9643 kolon ve rektum kanserli hastayı kapsayan geçmişe yönelik (retrospektif) bir genetik analiz çalışmasına göre, hastaların 965’inde BRAF mutasyonu tespit edilmiş olup, bu BRAF mutasyonlarının 208’i (%22) 600. kodon dışında (non-V600) bulunmuştur. Yani tüm kolon ve rektum kanserlerinin %2.2’sinde V600-dışı BRAF mutasyonu görülmüştür. Peki bunun önemi nedir?

İlki; kalın bağırsak kanserlerini ifade eden kolon ve rektum kanserleri ülkemizde, hem kadınlar hem erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türüdür. Her yıl ülkemizde yaklaşık 36400 kişiye kalın bağırsak kanseri tanısı konmaktadır. Bu haliyle V600-dışı BRAF mutasyonu sadece ülkemizde her yıl yaklaşık 800 kişiyi direk ilgilendirmektedir.

İkincisi, normalde bir kanser türünde BRAF mutasyonu görülmesi, daha agresif hastalık gidişatının bir belirtecidir, fakat aynı zamanda bu mutasyonun tespit edilmesi hastalarımızda BRAF hedefli tedaviler olan vemurafenib, cobimetinib, dabrafenib ve trametinibin kullanımına olanak sağlar. Buna karşın yazımızın konusu olan çalışma ile görülmüştür ki, V600-dışı BRAF mutasyonuna sahip metastatik kolon ve rektum kanserli hastalarda hastalık seyri çok daha iyidir.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • V600-dışı BRAF mutasyonuna sahip metastatik kolon ve rektum kanserli hastaların belirgin olarak daha genç, sıklıkla erkek ve bu hastaların V600E BRAF mutasyonu taşıyanlara kıyasla tümör derecelerinin (grade) daha az ve tümör yerleşiminin sağ kolonda olma eğiliminde oldukları görülmüştür.
  • V600-dışı BRAF mutasyonlu hastaların eşzamanlı RAS mutasyonuna sahip olma oranı, V600E BRAF mutasyonlu hastalara göre belirgin olarak daha yüksektir (%26’ya karşı %2). Buna karşı, genomik kararsızlığı ifade eden mikrosatellit instabilite, V600-dışı BRAF mutasyonlu metastatik kolorektal kanserli hastalarda daha azdır (%6’ya karşı %30).
  • Çalışmanın en dikkat çeken sonucu ise V600-dışı BRAF mutasyonlu hastaların genel yaşam sürelerinin belirgin olarak daha uzun olmasıdır. Bu mutasyona sahip olanlarda ortanca genel sağkalım süresi 60.7 ay; V600E BRAF mutant hastalarda 11.4 ay ve hiç BRAF mutasyonuna sahip olmayanlarda 43 ay bulunmuştur.

Bu haliyle V600-dışı BRAF mutasyonu, metastatik kolorektal kanserler için yeni bir alt türün tanımlanmasına yol açmıştır. V600-dışı mutasyonların tedaviyi nasıl yönlendireceği içinse daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (örneğin EGFR veya RAS hedefli tedaviler bu hastalarımızın tedavisinde daha çok işe yarayabilir).

Sonuç olarak bu çalışmanın oldukça güzel bir analiz olduğunu söylemeliyiz. Bir kanser türünün gidişatı hakkında ipuçlarını bilmek önemlidir. Metastatik kolon kanserinde tümörün genetik yapısı tedavi seçimi ve başarısı hakkında önemli ipuçları vermektedir.