15 Şubat 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), lenf nodu tutulumu pozitif olan cilt kanseri malign melanomlu hastalar için, ameliyatla tümörün tam olarak çıkarılmasını takiben adjuvan tedavi olarak, bir immünoterapi ilacı olan pembrolizumabı (Keytruda) onayladı.

Onay, tümörü ameliyatla tamamen alınmış evre IIIA (> 1 mm lenf nodu metastazı), IIIB veya IIIC melanomu 1019 hastayı kapsayan EORTC1325 / KEYNOTE-054 adlı klinik çalışmaların sonuçları ile alındı. Mukozal veya oküler (göz) melanomlu hastalar çalışmaya dahil değildi. Hastalar rastgele (1:1 oranında) iki kola ayrıldı ve bir grup her üç haftada bir 200 mg pembrolizumab alırken, diğer grup plasebo aldı. Tedavinin hastalığın tekrarı ya da kabul edilemez toksisite (yan etki) olana kadar 1 yıla kadar devam etmesi planlandı.

Çalışmaların ölçmek istediği birincil sonlanım noktası, nükssüz (tekrarsız) sağkalım (relaps free survival, RFS) idi.

Pembrolizumab alan hastaların %26'sında, plasebo alanların ise %43'ünde nüks yaşandı ve bu fark oldukça anlamlı bulundu. Tümörün PD-L1 pozitifliğinden bağımsız olarak, plasebo ile karşılaştırıldığında pembrolizumab için nükssüz (tekrarsız) sağkalım yararı gözlendi. Ortanca nükssüz sağkalım süresi plasebo kolunda 20.4 ay iken, pembrolizumab alan hastaların yarısından çoğunda henüz nüks olmadığı için ortanca bir RFS süresine ulaşmadı. Hastaların % 76'sı 6 ay veya daha uzun süre pembrolizumab aldı.

Hastaların % 14'ünde yan etkiler nedeniyle pembrolizumab kesildi. Pembrolizumab ile tedavi edilen hastaların en az % 10'unda bildirilen en sık görülen yan etkiler ishal, kaşıntı, bulantı, eklem ağrısı, hipotiroidi (tiroid hormonu yetersizliği), öksürük, döküntü, asteni (güçsüzlük, zayıflık), grip benzeri hastalık, kilo kaybı ve hipertiroidiydi (tiroid hormonu fazlalığı).

Melanom adjuvan tedavisi için önerilen pembrolizumab dozu, maksimum 1 yıl süreyle, hastalık tekrarı veya kabul edilemez yan etkiye kadar her 3 haftada bir 30 dakikada IV infüzyon olarak tatbik edilen 200 mg'dır.