Ameliyatla çıkarılamayan bölgesel ileri veya 4. evre (metastatik) hormon reseptörü (HR)-pozitif, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2 IHK 0, IHK 1+ veya IHK 2+/ISH-) negatif, daha önce hormonal tedavi ve metastatik hastalık için en az 2 basamak sistemik tedavi almış olan meme kanserli hastalar için sacituzumab govitecan-hziy (Trodelvy, Gilead Sciences, Inc.) adlı ilaç 3 Şubat 2022'de FDA onayı aldı.

Sacituzumab govitekan etken maddeli Trodelvy, antikor-ilaç konjugatı yapısında, yeni nesil ve ileri biyoteknoloji ürünü kanser ilaçlarından biridir. Bu ilaç ilk olarak Nisan 2020'de ileri evre triple (üçlü) negatif meme kanseri için FDA onayı almıştı. Nisan 2021'de ileri evre ürotelyal (mesane ve idrar yolları) kanseri için FDA onayı aldı. Günümüz onayı, bu ilaç için 3. FDA onayıdır.

TROPiCS-02 Çalışması ile Gelen FDA onayı

Daha önce TROPiCS-02 adlı klinik araştırmanın detaylarını, "ESMO 2022 Kongresi'nin en dikkat çeken sunumu" şeklinde paylaşmış ve tedavi onayı alabileceğini söylemiştik.

HR-pozitif/HER2-negatif hastalar için, örneğin CDK4/6 inhibitörleri ile kombinasyon halinde, genel sağkalımda önemli bir gelişme gösteren etkili endokrin tedavilerimiz var. Bununla birlikte, bu tedaviler başarısız olduğunda, kemoterapi kullanıyoruz ve mevcut ilaçların etkinliği, sonraki tedavi hatlarına göre düşüyor.

Sacituzumab govitekanın etkinlik, çok merkezli, açık etiketli, randomize bir çalışma olan TROPiCS-02'de değerlendirildi. Bu çalışmaya ameliyat edilemeyen bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik HR-pozitif, HER2-negatif meme kanserli 543 hasta alındı. Bu hastaların kanserşu tedavilerden sonra ilerlemiti: bir CDK 4 /6 inhibitörü, endokrin tedavisi ve bir taksan. Hastalar metastatik ortamda daha önce en az iki kemoterapi almıştı (bunlardan biri 12 ay içinde nüks (kanser tekrarı) meydana gelirse neoadjuvan veya adjuvan ortamda olabilir).

Hastalar, 21 günlük bir döngünün 1. ve 8. günlerinde intravenöz infüzyon olarak 10 mg/kg dozunda sacituzumab govitecan-hziy (272 hasta) veya tek ajan kemoterapisine (271 hasta) 1:1 oranında randomize edildi. Tek ajanlı kemoterapi araştırmacı tarafından randomizasyondan önce şu seçeneklerden biri olarak belirlendi: eribulin (130 hasta), vinorelbin (63 hasta), gemsitabin (56 hasta) veya kapesitabin (22 hasta). Randomizasyon aşağıdaki faktörlere göre sınıflandırıldı: metastatik hastalık için önceki kemoterapi rejimleri (2'ye karşı 3-4), iç organ metastazı (Evet veya Hayır) ve metastatik ortamda en az 6 ay boyunca endokrin tedavisi (Evet veya Hayır). Hastalar, hastalık progresyonuna (ilerlemesine) veya kabul edilemez yan etkiye kadar tedavi edildi.

Çalışmada ölçülmek istenen birincil etkinlik sonuç ölçüsü, progresyonsuz sağkalım (PFS) idi. Önemli bir ikincil etkililik sonuç ölçüsü, genel sağkalımdı.

Sonuçlar

  • Daha önce çoklu tedaviler görmüş hormon reseptör pozitif / HER2-negatif metastatik meme kanserli hastalarda, doktorun seçtiği tedaviye karşı sacituzumab için genel sağkalımda, istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlemlendi (ortanca 14,4 aya karşılık 11,2 ay; tehlike oranı [HR] 0,79 [%95 güven aralığı (GA) 0,65-0,96; p=0,02).
  • Ayrıca tedaviye yanıt oranında ve yaşam kalitesinde önemli gelişmeler bildirildi; yan etkiler yönetilebilirdi.
  • TROPICS-02 önceki analizinde istatistiksel olarak anlamlı progresyonsuz sağkalım (PFS) yararı göstermişti: ortanca 5,5 aya karşı 4 ay.
  • 12. ayda PFS oranları ise %21'e karşı %7 idi.

faz III TROPiCS 02 çalışması sonuçları hormon pozitif meme kanseri sacituzumab govitecan esmo

Figür. HR-pozitif/HER2-negatif metastatik meme kanserli hastalarda önceden ağır tedavi görmüş hastalarda sacituzumab govitecan ile doktorun tercih ettiği tedaviye karşı genel sağkalım

TROPiCS-02'de sacituzumab govitecan ile tedavi edilen hastalarda laboratuvar anormallikleri dahil en yaygın (≥%25) yan etkiler, lökosit sayısında azalma (%88), nötrofil sayısında azalma (%83), azalmış hemoglobin (%73), azalmış lenfosit sayısı (%65), ishal (%62), yorgunluk (%60), bulantı (%59), alopesi (%48), artmış glukoz (%37), kabızlık (%34) ve azalmış albümin (32) % idi.

Önerilen sacituzumab govitecan dozu, hastalıkta kabul edilemez yan etki veya kanserin ilerlemesine kadar 21 günlük tedavi döngülerinin 1. ve 8. günlerinde haftada bir kez intravenöz infüzyon şeklinde uygulanan 10 mg/kg'dır.

Sonuç olarak TROPiCS-02 çalışmasında gösterilen fayda miktarı, üçlü negatif meme kanserinde sacituzumab ile gösterilen faydaya kıyasla daha zayıf olsa da, TROPiCS-02 denemesinden elde edilen sonuçlar bu hastalar için klinik olarak anlamlı bir etki göstermektedir. Hormon pozitif / HER2 negatif ileri evre meme kanserli hastaların tedavisinde ileri basamaklar için artık sacituzumab aklımızda olmalı.