Küçük hücreli akciğer kanseri, hastalık sürecinde beyne metastaz yapma (yayılma) riski yüksek bir kanser türüdür. Bu tanıya sahip hastaların çoğu, tedavi süreçlerinin bir döneminde beyne radyoterapi almak durumunda kalırlar. Küçük hücreli akciğer kanserinin beyin metastazları için klasik radyoterapi yaklaşımı, tüm beyin ışınlamadır. Bununla birlikte son yıllarda, sadece metastaz bölgelerini kapsayacak şekilde noktasal ışınlamanın yeterli olup olmayacağı tartışılmaktadır. Noktasal ışın tedavisinin tıp dilindeki adı, sterotaktik radyocerrahidir (SRS= stereotactic radiosurgery).

SRS'nin klasik dıştan radyoterapiden ana farkı, toplam hesaplanan radyasyon dozunun tek veya birkaç seferde (fraksiyon) uygulanmasıdır.

Not: Noktasal ışın tedavisinin 2 türü vardır: Sterotaktik radyocerrahi (stereotactic radiosurgery = SRS) beyin tümörlerinde; sterotaktik vücut radyoterapisi (stereotactic body radiation therapy = SBRT) ise akciğer, kemik veya karaciğer gibi beyin dışı organları ışınlamak için kullanılır.

SRS ile tedavi için hesaplanan toplam doz birkaç seferde verilerek hem yüksek tahribat hem de ışın tedavisinin yan etkilerinin azaltılması mümkün olmuştur.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Beyin Metastazında Radyocerrahi

The Lancet Oncology'de bildirilen sistematik bir gözden geçirme ve meta-analizde, beyin metastazları ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserli (KHAK) hastaların birinci basamak tedavisinde stereotaktik radyocerrahinin (SRS), tüm beyin radyoterapisine kıyasla "benzer sağkalım" ile ilişkili olduğunu bulundu.

SRS, çoğu solid (organ) kanserde beyin metastazları için birinci basamak tedavi olarak tüm beyin radyoterapisinin (TBR) yerini almış olsa da TBR, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda beyin metastazlı hastalık için birinci basamak tedavi olmaya devam etmektedir; çünkü bu kanserde beyinde hızlı ve yaygın metastazlar görülebilmektedir.

SRS'nin küçük hücreli akciğer kanserinde etkinliğini TBR ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek için bu çalışma yapıldı.

Çalışmanın Detayları

SRS ve TBR'nin karşılaştırılması için yapılan bu meta-analiz, yedi çalışmayı içeriyordu. SRS'yi takiben genel sağkalıma ilişkin veriler, 14 ek tek grup çalışmasından elde edilmiştir.

Toplam 18.130 hastadan oluşan yedi çalışmada, SRS uygulananlarda genel sağkalım daha iyi idi (tehlike oranı [HR] = 0.85, %95 güven aralığı [CI] = 0.75-0.97).

Toplam 16.961 hastadan oluşan yedi farklı çalışmada, genel sağkalım SRS ile TBR'ye göre daha iyi idi (HR = 0.77, %95 GA = 0.72-0.83).

Toplam 1.167 hastadan oluşan dört çalışmada, SRS'ye karşı SRS ile desteklenen TBR için genel sağkalımda anlamlı bir fark gözlenmedi (HR = 1.17, %95 GA = 0.78–1.75).

Çalışmalar arası heterojenlik, tüm karşılaştırmalı çalışmalar arasında bir araya toplandığında yüksekti.

Toplam 1.682 hastadan oluşan 14 tek grup çalışmasının analizi, SRS ile ortanca 9 aylık bir genel sağkalımı gösterdi (%95 GA = 7.86–10.16 ay). Beyin metastazı kontrol oranları 6. ve 12. ayda %81 ve %78 idi.

Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, beyne metastaz yapmış küçük hücreli akciğer kanseri olan hastalarda SRS'nin TBR ile karşılaştırıldığında benzer ve hatta daha iyi bir sağkalım sağlayabildiğini ve bu hastalarda algılanan hızlı beyin metastazı ilerleme riski göz önüne alındığında SRS kullanımına ilişkin önceki çekincelerin azalması gerektiğini göstermektedir.