Journal of the National Comprehensive Cancer Network dergisinde bildirilen retrospektif bir analizin sonuçlarına göre, mide asidini azaltan proton pompa inhibitörlerinin (PPI) kullanımı kullanımı, immün kontrol noktası inhibitörleri sınıfından immünoterapilerle tedavi edilen kanserli hastalarda kronik bağışıklık aracılı diyare (ishal) ve kolit için bir risk faktörüdür. Aynı analizde dikkat çeken bir başka sonuç ise, kronik bağışıklık aracılı diyare ve kolit (BADK) yaşayanlarda, daha düşük kanser ilerlemesi saptandı.

Bağışıklık aracılı diyare ve kolit, immünoterapinin yaygın bir yan etkisidir

Bağışıklık ile ilgili bu olumsuz etkinin şiddeti, kendi kendini sınırlayan hafif ishalden, bağırsak delinmesi dahil hayatı tehdit eden komplikasyonlarla karakterize bir duruma kadar değişebilir. Ek olarak, bağışıklık aracılı diyare ve kolitin (BADK) sınırlı bir seyri olabilir (akut BADK) veya uzun süreli (kronik BADK) olabilir.

Bağışıklık aracılı kronik diyare ve kolit ile sağkalım ilişkisi 

Önceki çalışmalar, immünoterapi ile tedavi edilen kanserli hastalarda BADK oluşumu ile uzun süreli sağkalım arasında bir ilişki tanımlasa da, kronik BADK'nin hayatta kalma veya risk faktörleri üzerindeki etkisi hakkında daha az şey bilinmektedir.

Bu çalışma, Ocak 2018 ile Ekim 2019 arasında, Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde immünoterapiler ile tedavi görürken 2. derece veya daha yüksek diyare / kolit geliştiren kanserli ardışık, yetişkin hastaları içermektedir. Diğer bir dahil etme kriteri, bu yan etkileri yönetmek için uygulanan immünosüpresif tedaviydi. BADK yönetiminin bir parçası olarak steroidler, iximab veya vedolizumab. Hariç tutma kriterleri arasında enflamatuar bağırsak hastalığının yanı sıra diğer eşzamanlı gastrointestinal bozuklukların varlığı da yer aldı.

Hasta sınıflandırması, akut veya kronik BADK yaşayıp yaşamadıklarına göre yapıldı. Durumun 3 aydan uzun bir süre boyunca varlığı, kronik BADK'yi akut BADK'den ayırdı. Ek olarak, kronik BADK'lı hastalar ayrıca kalıcı semptomatik, nükseden (semptomsuz 1 ay veya daha uzun bir süreyi takiben semptomların tekrarlaması) ve kalıcı histolojik BADK olarak karakterize edildi.

Çalışmaya dahil edilen 88 hastadan 43'ünde kronik BADK ve 45 hastada akut BADK vardı. Başlangıçta, ortanca yaş, kronik BADK'li hastalar için 66, akut BADK'li hastalar için 65'di. Her iki hasta grubunda da, idrar yolları (mesane) kanseri ve melanom en sık gözlenen tanılardı.

Sonuçlar

Kronik BADK için risk faktörleri arasında;

  • PPI kullanımı (olasılık oranı [OR], 3.96; P = .026),
  • BADK semptomlarının süresi (OR, 1.05; P <.001),
  • ilk epizodda hastanede kalış süresi (OR, 1.07; P = .043),
  • kronik aktif kolitin (OR, 4.8; P = .025) veya mikroskobik kolitin (OR, 5.0; P = .045) histolojik özellikleri ve
  • BADK için selektif immünosupresif tedavi uygulamasında gecikme (OR, 1.06; P = .047) yer aldı.

Kronik BADK için bir risk faktörü olarak PPİ'lerin kullanımına ilişkin olarak, çalışma araştırmacıları, "Bulgularımız, bağırsak mikrobiyotası üzerinde rutin olarak kullanılan bu ilaç sınıfının bilinen etkisinden kaynaklandı: özellikle, artan enterik enfeksiyon riski, bakteriyel translokasyon ve mikroskobik kolitin patogenezi (BADK'nin histolojik varyantlarından biri)."

Bu çalışmanın en dikkat çekici özelliği, akut BADK'ye (% 33; P = .019) kıyasla kronik olanlarda (% 14) önemli ölçüde daha düşük kanser ilerlemesi olmasıydı.

Kronik BADK'li hastalar için kullanılan 2 immünsupresif ajanın sonuçları şaşırttı. Çok değişkenli analiz, vedolizumab ile karşılaştırıldığında infliksimab bazlı tedavinin kullanımının (OR, 5.10; P = .004) bağımsız olarak kanser pilerlemesi ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Bu bulguyla ilgili olarak, çalışma araştırmacıları, "Vedolizumab tedavisi, çalışmamızda kullanılan [seçici immünosupresif tedavilerin] büyük kısmını oluşturuyordu ve bu, immünoterapilerin antitümör etkisini, infliximaba göre daha az azalttığı için koruyucu bir faktör olarak hizmet edebilir."

Araştırmanın araştırmacıları, sonuç yorumlarında, kronik BADK'nin "muhtemelen uzun süreli bir bağışıklık kontrol noktası inhibitörü etkisini yansıttığını ve daha iyi kanser sonucu ve genel sağkalım ile ilişkili olduğu" şeklinde yorumladılar.

Bununla birlikte, "gelecekteki daha büyük ölçekli çalışmalar, kronik BADK'deki histolojik özelliklerin tahmini değerini ve kanser tedavisi ile ilgili sonuçları netleştirmek için garanti edilmektedir" diye eklediler.

İlgili Konu:

- İmmunoterapi ve Kanser Aşısı