16 Kasım 2017'de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, evre II bulky, evre III ve evre IV foliküler lenfomalı ve daha önce obinutuzumab tekli kullanımı ile en azından kısmı iyileşme (remisyon) gösteren hastaların tedavisinde kemoterapi ile birlikte obinutuzumaba ( piyasa adı Gazyva ) onay verdi.

Onay, daha önce tedavi edilmemiş foliküler lenfomalı 1202 hastanın dahil edildiği, çok merkezli, açık etiketli, randomize bir faz 3 çalışmaya (GALLIUM) dayandırılmıştır. Hastalar 1:1 oranında obinutuzumab + kemoterapi ya da rituksimab + kemoterapi almak üzere randomize edilmiş, bunu takiben yanıtlı hastalara 2 yıl süreyle obinutuzumab ya da rituksimab ile idame tedavisi uygulanmıştır.

Foliküler lenfomalı hastaların %91'inde evre III-IV lenfoma, % 44'ünde bulky ve %79'unda da en az orta-riskli lenfoma vardı. Hastaların %57'sine bendamustin, %33'üne CHOP ve %10'da CVP kemoterapisi uygulanmıştı.

Ortanca (medyan) 38 ay takip ile, bağımsız bir inceleme komitesi tarafından değerlendirilen progresyonsuz sağkalım, obinutuzumab kolunda rituksimab koluna kıyasla istatiksel açıdan anlamlı iyileşme gözlenmiştir [hazard oranı 0.72 (95% CI: 0.56, 0.93; p=0.0118)].

Her iki kolda ortanca progresyonsuz sağkalıma ulaşılamamıştır. Görüntüleme yöntemleriyle değerlendirildiğinde, obinutuzumab ve rituksimab kollarında benzer genel yanıt oranları (obinutuzumab ile %91, rituksimab ile %88) ve benzer tam remisyon oranları bulunmuştur (obinutuzumab ile % 28 ve rituksimab ile % 27).

- İlgili konu: Lenfoma, Lenf Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi nasıldır?

Güvenilirlik ve yan etkiler açısından 1385 hasta değerlendirildiğinde, obinutuzumab kolunda rituksimaba göre ciddi yan etki görülme oranı daha yüksek bulunmuştur (obinutuzumab kolunda %50, rituksimab kolunda %43). En sık gözlenen yan etkiler infüzyon reaksiyonları, beyaz kan hücre sayısında azalma, üst solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, kabızlık ve ishaldir. Nötropeni, febril nötropeni, trombositopeni ve infüzyon reaksiyonları, obinutuzumab ile en sık gözlenen ciddi yan etkilerdir.

Daha önce tedavi edilmemiş foliküler lenfomalı hastalarda obinutuzumabın önerilen dozu, 1. kürde 1. 8. ve 15. günlerde intravenöz olarak 1000 mg; 2-6 veya 2-8 kürlerin sadece 1. gününde 1000 mg; ve daha sonra her 2 ayda bir 1000 mg, 2 yıla kadar kullanılır.

Obinutuzumab nasıl etki eder?

Obinutuzumab, bağışıklık sistemi elemanı olan kanserleşmiş B hücrelerine etkisini bu hücrelerin üzerinde bulunan CD20 adlı yapılara bağlanarak göstermektedir. Monoklonl antikor yapıda bir ilaçtır. Ritüksimabdan farkı, klasik tip-1 CD20’ye değil, tip-2 CD20’ye bağlanmasıdır. Bu özelliği obinutuzumaba, antikor-bağımlı sitotoksisiteyi daha güçlü bir şekilde indüklemesini ve klasik CD20 antikorlara kıyasla daha fazla direk sitotoksik etki sağlar.

Aşağıdaki şekilde obinutuzumabın etki mekanizmalarını görebilirsiniz:

obinutuzumab gazyva etki mekanizması lenfoma lösemi tedavisi

Obinutuzumab ( Gazyva ) daha önce 26 Şubat 2016’da rituksimab kullanıp tekrarlamış veya tedaviye dirençli foliküler lenfomalı hastalarda kullanım onayı almıştı. Onun öncesinde de 2013 yılında kronik lenfosittik lösemide klorambusil ile birlikte kullanım onayı almıştı.