Ameliyat edilemez 3. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisi yıllardır güçlük yaşadığımız ve yeni arayışlar içinde olduğumuz bir alandır. Bu hasta grubunda standart tedavi radyoterapi eş zamanlı kemoterapidir. Elimizdeki en önemli iki tedavi metodunu birlikte kullanmamıza rağmen, hastaların ancak %15'i beş yıl ve daha uzun yaşar.

Son yıllarda immünoterapilerin ileri evre (metastatik) akciğer kanseri dahil çok sayıda kanser türünde etkinlikleri kanıtlanmıştır. ESMO 2017 Avrupa Onkoloji Kongresi'nde immünoterapilerin daha erken evredeki farklı türden kanserli hastalarda da etkisi test edildi. PACIFIC çalışması olarak adlandırılan çalışmada, ameliyata uygun olmayan, 3. evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda, radyoterapi eş zamanlı uygulanan kemoterapi sonrası hastalığı kontrol altında olan hastalara 1 yıl durvalumab ( Imfinzi ) adlı immünoterapi ilacı kullanıldı.

Durvalumab adlı immünoterapi ilacı, savunma hücrelerimizin kansere karşı körlüğüne neden olan PDL-1 adlı proteini bloke ederek, savunma hücrelerimizin kanserli hücreyi tanımasına ve yok etmesine yardımcı olur.

PACIFIC adlı faz 3 randomize çalışma, 26 farklı ülke ve 235 kanser merkezinin katılımı ile yapıldı. Çalışmaya 713 evre 3 küçük hücreli dışı akciğer kanserli hasta 2'ye 1 oranında alındı. Hastaların tamamına radyoterapi eş zamanlı kemoterapi verilirken 2/3'üne radyo-kemoterapi sonrası durvalumab 10 mg/kg dozunda iki haftada bir 12 ay süresince verilirken diğer grupa plasebo uygulandı.

İmmünoterapi alan hastalarda hastalıklarında ortanca ilerlemeye kadar geçen süre 16.8 ay iken sadece radyo-kemoterapi alan grupta 5.6 ay olarak bulundu.

Durvalumabın akciğer kanserinin ilerlemesini %48 oranında azalttığı saptandı. Tedavi yan etkileri durvalumab uygulanan hastalarda yüksek olsa da yönetilebilir bulunmuştur.

Tedavi stratejisini değiştirebilecek düzeyde ön sonuçların elde edildiği PACIFIC çalışmasında, evre 3 küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde uzun yıllardır ilk kez umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Umarız ki sağkalım sonuçları da bu başarılı ön sonuçları destekler ve bu alanda hastalarımızın daha çok yarar gördüğü yeni bir tedaviye ulaşmış oluruz.

Uzun dönem karşılaştırmalı yaşam sürelerinin sonucunu bekliyor ve sizler ile paylaşıyor olacağız.