Mikrosatellit kararsızlığı yüksek (MSI-H) veya DNA uyumsuzluk onarım eksikliği (dMMR) olan, daha önce herhangi bir ortamdaki sistemik tedaviyi takiben kanseri ilerleyen ve küratif cerrahi veya radyoterapi için aday olmayan ileri evre endometriyal karsinomlu (rahim kanseri) hastalar için pembrolizumab (Keytruda, Merck) tek bir ajan olarak 21 Mart 2022'de FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı aldı.

FDA eş zamanlı olarak, pembrolizumab ile tedavi için uygun olan solid (organ) tümörlerinde dMMR'li hastaları seçmek için yardımcı bir teşhis cihazı olarak VENTANA MMR RxDx Panelini (Ventana Medical Systems / Roche Tissue Diagnostics) onayladı. FDA, daha önce pembrolizumab ile tedavi için uygun olan solid tümörlerde MSI-H'li hastaları seçmek için eşlik eden bir tanı cihazı olarak FoundationOne CDx'i (F1CDx, Foundation Medicine, Inc.) onaylamıştı.

KEYNOTE-158 Çalışması ile Gelen FDA Onayı

KEYNOTE-158'in Kohort D ve K sonuçları, bu endikasyonda pembrolizumaba FDA onayı getirdi. Bu kohortlara tümörleri rezeke edilemeyen veya metastatik MSI-H veya dMMR endometriyal karsinomu olan 90 hasta alındı. Tümörlerde MSI-H ve dMMR durumu, sırasıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) veya immünohistokimya kullanılarak belirlendi. Hastalar, kabul edilemez toksisiteye veya belgelenmiş hastalık progresyonuna (ilerleme) kadar her 3 haftada bir 200 mg pembrolizumab aldı. Pembrolizumab ile tedavi edilen ve hastalık progresyonu olmayan hastalar 24 aya kadar tedavi aldı.

Başlıca etkililik sonuç ölçütleri, RECIST v1.1'e göre kör bağımsız merkezi inceleme ile değerlendirildiği gibi objektif yanıt oranı (ORR) ve yanıt süresidir (DoR).

Sonuçlar

  • Objektif yanıt oranı %46 idi (%95 GA: 35, 56).
  • Yanıt alınan hastalarda ortanca yanıt süresine ulaşılamadı (2.9 ile 55.7+).
  • Yanıt verenlerin %68'inin yanıt süresi ≥12 ay ve %44'ünün yanıt süresi ≥24 ay idi.

Hastalarda meydana gelen en yaygın advers reaksiyonlar (≥%20), yorgunluk, kas-iskelet ağrısı, döküntü, ishal, ateş, öksürük, iştah azalması, kaşıntı, nefes darlığı, kabızlık, ağrı, karın ağrısı, mide bulantısı ve hipotiroidizmdir. Bağışıklık aracılı yan etkiler de pembrolizumab ile ilişkilidir; bunlar arasında pnömonit, kolit, hepatit, endokrinopatiler, nefrit ve cilt yan reaksiyonları yer alır.

Önerilen pembrolizumab dozu, hastalık progresyonuna, kabul edilemez toksisiteye veya 24 aya kadar her 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg'dır.