1000'den fazla hastayı kapsayan ve Radiology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, akciğer bilgisayarlı tomografisinin (BT), yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) tanısında laboratuvar testlerinden daha iyi performans gösterdiği sunuldu. Araştırmacılar, PCR ve kan testlerinden ziyade BT'nin, COVID-19 için birincil tarama aracı olarak kullanılması gerektiği sonucuna vardı.

COVID-19'a özgü ilaçların veya aşıların yokluğunda, hastalığı erken bir aşamada tespit etmek ve enfekte olmuş bir hastayı sağlıklı kişilerden hemen izole etmek önemlidir.

Çin kaynaklı son rehberlere göre, COVID-19 tanısı, ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) veya hastaneye yatış için anahtar gösterge olarak solunum veya kan örnekleri için gen sekanslaması ile doğrulanmalıdır. Bununla birlikte, hem uygulama zorlukları hem de kitlerin üretim dinamikleri gereği bu laboratuvar testlerin performansı sınırlıdır; örneğin şüpheli vakalar için PCR'nin ilk deneme için pozitiflik oranının % 30 ila % 60 olduğu bildirilmiştir.

PCR'nin düşük duyarlılığı, çok sayıda COVID-19 hastasının hızlı ve uygun tedavi alamayabileceği anlamına gelir. Ek olarak, virüsün oldukça bulaşıcı doğası göz önüne alındığında, bu durum, daha büyük bir nüfusa bulaşma riskini arttırır.

COVID-19'un erken teşhisi, hastalık tedavisi ve kontrolü için çok önemlidir. PCR ile karşılaştırıldığında, toraks (akciğer bölgesi) BT görüntülemesi COVID-19'u özellikle salgın bölgesinde teşhis etmek ve değerlendirmek için daha güvenilir, pratik ve hızlı bir yöntem olabilir.

Pnömoni (zatürre) tanısı için rutin bir görüntüleme aracı olan toraks BT, hızlı ve nispeten kolaydır. Son araştırmalar, COVID-19 enfeksiyonu için BT duyarlılığının, yani hasta olanları tespit etme becerisinin %98 olduğunu bulmuştur. PCR için bu oran %71'dir.

Mevcut çalışma için, Çin'in Wuhan şehri Tongji Hastanesi'ndeki araştırmacılar, COVID-19'daki PCR testine kıyasla toraks BT görüntülemenin tanısal değerini ve tutarlılığını araştırmaya başladılar.

Çalışmaya 6 Ocak ve 6 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında hem toraks BT hem de PCR testi uygulanan 1014 hasta dahil edildi. PCR testi referans kabul edilerek, her iki testin COVID-19 tanısında performası değerlendirildi. Çoklu / ardışık PCR testi yapılan hastalar için, PCR test sonuçlarının dinamik dönüşümü (sırasıyla negatiften pozitife ve pozitiften negatife) ardışık BT taramalarına kıyasla analiz edildi.

Sonuçlar, 601 hastanın (% 59) pozitif PCR sonuçlarına ve 888'in (% 88) pozitif toraks BT taramasına sahip olduğunu gösterdi. Toraks BT'sinin COVID-19'u önermedeki duyarlılığı, pozitif PCR sonuçlarına dayanarak % 97 idi. Negatif PCR sonuçları olan hastaların % 75'inde (413 hastanın 308'i) toraks BT bulguları pozitifti. İlk negatif ila pozitif PCR sonuçları arasındaki aralık 4 ila 8 gündü.

Negatif PCR sonuçları olan ancak pozitif toraks BT taraması olan hastaların yaklaşık % 81'i, klinik semptomların, tipik BT bulgularının ve dinamik BT takiplerinin kapsamlı analizi ile sonradan COVID-19 vakası olarak yeniden sınıflandırıldı.

Sonuç olarak bilgisayarlı tomografi (BT), COVID-19 tanısında laboratuvar testlerinden daha isabetli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle BT sonucunun, bir hastanın COVID-19 tanısı alması için yeterli olması ve testler negatif geldiği halde klinik şüphe taşıyan kişilerde ardışık laboratuvar ve görüntüleme testlerinin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte BT çekilen odaların, sık çekimler nedeniyle bulaş riski taşıdığı ve uygun şekilde sterilize edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

*

- TÜM KORONAVİRÜS YAZILARIMIZ 

*