ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bir basın açıklaması ile, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olan hastaların tedavisi için yeni bir antikanser ajan olan lurbinectedin'e yetim ilaç (orphan drug) statüsü verdiğini açıkladı. "Orphan Drug Status", FDA tarafından, ABD'de yılda 200 binden daha az kişiyi etkileyen, görece olarak nadir hastalıkların tedavisi için geliştirilen ilaçları destekleme programıdır.

Küçük hücreli akciğer kanseri, ABD'de tüm akciğer kanseri vakalarının yaklaşık % 18'ini oluşturarak her yıl 34 bin kişiyi etkileyen agresif bir kanser türüdür.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Kongresi'nde (ASCO 2018) yer alan poster bildirilerden birinde, lurbinectedin adlı yeni ilacın faz 2 basket klinik araştırmasından elde edilen son veriler sunuldu. Bu çalışmaya göre, %40'a varan yanıt oranı ile lurbinectedin, küçük hücreli akciğer kanseri için güvenli ve etkili bir ikinci basamak tedavi seçeneği olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar rekürren (tekrarlayan) küçük hücreli akciğer kanserli 61 hastaya tek bir ajan olarak lurbinectedin uyguladı. Çalışma grubunda % 39.3'lük objektif yanıt oranı, 6.2 aylık medyan (ortanca) yanıt süresi ve 12 aylık ortalama sağkalım vardı. En sık görülen yan eki miyelosüpresyon (kemik iliği baskılaması) olup, sırasıyla % 39'unda 3.derece ve % 9'unda 4. derece nötropeni ve febril nötropeni görüldü.

Lurbinectedin'in Anti-Kanser Etki Mekanizması Nedir?

Kanser hücreleri çoğalmak için, çekirdeğinde bulunan genetik kodu, yani DNA'yı kopyalamalıdır. DNA'nın kopyasının üretilmesi işlemine DNA sentezi denir. Küçük hücreli akciğer kanseri, çok hızlı çoğalan ve bu nedenle çok fazla DNA sentezi yapan tümörlere sahiptir. Lurbinectedin, küçük hücreli akcğer kanserinde aşırı aktive olan DNA sentezine etki etki eder ve DNA çift ipliklerinde kırılmalara ve apoptozise (programlı hücre ölümü) yol açar. Bunu DNA sentezinde kritik bir enzim olan RNA polimeraz II'yi seçici bir baskılama yapar (RNA polimeraz II inhibitörü). Bu ilaç şu an çeşitli klinik araştırmalarda denenmeye devam edilmektedir.