Cibula ve arkadaşları tarafından Jinekolojik Onkoloji Derneği (SGO) 50'nci Toplantısı'nda sunulan bir klinik araştırmanın sonuçları, dentritik hücre aşısı adlı yeni bir immünoterapi tedavisinin, standart kemoterapiye eklendiğinde tekrarlayan over kanseri olan kadınlarda genel sağkalımı önemli ölçüde uzattığını gösterdi.

Dentritik Hücre Aşısı Nedir?

dentritik hücre kanser aşısı nedir nasıl hazırlanır

Dentritik hücre aşısı, adaptif hücresel immünoterapilerin bir çeşididir ve dentritik hücreler kullanılarak, kişiye özel bir kanser tedavi yöntemi geliştirilmesidir. Hastadan elde edilen dentritik hücreler, laboratuvar ortamında, genetik mühendisliği yöntemleri ile tümör hücresinin antijenleri ile uyarılır. Uyarılan dentritik hücreler, bir öğretmen gibi davranarak, yüzeylerindeki tümör hücresi antijenlerini diğer bağışıklık sistemi hücrelerine vücut içinde tanıtır. Belli bir antijene özgül olarak çoğalan ve olgunlaşan T hücreleri, antijene karşı aktif hale gelip diğer lenfositleri uyarıcı sitokinleri salgılarlar. Bu yöntem sayesinde, dentritik hücre aşıları kullanılarak gelecek vadeden bir tedavinin yolu açılmıştır. Bu şekilde hazırlanan FDA onaylı bir kanser aşısı da bulunmaktadır: Sipuleucel-T

Çalışma Bulguları

Bu randomize faz-2 klinik araştırmada, tekrarlayan yumurtalık kanseri için kemoterapinin yanında dendritik hücre bazlı immünoterapi alan almayan kadınların genel yaşam süreleri karşılaştırıldı.

Çalışma sonuçlarına göre;

  • Progresyonsuz sağkalımda (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma süresi) anlamlı bir fark gözlenmedi (dendritik hücre bazlı immünoterapi artı kemoterapi ile tedavi edilen hastalarda 11.3 ay ve sadece kemoterapi ile tedavi edilen hastalarda 10.1 ay)
  • Bunun aksine, genel yaşam sürelerine bakıldığında, dentritik hücre aşısı artı kemoterapi alanlarda, sadece kemoterapi alanlara göre anlamlı bir farklılık gözlendi:
  • - 1 yıllık sağkalım oranı dentritik hücre tedavisi artı kemoterapi alanlarda %72.4 iken, sadece kemoterapi alanlarda %40.9,
  • ortanca genel sağkalım, kombinasyon kolunda 35.5 ay iken, tekli tedavi kolunda 22.1 ay ve
  • kemoterapiye dentritik hücre aşısı eklenmesi, yaşam kaybı riskinin %62 azalttığı bulundu.

Prag'da bulunan Charles Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Merkezi'nde bir doktor olan David Cibula, bu dentritik hücre aşısı tedavisinin, kemoterapiye ek olarak neredeyse hiç yan etki yaratmaması nedeniyle hastalar tarafından iyi tolere edildiğini ifade etti.

Dr. Cibula, bu yaklaşımın, over kanserinde şimdiye kadar görülen en umut verici sonuçlardan biri olduğunu da sözlerine ekledi ve 2019 için daha geniş kapsamlı bir faz-3 klinik çalışmanın planlandığını duyurdu.