ESMO 2017'de Abemaciclib'in Başarılı Sonuçları Açıklandı.

Hormon pozitif, Her2 reseptörü negatif, dördüncü evre meme kanseri tedavisinde kemoterapi günümüzde sıklıkla tercih edilen tedavidir. Düşük volümlü yani az oranda metastazı olan, ileri yaş ve genel durumu iyi olmayan meme kanserli hastalar dışında, dünyada tedavi tercihi kemoterapi ile başlanıp tedavi süreci iyi giden ve yanıt alınan hastalarda hormonal tedavi ile devam edilmesi şeklindedir.

Bu grup hastalarda özellikle agressif karaciğer, akciğer, beyin gibi metastazları yok ise kemoterapi yan etki oranı fazla, etkinliği de memnuniyet verici düzeyde değildir. Bu grup, özellikle menapoz sonrası hormon reseptörü pozitif metastatik meme kanserli hastalar için son üç yılda son derece sevindirici bilimsel gelişmeler oldu.

Kanser hücre içi büyüme sinyali yollarından siklin bağımlı 4/6 kinazı bloke eden ilaçların hormonal tedaviler ile kombine edilmesi, tedavi başarısını belirgin olarak artırdı. Bu ilaçlardan ilki Palbociclib, PALOMA 1-3 adlı çalışmalarda ilkin tedavi almış ve yanıtsız hastalarda denendi. Başarılı sonuçlar elde edilmesi sonrası metastatik hastalarda ilk seçenek tedavi olarak hormonal tedavi ile birlikte kombine Pablociclib kullanıldı. Etkili ve rutin pratiği değiştirebilecek güçte çalışma verileri ile FDA onayı aldı. Palbociclib'i takiben benzer stratejiler ile MONOLEESA 1-2 çalışmalarında Ribociclib adlı siklin bağımlı kinaz 4/6 engelleyici ilaç denendi. Başarılı sonuçları ile 2017'de bu alanda FDA onayı alan etkinliği kanıtlanmış ikinci ilaç oldu. Üçüncü jenerasyon olan Abemaciclib ilk iki ilaca benzer yolları MONRCH 1-2'de izleyip başarılı bulunduktan sonra ESMO 2017'de, yapılan MONARCH 3 çalışmasının sonuçları açıklandı. Hormon reseptör pozitif, Her2 reseptör negatif, metastaz tanısı yeni konmuş ve tedavi almamış, menapoz sonrası meme kanserli hastalara iyi bilinen ve sıklıkla kullandığımız Anastrazol ve Letrozol adlı hormonal ilaçlar ile bir grupta abemaciclib ilave edilirken diğer gruba plasebo yani yalancı ilaç verilmiş. 328 hastaya Abemaciclib ile kombine hormonal tedavi verilirken, 165 hasta klasik hormonal tedavi ve plasebo verilmiş.

Çalışmanın açıklanan ön sonuçlarına göre Abemaciclib'in hastalık ilerleme riskini %46 azalttığı saptanmıştır. Ölçülebilir lezyonlarda gerileme oranı Abemaciclib alanda %59 iken klasik tedavi kolunda %44 bulunmuştur. Yan etkiler yönetilebilir bulunmuştur. İlk iki siklin kinaz 4/6 engelleyiciler ile kıyaslandığında Abemaciclib'de daha fazla isal gözlenirken diğer ilaçlara nazaran daha az kan nötrofil (beyaz kan, savunma hücreleri) düzeylerinde düşüş daha az oranda gözlenmiştir. Çalışmanın takip süresi, Abemaciclib kolunda hastalığın ilerlemeye kadar geçen süresini ve iki grupta genel sağkalımı tam olarak karşılaştırmaya henüz yeterli değildir.

Dünya onkoloji otoriteleri de bu gelişmeyi çarpıcı bulmuş ve meme kanserinin bu grubunda kemoterapinin yerini her geçen gün akıllı ilaçlar olarak adlandırılan hedefe yönelik yeni ajanlara bırakmakta olduğunu belirtmişlerdir.

Bu çalışmanın uzun süreli sonuçlarını sizler için takip ediyor ve paylaşıyor olacağız.