19. Dünya Akciğer Konferansı'nda en ilgi çeken çalışmalardan biri de antibiyotik kullanan hastalarda immünoterapi ilaçlarının etkinliğinin azaldığını gösteren 2 farklı çalışma idi. İspanya’dan Dr. Rubio ve arkadaşlarının sunduğu çalışmada antibiyotik ve PD-1 inhibitörü kullanan akciğer kanserli hastalarda sağkalımın daha kısa olduğu gösterildi. Özellikle intravenöz (toplardamar) yolla kullanılan antibiyotiklerin neredeyse immünoterapilerin etkinliğini tamamen ortadan kaldırdığı görüldü.

- İlgili konular:

Kanser immünoterapi tedavisi nedir? (detaylı)

İmmunoterapi ve Kanser Aşısı (detaylı)

Çok merkezli olarak yapılan retrospektif (geçmişe dönük) çalışmada akciğer kanseri nedeniyle anti-PD-1 ve anti-PD-L1 antikoru kullanan toplam 168 hasta değerlendirildi. İmmünoterapi verilmeden önceki 1 ay ile tedavi başlandıktan sonraki 2 aylık sürede yani toplam 3 aylık sürede antibiyotik kullanan hastalarda immünoterapilerin etkinliği değerlendirildi. Antibiyotik kullanım öyküsü olan hastalarda ortanca sağkalım 8.1 ay iken antibiyotik kullanmayan hastalarda bu süre 11.9 ay olarak bulundu. Ortanca sağkalım süresi damardan antibiyotik kullanan hastalarda 2.9 ay gibi oldukça kısa bir süre idi. Bu hastalarda yaşam kaybı riski 2.8 kat daha yüksek bulundu. Progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) açısından değerlendirildiğinde de benzer sonuçlar bulundu ve özellikle damardan antibiyotik kullanan hastalarda hastalık daha hızlı ilerleme eğiliminde idi. Hasta sayısı az olmakla birlikte özellikle idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik kullanan hastalarda immünoterapi etkinliği belirgin derecede daha düşüktü.

İtalya’dan retrospektif olarak yapılan benzer bir çalışmada ise 157 hastaya ait veriler sunuldu. Bu çalışmada immünoterapi başlanmasından önceki 1 ay ile sonrasındaki 3 ay içerisinde antibiyotik kullanama öyküsü olan hastalarda immünoterapilerin etkinliği değerlendirildi. Bu çalışmada antibiyotik kullanımının İmmunoterapi kullanımına oranı %4.2 ve üzeri olan hastalarda genel sağkalım 5.1 ay olarak sunulurken, daha düşük süre antibiyotik maruziyeti ve oranı olan hastalarda ortanca sağkalımın daha uzun olduğu (13.2 ay) açıklandı. 6 gün ve altında antibiyotik kullanımı immünoterapi ajanlarının etkinliğini değiştirmiyor iken, antibiyotik kullanım süresi daha uzun olan hastalarda etkinlik azalmakta olduğu tartışmacılar tarafından vurgulandı. Dr. Routy’nin tartışmasını yaptığı oturumda, bu iki çalışmanın yanı sıra benzer çalışmanın sonuçlarının da derlendiği ve farklı kanser türlerinde de antibiyotik kullanımının immünoterapi ilaçlarının etkinliği üzerine yapılan çalışmaların özetlendiği, neredeyse tüm kanser tiplerinde antibiyotik kullanımının immünoterapi sonuçlarını olumsuz yönde etkiledikleri açıklandı. 

İlgili Konu:

- Bağırsak florası tümöre karşı bağışıklık yanıtını engelleyebilir