9 Eylül'de başlayan ESMO 2022 Kongresi ilk gününün en dikkat çeken sunumu, daha önce 2020'de üçlü negatif meme kanseri ve 2021'de ürotelyal kanser için FDA onayı alan sacituzumab govitekan etken maddeli ilacın, bu sefer hormon pozitif / HER2 negatif meme kanserinde etkinliğini gösteren TROPiCS-02 çalışması oldu.

TROPiCS-02 denemesinden elde edilen bulgular, önceden ağır/çoklu tedavi görmüş hastalarda sacituzumab govitecanın genel bir sağkalım yararı olduğunu göstermekte, ancak optimal klinik uygulaması hakkında soruları gündeme getirmektedir.

Sacituzumab govitekan, antikor-ilaç konjugatı yapısında, yeni nesil ve ileri biyoteknoloji ürünü kanser ilaçlarından biridir.

Kongrede, faz-III TROPiCS-02 çalışmasının planlanan ikinci ara genel sağkalım analizi verileri sunuldu.

  • Daha önce çoklu tedaviler görmüş hormon reseptör pozitif / HER2-negatif metastatik meme kanserli hastalarda, doktorun seçtiği tedaviye karşı sacituzumab için genel sağkalımda, istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gözlemlendi (ortanca 14,4 aya karşılık 11,2 ay; tehlike oranı [HR] 0,79 [%95 güven aralığı (GA) 0,65-0,96; p=0,02).
  • Ayrıca tedaviye yanıt oranında ve yaşam kalitesinde önemli gelişmeler bildirildi; ayrıca yan etkiler yönetilebilirdi.
  • TROPICS-02 önceki analizinde istatistiksel olarak anlamlı progresyonsuz sağkalım (PFS) yararı göstermişti: ortanca 5,5 aya karşı 4 ay.
  • 12. ayda PFS oranları ise %21'e karşı %7 idi.

Bu veriler, Trop-2 molekülünü hedef alan sacituzumab govitekanın, önceden yoğun bir şekilde tedavi görmüş metastatik meme kanseri olan hastalar için son derece umut verici bir tedavi seçeneği olduğunu gösteriyor. HR-pozitif/HER2-negatif hastalar için, örneğin CDK4/6 inhibitörleri ile kombinasyon halinde, genel sağkalımda önemli bir gelişme gösteren etkili endokrin tedavilerimiz var. Bununla birlikte, bu tedaviler başarısız olduğunda, kemoterapi kullanıyoruz ve mevcut ilaçların etkinliği, sonraki tedavi hatlarına göre düşüyor. Son zamanlarda HER2-düşük tümörlü hastalar için trastuzumab deruxtecan dikkate değer bir klinik yarar göstermiştir; ancak bu, HER2-düşük olmayan tümörleri olan hastaları etkilemez ve yoğun bir şekilde ön tedavi görenler, sınırlı tedavi seçenekleri ve olumsuz sonuçlarla kalır.

TROPiCS-02 çalışmasında gösterilen fayda miktarı, üçlü negatif meme kanserinde sacituzumab ile gösterilen faydaya kıyasla daha zayıf olsa da, TROPiCS-02 denemesinden elde edilen sonuçlar bu hastalar için klinik olarak anlamlı bir etki göstermektedir. Hormon pozitif / HER2 negatif ileri evre meme kanserli hastaların tedavisinde ileri basamaklar için artık sacituzumab aklımızda olmalı.

Ancak, optimal klinik uygulama için bazı kritik yönler ele alınmalı. Birincisi, HER2-düşük tümörlerde trastuzumab deruxtecan kullanımından sonra bu hasta grubunda sacituzumab etkinliği; ikincisi, sacituzumabdan en fazla fayda sağlayacak hastaları belirlemek için biyobelirteçlerin potansiyel olarak tanımlanması; ve üçüncüsü, bu etkinlik verilerini yaşam kalitesi ve hasta tarafından bildirilen sonuçlar / yan etkiler bağlamında değerlendirmek.

*

Aşağıda, TROPiCS-02 çalışmasının özet grafik sonuçları görülebilir:

faz III TROPiCS 02 çalışması sonuçları hormon pozitif meme kanseri sacituzumab govitecan esmo

Figür. HR-pozitif/HER2-negatif metastatik meme kanserli hastalarda önceden ağır tedavi görmüş hastalarda sacituzumab govitecan ile doktorun tercih ettiği tedaviye karşı genel sağkalım