Safra yolu kanseri, safra kanalları ve safra kesesinden kaynaklanan, nadir görülen ve sıklıkla agresif bir hastalıktır; ABD'de her yıl yaklaşık 12 bin kişide teşhis edilirken, Türkiye için bu rakamın 2 bin civarı olduğu hesaplanmakatdır. Safra kesesi dışında safra yolu kanserleri, intrahepatik (karaciğer içi), ekstrahepatik (karaciğer dışı) safra yolları olarak ikiye ayrılmaktadır. Erken evre intrahepatik safra kanalı kanserleri için 5 yıllık nisbi sağkalım oranı %25 ve erken evre ekstrahepatik safra kanalı kanserleri için sadece %15'tir. Safra yolu kanserlerine, kolanjiokanser de denilmektedir.

2022 başında dikkat çeken bir onkolojik gelişme olarak, ileri evre safra yolu kanserli hastalarda PD-L1 inhibitörü sınıfından bir immünoterapi olan durvalumabın gemsitabin ve sisplatin ikili kemoterapi rejimi ile kombinasyonunu araştıran randomize uluslararası faz III TOPAZ-1 çalışmasının sonuçları, durvalumab alan hastalarda yaşam kaybı riskinin %20 daha düşük olduğunu gösterdi.

Sisplatin + gemsitabin + durvalumab alan hastaların, sisplatin + gemsitabin + plasebo alanlara karşı progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımı da önemli ölçüde daha iyi idi. Çalışmanın bulguları, durvalumab artı gemsitabin ve sisplatinin, hastalık için yeni bir birinci basamak tedavi standardı olabileceğini göstermektedir. Dr. Do-Youn Oh ve arkadaşlarının çalışması, 2022 ASCO Gastrointestinal Kanserler Sempozyumu'nda sunuldu.

TOPAZ-1 Çalışma Detayları

Bu çift kör çalışmada, bölgesel olarak ilerlediği için ameliyatala çıkarılamayan, tekrarlamış veya metastatik safra yolu kanserine sahip olup daha önce tedavi tedavi görmemiş hastalar rastgele 1:1 oranında durvalumab veya plasebo koluna atandı ve ardından hastalık progresyonuna veya kabul edilemez yan etkiye kadar durvalumab veya plasebo verildi.

Rastgele atama, hastalık durumu, başlangıçta ameliyat edilemeyen, tekrarlayan ve primer tümör lokasyonu (intrahepatik kolanjiokarsinom, ekstrahepatik kolanjiokarsinom, safra kesesi kanseri) ile tabakalandırılmıştır. Çalışmanın birincil sonlanım nokta genel sağkalımdı; ikincil sonlanım noktaları, ilerlemesiz sağkalım, objektif yanıt oranı ve güvenliği içeriyordu.

Sonuçlar

Bu ara analiz için veri kesme tarihi itibarıyla (Ağustos 2021), 685 hastanın 341'i durvalumab artı gemsitabin/sisplatin ve 344'ü plasebo artı gemsitabin/sisplatin almak üzere atandı.

topaz 1 calismasi ileri evre kolanjiokanserde durvalumab sisplatin gemsitabin
  • Birincil hedefe ulaşıldı; durvalumab artı gemsitabin/sisplatin, plasebo artı gemsitabin/sisplatine kıyasla genel sağkalımı önemli ölçüde iyileştirdi (tehlike oranı [HR] = 0.80, %95 güven aralığı [GA] = 0.66–0.97, P = .021). Yaşam kaybı riskinde %20 azalma.
  • Progresyonsuz sağkalım da plaseboya karşı durvalumab ile önemli ölçüde iyileştirildi (HR = 0.75, %95 GA = 0.64-0.89, P = .001). Kanserin ilerleme riskinde %25 azalma.
  • Objektif yanıt oranı durvalumab ile %26.7 ve plasebo ile %18.7 idi.
  • Durvalumab alan hastaların %62.7'sinde ve plasebo alan hastaların %64,9'unda tedaviye bağlı 3. veya 4. derece advers olaylar meydana geldi. Tedaviye bağlı advers olaylar, durvalumab alan hastaların %8,9'unda ve plasebo alan hastaların %11.4'ünde herhangi bir çalışma ilacının kesilmesine yol açtı.

Çalışmanın Klinik Pratik için Önemi

Ameliyat edilemeyen safra yolu kanserinde şu an için mevcut tedavi standardı, kombine kemoterapidir. Bu standart on yıldan fazla bir süredir değişmedi. TOPAZ-1 çalışması, standart kemoterapiye immünoterapi eklenmesinin safra yolu kanserinde sağkalımı artırabileceğini ve daha da önemlisi, bunu herhangi bir yeni ciddi yan etki yaratmadan yaptığını gösteren ilk faz III klinik araştırmadır ve safra yolu kanserlerinde immünoterapi kullanımına dair umutları artırmıştır.

Durvalumab artı gemsitabin ve sisplatinin ilerlemiş safra yolu kanseri için yeni tedavi standardı haline gelme ve FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı alma ihtimali yüksek gözüküyor.