Evre IB (T2a yani tümör çapı ≥4 cm), evre II veya IIIA küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için ameliyat ve platin-bazlı kemoterapiyi takiben adjuvan pembrolizumab (Keytruda, Merck) adlı immünoterapi 26 Ocak 2023'te FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

Bu, erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ameliyat sonrası adjuvan immünoterapi için 2. onaydır. Daha önce Ekim 2021'de atezolizumab (Tecentriq), du durumdaki hastaların tedavisi için FDA onayı almıştı (bakınız ilgili onay).

KEYNOTE-091 ile Gelen FDA Onayı

Pembrolizumabın etkinliği, çok merkezli, randomize, üçlü kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan KEYNOTE-091'de değerlendirildi. Hastalar neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) radyoterapi veya kemoterapi almamıştı. Hastalar 1 yıla kadar her 3 haftada bir intravenöz olarak 200 mg pembrolizumab ya da plasebo alacak şekilde 1:1 oranında randomize edildi. Tabakalandırma faktörleri, adjuvan kemoterapinin alınmasını ve çalışmaya katılım ülkelerini içeriyordu. Randomize edilen 1177 hastadan 1010'u (%86) tümörün ameliyatla tam olarak çıkarılmasının ardından adjuvan platin-bazlı kemoterapi aldı.

Çalışmada ölçülmesi hedeflenen başlıca etkililik sonuç ölçütü, araştırmacı tarafından değerlendirilen hastalıksız sağkalımdır.

Kanserde hastalıksız sağkalım (disease-free survival, DFS), kanser tedavisi sonrası kanserin tekrar ortaya çıkmaması durumunda geçen süredir. Bu süre, kanserin tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağını göstermeyebilir, ancak hastanın tedaviye cevap verdiğini gösterir; süre ne kadar uzunsa, tedaviden o kadar iyi yanıt alınmış demektir. 

Sonuçlar

Deneme, hastalıksız sağkalım süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme göstererek birincil sonlanım noktasına ulaştı.

Adjuvan kemoterapi alan hastalar için ortanca hastalıksız sağkalım süresi, pembrolizumab kolunda 58,7 ay (%95 GA: 39,2, ulaşılmadı) ve plasebo kolunda 34,9 ay idi (%95 GA: 28,6, ulaşılmadı) (tehlike oranı=0,73; 95) idi. %CI: 0.60, 0.89]).

Adjuvan kemoterapi almayan 167 hastanın keşifsel bir alt grup analizinde, hastalıksız sağkalım için tehlike oranı 1,25'tir (%95 CI: 0,76, 2,05); yani bu hasta grubu immünoterapiden fayda  görmedi.

KEYNOTE-091'de gözlemlenen yan etkiler, hipotiroidizm (%22), hipertiroidizm (%11) ve pnömonitis (%7) haricinde, tek ajan olarak Keytruda alan diğer KHDAK hastalarında meydana gelenlere genel olarak benzer olmuştur. İki hastada yaşam kaybına neden olan miyokardit (kalp kası iltihabı) yan etkisi meydana geldi.

Önerilen pembrolizumab dozu, hastalık tekrarlayana, kabul edilemez yan etkiye veya 12 aya kadar 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg'dır.