Akciğer kanseri, dünya genelindeki kansere bağlı yaşam kayıplarının birinci nedenidir ve ileri evre küçük hücreli akciğer kanseri, tedaviye özellikle dirençli bir akciğer kanseri alt türünü temsil eder. Bu hastalığın kompleks tümör mikroçevresi, tedavi etkinliğini engelleyebilecek bir dizi faktörü içerir. Bu nedenle, yeni tedavi yaklaşımları, hastaların yaşam süresini uzatabilecek ve yaşam kalitesini artırabilecek önemli bir araştırma alanıdır. İşte bu bağlamda, Cheng ve ekibinin 2023 Dünya Akciğer Kanseri Konferansı'ndan sunduğu yeni bir çalışma, bu alandaki tedavi seçeneklerini genişletme potansiyeline sahip bir tedavi kombinasyonunu inceliyor.

Çalışmanın Detayları

Konferansta tanıtılan çok merkezli, faz III ETER701 denemesinde, araştırmacılar 738 ileri evre küçük hücreli akciğer kanseri hastasını rastgele gruplara ayırdılar. Bu hastaların bir kısmı, PD-L1 inhibitörü olan benmelstobart ve tirozin kinaz inhibitörü anlotinib ile birlikte etoposid/karboplatin kemoterapisi aldılar. Diğer grup ise aynı kemoterapiyi, benmelstobart ve anlotinib yerine plasebo (etkisiz madde) ile birlikte aldı. Bu şekilde, araştırmacılar yeni ilaç kombinasyonunun etkinliğini değerlendirebildiler. İlk tedavi aşaması 4 döngü şeklinde uygulandı.

4 döngü tedaviden sonra, hastaları hastalığın ilerlemesi veya kabul edilemez yan etkiler gösterene kadar üç farklı idame tedavisi grubuna ayırdılar: bir grup benmelstobart ve anlotinib kombinasyonunu, bir diğer grup sadece anlotinibi ve son grup ise bir plasebo tedavisini aldı.

Araştırmacılar, tümör mikroçevresini yeniden programlamayı ve immün hücre infiltrasyonunu teşvik etmeyi amaçladılar.

Çalışmanın birincil sonlanım noktaları, genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalımdı.

Yeni İlaçların Etki Mekanizmaları

Anlotinib, bir tirozin kinaz inhibitörüdür ve bir dizi farklı tirozin kinazları hedef alarak tümör büyümesini ve metastazını (yayılmasını) baskılar. Bu kinazlar, kanser hücrelerinin büyümesi, çoğalmasını ve angiogenez (yeni kan damarlarının oluşumu) için kritik öneme sahiptir. Anlotinib, özellikle VEGFR, FGFR, PDGFR ve c-Kit dahil olmak üzere bir dizi reseptör tirozin kinazını inhibe eder.

Anlotinib, henüz herhangi bir kanserin tedavisinde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı almamakla birlikte, Çin'de küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve diğer bazı kanser türlerinin tedavisi için onay almış bir ilaçtır.

İLGİLİ KONULAR:

Tekrarlamış küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde akıllı ilaç Anlotinib yaşam süresini uzattı

Anlotinib adlı hedefe yönelik akıllı ilaçla yumuşak doku sarkom tedavisi

Benmelstobart, PD-L1 inhibitörü sınıfından bir immünoterapidir.

Çalışmanın Bulguları

 • 14 aylık ortanca takip süresi sonunda elde edilen bulgular:
  • Benmelstobart, anlotinib ve kemoterapi kombinasyonunu alan hastaların ortanca progresyonsuz sağkalım süresi 6.9 ay iken, plasebo ve kemoterapi alanlarda 4.2 ay idi.
  • Benmelstobart, anlotinib ve kemoterapi kombinasyonunu alan hastaların ortanca genel sağkalım süresi 19.3 ay iken, plasebo ve kemoterapi alanlarda 11.9 ay idi.
  • Kombinasyon tedavisi alan hastaların objektif yanıt oranı %81.3 iken, plasebo ve kemoterapi alanlarda %66.8 idi.
  • Kombinasyon tedavisi alan hastaların ortanca yanıt süresi 5.8 ay iken, plasebo ve kemoterapi alanlarda 3.1 ay idi.
 • Tedavinin Güvenlik Profili:
  • Kombinasyon tedavisinin güvenlik profili, 3. derece veya daha yüksek tedaviye bağlı yan etkileriyle yönetilebilir ve tolere edilebilir olarak değerlendirildi.
  • Kombinasyon grubundaki hastaların %93.1'inde azalmış nötrofil, trombosit ve beyaz kan hücresi sayımları gibi yan etkiler gözlendi.

Sonuç

Bu faz III klinik araştırmadan elde edilen bu sonuçlar son derece umut vericidir, çünkü benmelstobart, anlotinib ve kemoterapi kombinasyonu, ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin birinci basamak tedavisi için şimdiye akdar bildirilen en iyi sağkalım sonuçlarını göstrmektedir.