Mesane kanseri, dünya genelinde yaygın bir kanser türüdür ve tedavisinde radikal sistektomi dediğimiz, mesanenin ve çevre lenf nodlarının alındığı ameliyat önemli bir yer tutar. Hatta bu ameliyat, kanserin, mesanenin kas tabakasına veya komşu lenf nodlarına yayıldığı, fakat uzak doku ve organlara metastaz yapmadığı evreler için standart tedavidir (bakınız Evrelerine Göre Mesane Kanseri Tedavisi). Ancak, bu işlem, hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir ve ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, "daha az girişimsel" ve mesaneyi koruyan tedavi seçeneklerinin araştırılması, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve tedavi sonuçlarını iyileştirebilir.

Aşağıda, kas tabakasına yayılmış mesane kanseri görülebilir.

mesane kanseri evreleri kasa invaze

Yeni bir çalışma, mesaneyi koruyan trimodal tedavi ile radikal sistektomi arasındaki etkinliği karşılaştırıyor.

Trimodal Tedavi Nedir?

Trimodal tedavi, mesane kanserinin tedavisinde kullanılan kombine bir yaklaşımdır. Bu tedavi, aşağıdaki üç ana bileşeni içerir:

 1. Maksimum Transüretral Rezeksiyon (TURBT): Tumorün mesaneden endoskopik olarak çıkarılması işlemidir. Bu işlem, tümörün tam olarak çıkarılmasını ve patolojik evrelemenin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.
 2. Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için yüksek dozda radyasyonun kullanıldığı bir tedavidir. Mesane kanserinde, radyoterapi doğrudan tümör bölgesine uygulanır.
 3. Kemoterapi: Kemoterapi ilaçları, radyoterapinin etkinliğini artırmak için kullanılır. Bu ilaçlar, radyoterapiyle eş zamanlı olarak verilir ve radyasyonun kanser hücreleri üzerindeki etkisini güçlendirir.

Trimodal tedavi, mesaneyi koruma amacıyla uygulanır ve radikal sistektomiye (mesanenin tamamen çıkarılması) bir alternatif olarak görülür. Özellikle cerrahi müdahaleye uygun olmayan veya mesanelerini korumak isteyen hastalar için tercih edilebilir bir seçenektir.

Trimodal Tedavi ve Radikal Sistektomi: Çalışmanın Detayları

 • Çalışma, 2012 ve 2021 yılları arasında klinik olarak lenf düğümü pozitif, metastatik olmayan (cN1, M0) mesane kanserli 287 hastanın verilerininin retrospektif (geçmişe dönük) analizini içermektedir.
 • Çalışma 21 Temmuz 2023'te Journal of Clinical Oncology dergisinde yayımlandı.
 • Bu hastalar hem trimodal terapi hem de radikal sistektomi seçeneği sunan Birleşik Krallık'taki dört merkezde tedavi edildi.
 • Ana sonuç ölçütleri, genel ve progresyonsuz sağkalımdı.

Çalışmanın Bulguları ve Sonuçları

 • Tüm hastalar için;
  • Ortanca genel sağkalım 1.55 yıl idi. 2. ve 5. yıl için genel sağkalım oranı sırasıyla %39 ve %19 olarak bulundu.
  • Ortanca progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım 0.95 yıldı. 2. ve 5. yıl oranları ise sırasıyla %28 ve %17 idi.
 • 163 hastaya radikal tedavi (ameliyat veya trimodal yaklaşım), 124 hastaya palyatif tedavi uygulandı.
 • Radikal tedavi, daha iyi genel sağkalım (ortanca = 2.4 yıla karşı 0.89 yıl) ve progresyonsuz sağkalım (ortanca = 1.5 yıla karşı 0.63 yıl) ile ilişkilendirildi.
 • Radikal tedavi alan hastalar arasında, 87'sine radikal dozda radyoterapi (yani trimodal tedavi) ve 76'sına radikal sistektomi işlemi uygulandı. Radikal tedavi seçiminin, çok değişkenli analizde sağkalım sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı bulundu. Yani ister ameliyat ister trimodal tedavi olsun, sonuçlar birbirine benzerdi.
  • Trimodal yaklaşımla tedavi edilenlerde ortanca genel sağkalım 2.53 yıl iken radikal sistektomi uygulananlarda 2.09 yıl olarak saptandı (HR = 0.94, %95 Güven Aralığı = 0.63–1.41, P = .76).
  • 2 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %60 ve %51'dir.
  • Ayrıca, radikal doz radyoterapi alanlarda ortanca ilerlemesiz yaşam süresi 1.93 yılken, radikal sistektomi uygulananlarda bu süre 1.22 yıl olarak belirlendi (HR = 0.74, %95 Güven Aralığı = 0.50–1.08, P = .12).
  • Bu sonuçlar, istatiksel olarak anlamlı farka ulaşmasa bile trimodal tedavi lehine gözükmektedir. 

Sonuç ve Yorum

Bu bulgular, trimodal tedavinin, mesane kanseri tedavisinde potansiyel bir alternatif olabileceğini gösteriyor.

Daha detaylı yorumlama gerekirse, bu çok merkezli geçmişe-dönük analiz, klinik olarak nod pozitif mesane kanseri olan hastalar için gerçek dünya sonuçlarını değerlendirdi. Bulgular, genel sağkalım veya progresyonsuz sağkalım açısından radikal sistektomi veya trimodal tedavi arasında bir fark olmadığını gösterdi. Bu analiz, mesane çevresinde lenf nodu tutulumunun trimodal tedavi için bir kontrendikasyon olarak kabul edilmemesi gerektiğine dair veriler sunmaktadır.

Bu araştırma kapsamında ele alınmasa da, gelecekte trimodal tedaviye, mesane kanserinde etkili olduğunu bildiğimiz immünopilerin eklenmesi ile sağkalım sonuçlarının daha iyileştiğini görebiliriz.