26 Temmuz 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi), neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavi olarak kemoterapi ile birlikte ve ardından ameliyat sonrası adjuvan tek bir ajan olarak devam edecek şekilde yüksek riskli, erken evre, üçlü (triple) negatif meme kanseri için pembrolizumab (Keytruda, Merck) adlı immünoterapiyi onayladı.

FDA ayrıca, tümörleri FDA onaylı bir testle belirlendiği üzere PD-L1 (Kombine Pozitif Skor [CPS] ≥10) eksprese eden bölgesel olarak tekrarlayan ameliyat edilemeyen veya metastatik üçlü negatif meme kanseri olan hastalar için kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab için düzenli onay verdi. FDA, Kasım 2020'de bu endikasyon için pembrolizumab'a hızlandırılmış onay vermişti.

Erken evre meme kanserinde pembrolizumaba FDA onayı getiren çalışma

Pembrolizumabın neoadjuvan kemoterapiyi takiben cerrahi ve tek ajan olarak pembrolizumab ile devam eden adjuvan tedavi ile kombinasyon halinde etkinliği, 1174 hastada yürütülen randomize, çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan KEYNOTE-522'de araştırıldı.

Hastalar yeni tanı konmuş daha önce tedavi edilmemiş yüksek riskli erken evre üçlü negatif meme kanserli idi. Yüksek riskli meme kanseri şu şekilde tanımlanmıştır: tümör boyutu 1 cm'den büyük fakat çapı ≤2 cm olup nodal tutulum olan veya tümör boyutu, nodal tutulumdan bağımsız olarak 2 cm çapından büyük; bir başka deyişle T1c N1-2 veya T2-4 N0-2. Hastalar, tümör PD-L1 ekspresyonundan bağımsız olarak çalışmaya kaydedildi.

Hastalar kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab veya kemoterapi ile kombinasyon halinde plasebo almak üzere 2:1 oranında rastgele 2 gruba ayrıldı.

Sonuçlar

Ana etkinlik sonuç ölçütleri, patolojik tam yanıt oranı ve olaysız sağkalım idi.

  • Kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab alan hastalarda patolojik tam yanıt oranı %64.8 (%95 GA: 59.5, 66.4), tek başına kemoterapi alan hastalarda ise %51 (%95 GA: 50.6, 60.6) idi.
  • Olaysız sağkalım oranları sırasıyla %91.3 ve %85.3 idi (HR 0,63; %95 GA: 0,43, 0,93).
uclu negatif meme kanseri tedavisi icin pembrolizumab keynote 522

Yan etkiler

Pembrolizumabın kemoterapi ile kombinasyon halinde kullanıldığı çalışmalarda hastaların ≥ %20'sinde bildirilen en yaygın yan etkiler yorgunluk/asteni, bulantı, kabızlık, diyare (ishal), iştah azalması, döküntü, kusma, öksürük, dispne (solunum sıkıntısı), ateş, alopesi (saç dökülmesi), periferik nöropati, mukozal inflamasyon, stomatit (ağız yarası), baş ağrısı, kilo kaybı, karın ağrısı, artralji, miyalji ve uykusuzluk.

Üçlü negatif meme kanseri için önerilen pembrolizumab dozu, 30 dakikada bir intravenöz infüzyon olarak 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg'dır. Pembrolizumab, 24 hafta boyunca neoadjuvan tedavi için kemoterapi ile kombinasyon halinde ve ardından 27 haftaya kadar adjuvan tedavi için tek bir ajan olarak uygulanır.

*

Aşağıda, patolojik tam yanıtı olan hastaların farklı alt gruplara göre analizi görülebilir:

keynote 522 calismasi meme kanseri patolojik tam yanit olan hastalarin yuzdelerindeki farkin alt gr