Daha önce tedavi almış, tümörü bölgesel olarak yayıldığı için ameliyat edilemeyen veya metastatik kolanjiokarsinomu (safra yolu kanseri) olan ve fibroblast büyüme faktörü reseptörü 2 (FGFR2) genetik değişimine sahip yetişkinler için bir kinaz inhibitörü olan infigratinib (Truseltiq, QED Therapeutics, Inc.) adlı ilaca, 28 Mayıs 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) hızlandırılmış onay verdi.

İnfigratinib, FGFR2 mutasyonu pozitif kolanjiokarsinom için FDA onayı alan 2. ilaç oldu. Daha önce pemigatinib, 17 Nisan 2020'de FDA onayı almıştı

FDA ayrıca, FGFR2 gen füzyonu veya diğer yeniden düzenlemesi olan hastaların seçimi için FoundationOne® CDx'i (Foundation Medicine, Inc.) infigratinib tedavisi için eşlik eden bir genetik test olarak onayladı.

Aşağıda, safra yolları kanserlerinin anatomik gölgelerine göre sınıflaması görülebilir.

Kanser turlerine gore tani ve tedavi bolumune safra yolu kanserleri kolanjiokarsinomlar eklendi

Kolanjiokarsinomda tetikleyici mutasyonlar

Kolanjiyokarsinomun yönetimi, ortaya çıkan yeni hassas ilaç stratejileri ile hızla değişmektedir. Bu kanser türündeki çoğu araştırma, intrahepatik kolanjiokarsinomalı (karaciğer içi safra yolu kanserli) hastaların yaklaşık % 40'ında bulunabilen fibroblast büyüme faktörü reseptörü-2 (FGFR2) füzyonları ve izositrat dehidrogenaz-1 (IDH1) mutasyonları barındıran hastalara odaklanmaktadır.

Aşağıda, kolanjiokanserlerin klinik ve genetik özellikleri özet olarak sunulmuştur.

safra yolu kanserleri ve ozellikleri

CBGJ398X2204 çalışması ile gelen FDA onayı

İnfigratinib, FGFR2 füzyonu veya yeniden düzenlenmesi olan ve daha önce tedavi almış, rezeke edilemeyen lokal ileri veya metastatik kolanjiokarsinomlu 108 hastayı içeren çok merkezli açık etiketli tek kollu bir deneme olan CBGJ398X2204'te (NCT02150967) etkinlik gösterilmiştir.

Hastalar, art arda 21 gün boyunca günde bir kez 125 mg infigratinib aldı ve ardından tedaviye 7 gün ara verildi. Bu şekilde 28 günlük her bir döngü 1 kür kabul edildi ve tedavi, hastalık progresyonuna veya kabul edilemez toksisiteye kadar devam etti.

Sonuçlar

Başlıca etkililik sonuç ölçütleri, RECIST 1.1'e göre kör bağımsız merkezi inceleme ile belirlendiği üzere genel yanıt oranı ve yanıt süresi idi.

  • İnfigratinib için genel yanıt oranı, 1 tam yanıt ve 24 kısmi yanıt ile %23'tü (%95 GA: 16, 32).
  • Ortanca yanıt süresi 5 aydı (%95 GA: 3.7, 9.3).
  • 23 yanıt verenden 8 hasta yanıtı 6 ay veya daha uzun süre korumuştur.

En yaygın (sıklık ≥ %20) yan etkiler hiperfosfatemi, kreatinin artışı, tırnak toksisitesi, stomatit, kuru göz, yorgunluk, alopesi, palmar-plantar eritrodisestezi sendromu, artralji, disguzi, kabızlık, karın ağrısı, ağız kuruluğu, kirpik değişiklikleri, ishal, kuru cilt, iştah azalması, bulanık görme ve kusma olarak bildirildi. Ciddi riskler hiperfosfatemi ve retina pigment epitel dekolmanını içerir ve tedavi sırasında bu advers reaksiyonların izlenmesi önerilir.

Önerilen infigratinib dozu, ardışık 21 gün boyunca aç karnına günde bir kez 125 mg'dır.

*