İleri evre böbrek kanserinin günümüzde standart tedavisi, sunitinib (Sutent) adlı tirozin kinaz inhibitörü sınıfından hedefe yönelik hap şeklinde alınan kanser ilacıdır. 14-16 Şubat 2019'da ABD San Francisco'daki 2019 Genitoüriner Kanserler Sempozyumu'nun en dikkat çeken çalışmasına göre, immünoterapi pembrolizumab (Keytruda) artı bir tirozin kinaz inhibitörü olan aksitinib (Inlyta) kombinasyonu, standart tedavi olan sunitinibe kıyasla, hem genel sağkalımı hem de progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımı belirgin bir şekilde arttırdı.

Konuya hızlı bir giriş için, 4. evre böbrek kanserininin tedavisini özetleyen infografik posterimize göz atmak faydalı olacaktır.

KEYNOTE-426 çalışmasının detayları

Bu faz-3 klinik araştırmadan elde edilen sonuçlar, pembrolizumab ve aksitinib kombinasyonu ile yapılan birinci basamak tedavinin, berrak hücreli metastatik böbrek kanserli hastalarda, mevcut standart tedavi sunitinibe kıyasla, genel sağkalımı ve progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımı (PFS) uzattığını gösterdi.

Çalışmada, daha önce tedavi almamış berrak hücreli metastatik renal hücreli karserli 861 hasta rastgele iki kola ayrıldı. Bir kola oral (ağızdan) sunitinib verilirken, diğer kola günde iki kez oral aksitinib ile birlikte her 3 haftada bir intravenöz (toplardamardan) pembrolizumab kombinasyonu uygulandı. Tedaviler, hastalık ilerleyene veya tolere edilemez yan etki gelişene kadar devam etti.

Sonuçlar

  • Çalışmadaki ortanca hasta yaşı 62 idi ve katılımcıların % 73'ü erkek, % 27'si kadındı.
  • Ortalama 12.8 aylık takipte, kombinasyon tedavisi sunitinib ile karşılaştırıldığında ölüm riskinde % 47 azalma ile ilişkiliydi.
  • 12 aylık genel sağkalım oranı kombinasyon grubunda % 89.9 iken sunitinib grubunda % 78.3 idi. 
  • Bu faydalar, bir immünoterapi biyobelirteci olan PD-L1 durumundan bağımsız idi.
  • Pembrolizumab artı aksitinib ile tedavi edilen hastaların ortanca progresyonsuz sağkalım (tedavi ile kanseri kontrol atında tutma) süresi, 15.1 ay iken, sunitinib alanlarda bu süre 11.1 ay bulundu.
  • Tedaviye toplam yanıt oranı, sunitinib ile % 35.7 iken kombinasyon kolunda % 59.3 idi.
  • Ortanca genel sağkalım süresi sunitinib grubunda 15.2 ay iken, hastaların yarısından fazlası tedaviye yanıt vermeye devam ettiği için kombinasyon kolunda henüz bu süreye ulaşılmadı. Kombinasyon tedavisi alanların % 59'u, sunitinib alanların % 43.1'i tedavi almaya devam ediyor. 
  • Kombinasyon tedavisi alan hastaların % 62.9'unda ciddi (3. ve 4. derece) tedavi ile ilgili yan etkiler görüldü, buna karşın sunitinib alanların % 58.1'inde. Bu yan etkiler, nedeni ile sırasıyla % 8,2 ve % 10,1 hastada tedavi kesilmesi yaşandı.

Yorum

Barts Kanser Enstitüsü'ndeki Genitoüriner Onkoloji Profesörü Dr. Thomas Powles, "Bu sonuçlar heyecan verici" dedi. "VEGF-hedefli bir tedavi olan aksitinibe pembrolizumab ekleyerek, gelişmiş sağkalım dahil olmak üzere güçlü antikanser tepkileri görüyoruz - ve en önemlisi, sonuçlar geniş hasta alt gruplarında da görülüyor."

Diğer kanserlerde immünoterapi başarısında belirleyici olan PD-L1 seviyeleri, böbrek kanserinde kanıtlanmamıştır. Pembrolizumabın aksitinib ile birleşmesi, PD-L1'in öngörücü değerinin maskelenmesine sebep olmuş olabilir. Genel olarak, KEYNOTE-426 çalışması, böbrek kanserinde şimdiye kadar alınmış en iyi progresyonsuz sağkalımı ve genel sağkalım verileri sunmaktadır.