Tümörleri PD-L1 yönünden pozitif (CPS ≥1), tedaviye dirençli, tekrarlayan veya metastatik serviks (rahim ağzı) kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için, bevasizumab ile birlikte veya bevasizumabsız kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab (Keytruda, Merck) adlı immünoterapi 13 Ekim 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

Bu onayda PD-L1'i ölçmek için IHC 22C3 pharmDx (Dako testi) kullanıldı.

Bu onayla aynı zamanda, 2018 yılında verilen bir hızlandırılmış onay, düzenli onaya çevrildi; PD-L1 (CPS ≥1) eksprese eden, kemoterapi sırasında veya sonrasında hastalık ilerlemesi olan nükseden veya metastatik serviks kanserli hastalar için tek bir ajan olarak pembrolizumab.

KEYNOTE-826 Çalışması ile Gelen Onay

Çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan KEYNOTE-826, paklitaksel ve sisplatin veya paklitaksel ve karboplatin ile pembrolizumabı, bevasizumab ile birlikte veya bevasizumab olmadan incelemiştir.

Çalışmaya tedaviye dirençli, tekrarlayan veya metastatik hastalık için daha önce tedavi almamış serviks kanserli 617 hasta dahil edildi. Çalışmaya hem PD-L1 pozitif hem negatif hastalar alındı ve 1:1 oranında rasgele iki koldan birine atandı.

Deney kolundaki hastalar pembrolizumab artı kemoterapi (bevasizumab olmadan veya olarak)

Kontrol koluna plasebo artı kemoterapi (bevasizumab olmadan veya olarak)

Pembrolizumab, kabul edilemez toksisiteye, hastalık ilerlemesine veya 24 ay kadar sürdürüldü.

Ana etkililik sonuç ölçütleri, genel sağkalım ve progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım idi. Ek sonuç ölçütleri genel yanıt oranı ve yanıt süresi idi.

Sonuçlar

  • PD-L1 eksprese eden (CPS ≥1) tümörleri olan 548 hasta için pembrolizumab kolunda ortanca genel sağkalıma ulaşılmadı (%95 GA: 19.8, NR); plasebo kolu için bu süre 16.3 aydı (%95 GA: 14.5, 19.4).
  • Pembrolizumab kullanılması, yaşam kaybı riskini %36 azalttı (HR 0.64; %95 GA: 0.50, 0.81; 1-taraflı p-değeri = 0.0001).
  • Ortanca progresyonsuz sağkalım süresi pembrolizumab kolunda 10,4 ay (%95 GA: 9,7, 12,3) ve plasebo kolunda 8,2 ay (%95 GA: 6,3, 8,5) idi.
  • Pembrolizumab kullanılması, kanserin ilerleme riskini %38 azalttı (HR 0,62; %95 GA: 0,50, 0,77; tek taraflı p -değer< 0.0001).
  • Objektif yanıt oranı pembrolizumab kolunda %68 (%95 GA: 62, 74) ve plasebo kolunda %50 (%95 GA: 44, 56) idi.
  • Ortanca yanıt süresi pembrolizumab kolunda 18 ay iken, plasebo kolunda 10 ay idi.

rahim agzi kanseri birinci basamak tedavisinde pembrolizumabkeynote 826

Pembrolizumab, kemoterapi ve bevasizumab ile tedavi edilen hastalarda en yaygın (≥ %20) yan etkiler, periferik nöropati, alopesi, anemi, yorgunluk/asteni, bulantı, nötropeni, diyare, hipertansiyon, trombositopeni, kabızlık, artralji, kusma, idrar yolu enfeksiyonu, döküntü, lökopeni, hipotiroidizm ve iştah azalması idi.

Önerilen pembrolizumab dozu, hastalık progresyonuna, kabul edilemez toksisiteye veya 24 aya kadar her 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg'dır.