JAMA Onkoloji adlı dergide bildirilen sistematik bir derleme ve meta-analiz çalışmasında, Wallis ve arkadaşları, ileri evre tümörler için immün kontrol noktası inhibitör tedavisi alan erkekler ve kadınlar arasında genel sağkalım yararı açısından bir fark bulunmadığını tespit etti. Daha önceki bir çalışma, erkeklerin immünoterapilerden daha büyük bir fayda sağladığını öne sürmüştü, ancak önceki analizlerin metodolojik bazı sorunlar taşıdığı görülmesi üzerine, daha geniş kapsamlı bu araştırma gerçekleştirildi.

Bu meta-analiz, 2018 yılının sonları da dahil olmak üzere, ileri evre solid (organ) kanserli hastalarda immünoterapi kullanımını değerlendiren 23 randomize klinik araştırmayı kapsamakta. Tüm klinik araştırmalarda, hasta cinsiyetine göre sınıflandırılmış genel sağkalım verileri mevcut idi. İmmünoterapi rejimlerini karşılaştıran çalışmalar analize dahil edilmedi.

- Meta-analiz nedir? Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştiren ve elde edilen bulgularının istatistiksel analizini yapan en geniş kapsamlı araştırmalardır. Meta-analiz sonuçları, bilimsel anlamda en güçlü kanıtlardır.

İmmünoterapilerin Sağkalım Katkılarının Karşılaştırılması

Meta-analizdeki 23 çalışma 9322 erkek (% 67,9) ve 4399 kadını (% 32,1) içermekteydi, çoğu hasta 70'li yaşlarda idi. Standart tedavilerle kıyaslandığında, erkeklerde immünoterapiler yaşam kaybı riskini %25 azaltırken kadınlarda %23 azalttı ve bu değerler istatistiki olarak birbirinden farklı bulunmadı.

Ayrıca alt grup analizlerinde kanserin kaynaklandığı organ, kaçıncı basamak tedavi olduğu, immünoterapi sınıfı, çalışma metodolojisi ve çalışma grubundaki kadınların oranı gibi alt değişkenler için de kadınlarla erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç olarak bu analizler, ileri evre kanserlerin tedavisinde immünoterapinin etkinliği ile hasta cinsiyetinin istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olmadığını gösterdi; yani kadınlar da immün kontrol noktası inhibitörü sınıfından immmünoterapilerden, erkekler kadar fayda görüyor.