Erken evre fakat tekrarlama açısından yüksek riskli mesane kanserlerinde, mesane içi ilaç uygulamalarının, mesane kanserinin tekrarlama riskini azalttığı bilinmektedir. Profesör Messing ve arkadaşlarını JAMA'da yayımladığı araştırmaya göre, mesanenin cerrahi sonrası gemsitabin adlı kemoterapi ilacı ile yıkanması, kanserin nüks (tekrar) olasılığını önemli ölçüde azaltmaktadır.

- Mesane kanseri tedavisi - erken evre (detaylı)

Mesane kanserlerinin %80 civarı tanı anında kas tabakasına ulaşmamış durumdadır. Bu evredeki hastalığın temel tedavisi TUR-M (transüretral rezeksiyon - mesane) dediğimiz, idrar yollarına, ucunda kamera olan bir sistoskop ile girip mesanenin tümör bulunan iç zar bölgesinin kazınmasıdır. TUR-M sonrası patoloji raporunda, tümörün yüzeyel yerleşimli mi yoksa derine uzanım (invazyon) gösterip göstermediğinin belirtilmesi önemlidir. Bununla birlikte TUR yapılan hastaların %50-80’inde hastalık tekrarlar ve %20-25’inde daha invazif hastalığa ilerler.

Erken evre mesane kanseri tedavisi

Mesane kanserlerinde erken evreye rağmen bölgesel olarak hastalık tekrarının (nüks) sık görülmesi, hastalığın yinelemesi açısından bir risk sınıflaması yapılması gereğini doğurmuştur:

Düşük riskli mesane kanseri: tanı anında kası tutmayan, TUR sonrası ilk 1 yıl tekrar etmeyen, boyları 3 cm’den küçük olan, 3 veya daha az düşük dereceli (grade) tümöre sahip hastaları ifade eder. Düşük riskli mesane kanserinin tedavisi, tek başına TUR veya TUR ile birlikte tek doz mesane içi ( intravezikal ) kemoterapidir (çoğunlukla mitomisin adlı kemoterapi ilacı).

Yüksek riskli mesane kanseri: çok sayıda hastalık tekrarı, 3’ten fazla lezyon veya herhangi biri 3 cm’den büyük mesane içi tümör, yaygın mesane içi tutulum nedeniyle tümörlerin tam olarak çıkarılamaması ve mikroskop altında az farklılaşmış (kötü diferansiye) kanser hücrelerine sahip hastaları ifade eder. Kas tabakasını tutmayan yüksek riskli mesane kanserinin tedavisi, TUR’u takiben mesane için ilaç uygulamasıdır (BCG aşısı veya mitomisin).

Yani, şimdiye kadar erken evre mesane kanserinde, mesane içi ilaç uygulamasında kabul edilmiş iki ajan BCG aşısı ve mitomisin-C idi. Bu çalışmada ise, mesane kanserinin sistematik tedavisinde etkili olduğu bilinen gemsitabin adlı kemoterapi, mesane içine uygulandı.

Mesane içi gemsitabin uygulaması, Avrupa ve Kanada'da uygulanmakla birlikte ABD'de kabul görmüş değildi; bu araştırma, son 20 yıldır bu tedavi stratejisi konusunda ABD'de yapılmış ilk faz-3 klinik çalışmadır.

Messing, "Bu çalışmanın gerçek önemi, halihazırda elimizde mevcut, oldukça ucuz, iyi tolere edilen ve etkili olan bir ilaçla yeni bir tedavi stratejisi sunmaktır" dedi.

Çalışma bulguları

Çalışma ekibi, 23 kanser merkezinde 406 uygun hastayı içeren randomize, çift kör bir klinik çalışma gerçekleştirdi. Mesanedeki tüm kanserli doku, TUR-M ile cerrahi olarak çıkarıldı. Daha sonra 201 hastaya cerrahi sonrası 3 saat içinde mesane içine serum fizyolojik ile gemsitabin verildi. İkinci grup 205 hasta yalnız serum fizyolojik (tuzlu su çözeltisi) aldı.

Araştırmacılar tüm hastaları 4 yıl boyunca - mesane kanserlerinin çoğunun tekrarladığı zaman aralığı - takip ederek hangi tedavi stratejisinin daha iyi çalıştığını keşfetmeye çalıştılar.

Çalışmanın en önemli sonucu olarak, gemsitabin infüzyonu alan hastalarda nüks riskinde %34'lük bir azalma gözlendi. Gemsitabin grubunda 67 (%35), kontrol grubunda 91 (%47) hastada nüks yaşandı.

Çalışma sonuçları, tekrarlama riski yüksek erken evre mesane kanseri tedavisi için gemsitabinin yeni bir standart olabileceğini düşündürmektedir, bununla birlikte farklı kemoterapi ajanlarının etkinliklerini karşılaştırmasının yapıldığı araştırmalara da ihtiyaç vardır.

*

Gemsitabin etki mekanizması

Gemsitabin, timidilat sentetaz adlı enzimin çalışmasını engelleyerek, DNA sentezini baskılar ve hücre ölümünü tetikler. Gemsitabin bir ön ilaçtır; hücre içinde deoksisitidin kinaz tarafından, gemsitabin difosfat ve gemsitabin trifosfat adlı iki aktif metabolite dönüştürülerek etki eder.