The Lancet Oncology'de bildirilen Fransız faz II CABONE adlı klinik çalışmada Italiano ve arkadaşları, ileri Ewing sarkomu veya osteosarkomu olan hastalarda MET ve VEGFR2 inhibitörü kabozantinibin etkili olduğunu buldular.

- İlgili konu: Ewing sarkomu nedir? Belirtileri ve tedavisi (detaylı)

Not: Kabozantinib etken maddesi, daha önce 2016'da ileri evre böbrek hücreli kanseri (bakınız); 2017'de daha önce tedavi almamış ileri evre böbrek hücreli kanser (bakınız) ve 2019'da daha önce tedavi almış ileri evre hepatoselüler kanser (bakınız) tedavileri için FDA onayı almıştı. Ülkemizde sadece böbrek kanserinde kullanım ruhsatına sahiptir.

CABONE çalışmasının detayları

Bu çok merkezli çalışmada, tedaviler altında ilerleyen Ewing sarkomu olan 39 hasta ve osteosarkomu olan 42 hasta, hastalıkta ilerleme veya kabul edilemez yan etki gelişene kadar, 28 günlük döngülerde günde 1 kez 60 mg kabozantinib aldı.

Ewing sarkomu için ölçülmek istenen birincil sonlanım noktası, tedavinin başlamasından sonraki 6 ay içinde en iyi objektif yanıt idi; osteosarkom için ikili primer sonlanım noktası belirlendi: 6 aylık objektif yanıt ve 6 aylık progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım. Hastaların çoğu, ileri evre kanserleri için daha önce en az 1 basamak tedavi almıştı.

Sonuçlar

  • Ortanca takip süresi Ewing sarkomu grubunda 31.3 ay ve osteosarkom grubunda 31.1 aydı.
  • Ewing sarkomlu hastaların 10'unda (% 26) 6 aya kadar objektif yanıt vardı; bu yanıtların hepsi kısmi yanıt idi. Ek olarak hastaların 19'unda (% 49) stabil hastalık vardı.
  • Medyan (ortanca) progresyonsuz sağkalım 4.4 ay ve medyan genel sağkalım 10.2 aydı.

*

  • Osteosarkomlu hastaların 5'inde (% 12) 6. ayda objektif yanıt vardı (tümü kısmi yanıt).
  • 14'ü (% 33) 6 ay içinde progresyon (ilerleme) göstermedi ve 26 hastada (% 62) stabil hastalık gözlendi.
  • Medyan progresyonsuz sağkalım 6.7 ay ve medyan genel sağkalım 10.6 aydı.

Dikkat çeken sonuçlar

Ewing sarkomlu hastaların % 26'sında objektif yanıt gözlenmiştir. Osteosarkomlu hastaların% 12'sinde objektif cevap vardır; % 33'ünde 6. ayda progresyon görülmedi.

Yan etkiler

Güvenlik açısından değerlendirilebilen 90 hastadan (her grupta 45) en yaygın ciddi (3. ve 4. derece) yan etki hipofosfatemi (Ewing sarkom grubunun % 11'i ve osteosarkom grubunun % 7'si), aspartat aminotransferaz artışı (% 4 ve% 7) idi. El-ayak sendromu (% 7 ve% 4), pnömotoraks (% 2 ve % 9) ve nötropeni (% 4 ve % 9). Hastaların% 68'inde ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Tedaviye bağlı ölüm gözlenmedi.

Sonuç olarak kabozantinib, tedavi seçeneklerini oldukça sınırlı olduğu ileri evre Ewing sarkomu ve osteosarkomu olan hastalarda etkilidir ve genellikle iyi tolere edilmiştir. Kabozantinib bu durumda olan hastalar için yeni bir tedavi seçeneği olarak onay alabilir ve bir faz-III çalışmada denenecektir.