. Ameliyat öncesi veya sonrası kemoterapi ise, tümör çapı büyük, derecesi yüksek ve yerleşimi nedeniyle yüksek riskli olarak görülen hastalarda bir seçenek olarak uluslararası kılavuzlarda önerilmektedir.

Hedef tümörü 40 – 43 dereceye kadar ısıtmayı hedefleyen ve termoterapi olarak da bilinen hiperterminin - bazı kanserler için - kemoterapi ve radyoterapinin etkisini güçlendirebildiği ve bağışıklık sistemini uyararak bir çeşit immünoterapi gibi etki ettiği daha önce yapılan çok sayıda bilimsel çalışma ile gösterilmişti.

Hiperterminin yumuşak doku sarkomunda etkinliğini değerlendirmeyi amaçla bu açık etiketli, faz 3 klinik çalışmaya, erken evre olmasına rağmen tümörü bölgesel olarak ilerlediği için hemen ameliyat edilemeyen yüksek riskli 341 hasta alındı.

Hastalar 2 gruba ayrıldı, bir gruba 4 kür standart neoadjuvan kemoterapi (doksorubisin, ifosfamid ve etoposid) verilirken diğer gruba kemoterapiye ek olarak bölgesel hipertermi uygulandı.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • Hastalar ortanca olarak 11.3 yıl takip edildi.
  • Hastaların % 67’sinde (220 hasta) kanser tekrarı görüldü ve % 57’si yaşamını kaybetti (188 hasta).
  • Hipertermi ile birlikte kemoterapi alan hastalarda, tedavi ile hastalığı bölgesel olarak kontrol etme oranı (lokal progresyonsuz sağkalım), sadece kemoterapi alanlara kıyasla % 35 daha iyiyidi.
  • Çalışmanın en önemli sonucu olarak, hipertermi artı kemoterapi uygulaması, hastaların % 27’sinde genel yaşam süresinin anlamlı bir şekilde uzattı.
  • Hipertermi ile birlikte kemoterapi alanların 5 yıllık sağkalım oranı % 63 iken, sadece kemoterapi alanlarda bu oran % 51 bulundu; 10 yıllık sağkalım ise % 53’e karşı % 43.

Tek başına kemoterapinin yaşam sürelerine anlamlı katkısı gösterilememesi üzerine çalışma sonlandırıldı.

Sonuç olarak, neoadjuvan tedavi ihtiyacı olan yumuşak doku sarkomlu hastaların tedavisine bölgesel hipertermi eklenmesi, etkili bir tedavi seçeneği olarak gözükmektedir.