Waldenström makroglobulinemisi (WM) olan yetişkin hastalar için zanubrutinib (Brukinsa, BeiGene) adlı kapsül şeklindeki ilaç 31 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı aldı. 

Waldenstrom makroglobulinemi nedir?

Waldenstrom makroglobulinemi (WM), bir Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) türüdür. Kanser hücreleri, makroglobulin olarak adlandırılan, büyük miktarlarda anormal bir protein üretir. WM için başka bir isim lenfoplazmasitik lenfomadır.

Zanubrutinibin etki mekanizması nasıldır?

Zanubrutinib, Bruton Tirozin Kinaz (BTK) enzimine karşı geliştirilmiş bir inhibitördür. BTK enzimi, B hücrelerinde çoğalmanın regülasyonunda önemli role sahip olan bir hücre sinyalleşme yolağının reseptörünün bir parçasıdır. BTK enzmi inhibe edilerek B hücre malignitelerinde B hücrelerinin kontrolsüz çoğalması engellenebilir. Zanubrutinib BTK enzimine kovalent olarak bağlanarak enzimin geri dönüşsüz bir şekilde inhibisyonuna yol açmaktadır.

Zanubrutinib daha önce 14 Kasım 2019'da, tedaviye dirençli veya repals (tekrarlayan) mantle hücreli lenfoma tedavisi için hızlandırılmış FDA onayı almıştı (bakınız ilgili onay).

Zanubrutinibe Waldenstrom makroglobulinemide FDA onayı getiren çalışma

Zanubrutinib, MYD88 L265P mutasyonu (MYD88MUT) taşıyan WM'li hastalarda zanubrutinib ve ibrutinibi karşılaştıran randomize, aktif kontrol, açık etiketli bir çalışma olan ASPEN'de araştırıldı.

Birinci gruptaki 201 hasta, hastalık progresyonuna (ilerlemesine) veya kabul edilemez toksisiteye kadar günde iki kez 160 mg zanubrutinib veya günde bir kez 420 mg ibrutinib almak üzere 1:1 oranında randomize edilmiştir.

İKinci gruba MYD88 mutasyonu olmayan (MYD88WT)  26 hasta veya MYD88 mutasyonu bilinmeyen 2 hasta kaydedildi ve bu hastalar günde iki kez 160 mg zanubrutinib aldı.

Onaylamayı desteklemek için kullanılan başlıca etkinlik sonucu, kısmi yanıt olarak tanımlanan yanıt oranı idi. Ek bir etkinlik sonuç ölçüsü, yanıt süresiydi.

Sonuçlar

  • Yanıt oranı (tam yanıt + çok iyi kısmi yanıt + kısmi yanıt) zanubrutinib kolunda %77.5 (%95 GA: 68.1.85.1) olmuştur.
  • 12. ayda olaysız yanıt oranı, zanubrutinib kolunda %94.4 (%95 GA: 85.8, 97.9) idi.
  • İkinci grupta yanıt oranı %50 idi (yanıt değerlendirilebilir 26 hastanın 13'ü; %95 GA: 29.9, 70.1).

Zanubrutinib ile bildirilen laboratuvar anormallikleri dahil en sık (≥ %20) advers reaksiyonlar nötrofil sayısında azalma, üst solunum yolu enfeksiyonu, trombosit sayısında azalma, döküntü, kanama, kas-iskelet ağrısı, hemoglobin azalması, morarma, ishal, zatürre ve öksürüktür.

Önerilen zanubrutinib dozu, ağızdan günde iki kez 160 mg veya ağızdan günde bir kez 320 mg'dır.