Tüm meme kanserlerinin büyük bir kısmı (%89) erken ve bölgesel ilerlemiş evrede karşımıza çıkar. Erken evre meme kanserinde tedavi planındaki hedefimiz, kanseri tamamen tedavi etmek (kür), kanser tekrarı ihtimalini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Meme kanserli hastalarımızın bir kısmına ameliyat öncesi kemoterapi başlamak gerekir. Bu verilen kemoterapiye neoadjuvan kemoterapi denir. Bunun amacı, tümörü küçültüp ameliyata uygun hale getirmek ve tedavi başarısını artırmaktır. Tümör küçüldükçe meme koruyucu operasyon başarısında artış olmakla birlikte koltuk altı lenf bezlerinin tedavi yanıtı ile operasyon sonrası kolda ödem ihtimali de azalacaktır.

Patolojik tam yanıt nedir?

Operasyon öncesi verilen kemoterapinin ne kadar etkili olduğunu gösteren sonuç, yapılan meme kanseri ameliyatında çıkan patoloji sonucudur. Eğer neoadjuvan tedavi sonrası, ameliyat patolojisinde hiç kanser hücresine rastlanmamışsa buna patolojik tam yanıt diyoruz. Patolojik tam yanıt gören hastalarımızda kanserin tekrarlama ihtimalinin daha düşük olduğunu daha önceki çalışmalardan biliyorduk. Bunu bir kez daha gözler önüne seren yaklaşık 28 bin hastayı içeren 52 klinik çalışmanın meta-analizi 2018 San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu'nda sunuldu.

Meta-analiz nedir? Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştiren ve elde edilen bulgularının istatistiksel analizini yapan geniş kapsamlı araştırmalardır. Meta-analiz sonuçları, bilimsel anlamda en güçlü kanıtlardır.

Bu kapsamlı analiz çalışmasına göre, patolojik tam yanıt elde edilmiş meme kanserli hastaların, %69 daha az kanser tekrarlama oranına sahip olduğu gösterildi. En fazla fayda gören hastalar, meme kanserinin üçlü negatif olan tipi ile HER2 pozitif meme kanseri hastalarıydı. Ayrıca tam fayda gören hastalarda %78 daha az mortalite (yaşam kaybı) oranı gözlendi.

meme kanseri 5 Yıllık Genel ve Olaysız Sağkalım Oranları Patolojik Tam Yanıt Rezidüel Hasta

Yukarıdaki şekilde, patolojik tam yanıt elde edilen hastaların, 5 yıllık genel ve olaysız sağkalım oranlarının, ameliyat sonrası rezidüel hastalığı kalanlara göre ne oranda yüksek olduğu görülebilir.

Sonuç

Bu çalışma özellikle üçlü negatif meme kanserinde ve HER2 pozitif meme kanser tipinde neoadjuvan kemoterapinin önemini ortaya koydu. Tam patolojik yanıtın olmasının hastalarımıza sağladığı katkıyı göstermek açısından güzel bir çalışma olmakla birlikte hastalarda kullanılan kemoterapi ilaçları birbirinden farklı olması, analizin kısıtlayıcı yanını oluşturuyor. Daha ayrıntılı bilgi için çalışmanın makalesinin yayınlanmasını beklememiz gerekecek.