Daha önce tedavi almamış, metastatik, kastrasyona (hormon baskılamaya) duyarlı prostat kanseri olan erkeklerin tedavisine ilişkin ESMO 2021 Kongresi'nde sunulan yeni veriler, klinik uygulamamızı değiştirecek nitelikte.

Yeni tanı almış, hormonal tedavi (androjen baskılama) uygulanmamış metastatik prostat kanseri, kastrasyona duyarlı prostat kanseri olarak tanımlanır. Bu hasta grubunu, kemik ve diğer organlara metastaz yapmış hastalar ve daha öncesinde prostat kanseri nedeni ile hiçbir hormonal tedavi almadan ameliyat olmuş ya da bölgesel radyoterapi almış, sonrasında nüks (yineleme) saptanmış metastatik hastalar oluşturur.

Son yıllarda, hormonal tedavi almamış nüks veya yeni tanı konmuş metastatik prostat kanseri tedavisinde iki önemli gelişme oldu:

  • bunlardan ilki, klasik hormonal tedaviye dosetaksel adlı kemoterapinin eklenmesi,
  • diğeri klasik hormonal tedaviye abirateron asetat adlı yeni nesil hormonal tedavi ilave edilmesidir.

Bu iki tedavi stratejisinin yüksek riskli hastalarda yıllardır uygulanagelen klasik hormonal tedaviye üstünlük sağladığı gösterildi. Bu iki gelişme, önemli bir soruyu da gündeme taşıdı:

Klasik hormonal tedaviye hem abirateron hem dosetaksel eklersek sonuçlar nasıl olur? İşte bu sorunun cevabını bulmak içib PEACE-1 çalışması gerçekleştirildi.

ESMO'nun Öne Çıkan Çalışması

PEACE-1 adlı klinik araştırmadan elde edilen bu yeni sonuçlar, standart hormon baskılama tedavisine abirateron (Zytiga) artı dosetaksel kemoterapisi eklenmesinin, hayatta kalma üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olduğunu gösteriyor (hem radyolojik ilerlemesiz sağkalım hem de genel sağkalımda önemli gelişmeler). ESMO 2021'de bu araştırmanın uzun vadeli sonuçları sunuldu.

Bu üçlü kombinasyon (hormon baskılama + abirateron + dosetaksel) ile radyolojik ilerlemesiz sağkalımda ortanca 2,5 yıllık bir iyileşme ve yaşam kaybı riskinde %25'lik bir azalma bildirildi. Bu sonuçlar, standart tedavi kolundaki hastaların yüksek bir bölümünün çalışma sırasında abirateron koluna geçiş yapmasına rağmen anlamlıydı.

PEACE-1 Çalışmasının Tasarımı

2015'ten bu yana, metastatik kastrasyona duyarlı prostat kanserli erkeklerin standart tedavisi, hormonal tedaviye ya dosetaksel, ya abirateron ya da enzalutamid (Xtandi) gibi androjen sinyal inhibitörlerinin eklenmesi veya düşük metastatik yükü olan erkekler için ana tümöre radyoterapi uygulaması olmuştur.

PEACE-1 denemesinden elde edilen bu yeni sonuçlara kadar, hormon baskılama artı "diğer tedavilerin bir kombinasyonunun", sonuçları daha da iyileştirip iyileştiremeyeceği belirsizdi.

Çalışmada standart tedavi şu şekilde tanımlandı, dosetaksel içeren veya içermeyen hormonal tedavi.

Çalışma kolları;

  • tek başına standart tedavi (296 hasta),
  • abirateron artı standart tedavi (292 hasta),
  • radyoterapi artı standart tedavi (293 hasta) ve
  • radyoterapi artı abirateron artı standart tedavi (292 hasta).

Kanserin İlerleme Riski Yarıya İndirildi

Radyoterapi olsun ya da olmasın hormon baskılama artı dosetaksel artı abirateron alan hastalarda, ortanca radyolojik ilerlemesiz sağkalım 4,5 yıl iken, tek başına standart bakım alan hastalarda bu süre 2 yıl olmuştur. Bu, abirateronun, kanserin ilerleme riskini %50 azaltmasına karşılık gelmektedir (HR: 0.50; P < .0001).

Yüksek metastatik yükü olan erkekler için ortanca radyolojik ilerlemesiz sağkalım, abirateron ile 4,1 yıl iken, sadece standart bakım ile 1,6 yıldı (HR, 0.47; P < .0001).

Bununla birlikte, düşük hacimli metastazlı erkekler için fayda daha az belirgindi, çünkü bu hastalar arasında nispeten daha az progresyon veya yaşam kaybı vakası vardı. Abirateron artı bakım standardı alan bu gruptaki erkekler arasında ortanca radyolojik ilerlemesiz sağkalım verisine ulaşılamadı; tek başına bakım standardı ile tedavi edilen erkekler içise bu süre 2.7 yıldı.

Abirateron ile daha sık meydana gelen yan etkiler karaciğer toksisiteleri, hipertansiyon ve hipokalemidir (potasyum düşüklüğü).

Yorum

PEACE-1 çalışmasının güçlü yönleri, daha önce cevaplanmamış soruları ele almaya yardımcı olan birleştirici bir stratejiyi gütmesi ve halihazırda erişilebilir olan tedavilerin kullanımıdır.

Bununla birlikte, hormon baskılama artı dosetaksel artı abirateron kombinasyonunun, sadece hormon baskılama artı abirateron ile nasıl karşılaştırılacağı hala belirsizdir.

Özetle, PEACE-1'den ve dosetaksel ve androjen sinyal inhibitörleriyle yapılan diğer çalışmalardan elde edilen bu en son veriler, tek başına hormon baskılama ile metastatik kastrasyona duyarlı prostat kanserli erkeklerin tedavisi için artık kabul edilemez olduğunu gösteriyor.

Bu grup hasta için şu an için ideal tedavi seçenekleri şunlardır:

  • Homon baskılama artı ya abirateron ya enzalutamid ya da apalutamid
  • Hormon baskılama artı dosetaksel ve
  • Özellikle yüksek hacimli hastalığı olan hastalar için hormon baskılama artı docetaxel artı abirateron üçlü kombinasyonu.

Hormon baskılama artı dosetaksel ve apalutamid veya enzalutamidin potansiyel kombinasyonu hakkında daha fazla veriye ihtiyaç vardır.