Metastatik, yassı hücreli olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için karboplatin ve nab-paklitaksel (Abraxane) kemoterapileri birlikte atezolizumab (Tecentriq) adlı immünoterapi 04 Aralık 2019'da ADB Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı aldı. Onay, EGFR veya ALK moleküler anormallikleri içermeyen hastalar için geçerlidir. Onay, faz III IMpower130 adlı klinik araştırmadan elde edilen verilere dayanıyordu; bu çalışmaya göre atezolizumab + ikili kemoterapi kombinasyonu ile elde edilen ortanca genel sağkalım 18.6 ay iken, sadece kemoterapi ile 13.9 ay idi. Ayrıca, atezolizumab rejiminin güvenlik profili, her bir rejimin bilinen güvenlik profilleri ile tutarlıydı ve yeni güvenlik sinyalleri tanımlanmadı.

Tedaviye bağlı ciddi (grad 3-4) yan etkiler, atezolizumab kolundaki hastların % 73.2'sinde, sadece kemoterapi alanların % 60.3'ünde gözlendi. Çok merkezli, açık etiketli IMpower130 çalışmasında hastalar, indüksiyon terapisi olarak atezolizumab + kemoterapi ve sadece kemoterapi almak üzere 2:1 oranında rastgele iki kola ayrıldı. Ardından atezolizumab üçlüsü alanlar her 3 haftada bir atezolizumab almaya klinik fayda kaybolana veya yan etkiler gelişene kadar devam etti. Sadece ikili kemoterapi alanlar en iyi destekleyici bakım veya pemetrex aldı. Tabakalaşma faktörleri cinsiyet, bazal karaciğer metastazı ve PD-L1 ekspresyonunu içermiştir. 1 ve 2 yıllık genel sağkalım oranları immünoterapi kolunda % 63.1 ve % 39.6 iken, sadece kemoterapi alanlarda % 55.5 ve % 30.0 idi. Ek olarak, atezolizumab kombinasyonu ile progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımda bir gelişme oldu; ortanca progresyonsuz sağkalım, immünoterapi kolunda 7 ay iken, kemoterapi kolunda 5.5 ay idi. İmmünoterapi ile toplam yanıt oranı ve medyan (ortanca) cevap süresi % 49.2 ve 8.4 ay iken, kemoterapi ile % 31.9 ve 6.1 ay idi. Atezolizumab kolunda yanıtlar şöyle idi: % 2.5'lik bir tam yanıt, % 46.8'lik bir kısmi yanıt, % 30.4'lük stabil hastalık oranı ve % 11'lik ilerleyici hastalık. Atezolizumab hastalarının % 36,8'inde ve kemoterapi alanların % 19,4'ünde yanıtlar devam ediyordu. Karaciğer metastazı olanlar hariç, önceden belirlenmiş tüm alt gruplarda progresyonsuz sağkalım yararı gözlendi; bu grup aynı zamanda bir genel sağkalım faydası da yaşamamıştır. Progresyonsuz ve genel sağkalım faydaları, EGFR / ALK-pozitif alt gruplarda değişkendir; medyan progresyonsuz sağkalım, yalnız atezolizumab alanlarda 7 ay iken, karboplatin + nab-paklitaksel alanlarda 6 ay idi. Ortanca genel sağkalım 14.4 ay ve 10.0 aydı. Progresyonsuz sağkalım verileri ayrıca yüksek, düşük ve negatif PD-L1 ekspresyonu seviyelerinde rapor edildi: yüksek (6.4 ve 4.6 ay; HR, 0.51;% 95 CI, 0.34-0.77), düşük (8.3 ve 6.0 ay; HR, 0.61; % 95 CI, 0.43-0.85) ve negatif (6.2 ve 4.7 ay; HR, 0.72; 0.56-0.91). Genel sağkalım için fayda benzerdi: yüksek (17.3'e karşılık 16.9 ay; HR, 0.84;% 95 CI, 0.51-1.39), düşük (23.7'ye 15.9 ay; HR, 0.70;% 95 CI, 0.45-1.08) ve negatif (15.2 ve 12.0 ay; HR, 0.81;% 95 CI, 0.61-1.08). Atezolizumab rejimini alan hastaların % 73.2'sinde, yalnız kemoterapi alanların % 60.3'ünde ciddi (derece 3/4) tedaviye bağlı yan etkiler bildirildi. Dikkat çeken nadir yan etkilere kolit (n = 5), hipotiroidi (n = 3), hepatit (n = 2) ve diabetes mellitus (n = 2) dahildir. Yan etkilere bağlı tedavi duraklaması immünoterapi kolunda % 85 ve kemoterapi konulda % 80.2 oranında görüldü. Daha önce Aralık 2018'de FDA, EGFR veya ALK genomik tümör sapması olmayan metastatik yassı hücreli olmayan ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için bevasizumab (Altuzan), karboplatin ve paklitaksel ile kombinasyon halinde atezolizumabı onaylamıştı.