6 Aralık 2018'de, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 4. evre yassı hücreli olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi için atezolizumab (Tecentriq) adlı immünoterapiye, bevasizumab, paklitaksel ve karboplatin ile kombinasyon halinde kullanım onayı verdi.

Onay, açık etiketli, randomize (1: 1: 1), metastatik yassı hücreli olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSq KHDAK) tedavisi alan 1202 hastayı kaydeden üç kollu IMpower150 klinik çalışmasına dayanmaktadır. Hastaların yüzde seksen yedisi (1045 hasta), EGFR veya ALK mutasyonlarına sahip değildi. Bu klinik çalışma, atezolizumab içeren kolların her biri arasında kontrol kolu ile karşılaştırmalar yapmak üzere tasarlanmıştır. Hastalar aşağıdakileri almak için 3 kola rastgele atandı:

  • Atezolizumab, karboplatin, paklitaksel ve bevasizumab (4-ilaç rejimi);
  • Atezolizumab, karboplatin ve paklitaksel (3 ilaç rejimi); veya
  • Karboplatin, paklitaksel ve bevasizumab (kontrol kolu).

Bevasizumab, İmmünoterapinin Etkinliğini Artırıyor

Bevasizumab (Altuzan), tümörlerin yeni damar oluşumunu engelleyen, damardan serum şeklinde uygulanan, monoklonal antikor yapısında, anti-anjiyogenik bir ilaçtır.

Kemoterapiyle kombine edilen bevasizumab, daha önce metastatik yassı hücreli olmayan KHDAK tedavisi için onaylanmıştı. Bevasizumabın bilinen antianjiyogenik etkilerine ek olarak, vasküler endotel büyüme faktörünü (VEGF) baskılaması, immünomodülatör (bağışıklık sistemi düzenleyici) etkilere sahip olmasını sağlamaktadır. Atezolizumabın etkinliği, bevasizumab ilave edilerek, VEGF aracılı bağışıklık sistemi baskılanmasının tersine çevrilmesi ile arttırılabilir.

IMpower150 çalışmasında iki soru soruldu: VEGF blokajı immünoterapinin etkinliğini arttırıyor mu ve immünoterapi kemoterapiyle etkili bir şekilde birleşiyor mu?

Aşağıda, IMpower150 klinik çalışmasının tasarımı ve sonuçları görülebilir:

Çalışmanın Sonuçları:

  • EGFR veya ALK mutasyonu olmayan NSq KHDAK'lı hastalar arasında, tahmini ortanca genel sağkalım, 4-ilaç rejimini alan hastalar için 19.2 ay ve karboplatin, paklitaksel ve bevasizumab alan hastalar için 14.7 ay olarak bulundu.
  • Üçlü rejime immünoterapi atezolizumab eklenmesi, yaşam kaybı riskini %22 azalttı.
  • Tahmini ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım süresi (PFS), 4-ilaç rejimini alan hastalar için 8.5 ay ve kontrol kolundakiler için 7 ay idi. Atezolizumab eklenmesi, progresyon riskini %29 azalttı.
  • Genel yanıt oranları 4 ilaç kolunda %55 ve kontrol kolunda %42 idi.
  • 3 ilaçlı kol (atezolizumab, karboplatin ve paklitaksel) ve kontrol kolu (karboplatin, paklitaksel ve bevasizumab) arasında genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım farkı gözlenmedi.
  • 4'lü ilaç alan hastalarda en sık rastlanan yan etkiler (hastaların en az % 20'sinde) yorgunluk, alopesi (saç dökülmesi), bulantı, ishal, kabızlık, iştah azalması, artralji, hipertansiyon ve nöropatidir. Yan etkilere bağlı olarak hastaların %15'inden atezolizumaba devam edilemedi. Atezolizumab kesilmesine neden olan en sık yan etki pnömonitistir (% 1.8).

Önerilen atezolizumab dozu, her 3 haftada bir 60 dakika boyunca intravenöz (toplardamardan) olarak 1200 mg'dır.