8 Mayıs 2020'de, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), olaparib (Lynparza) adlı ağızdan hap şeklinde alınan genetik hedefe yönelik ilaca, ileri evre yumurtalık, fallop tüpü veya primer peritoneal kanserli hastaların birinci basamak idame tedavisi için bevasizumab ile kombinasyon halinde onay verdi.

Bu ikili ilaç kombinayonu;

  • platin bazlı kemoterapiye tam veya kısmi yanıt veren ve
  • zararlı veya şüpheli zararlı BRCA mutasyonu ve / veya genomik instabilite ile tanımlanan homolog rekombinasyon eksikliği (HDR) pozitif durum ile ilişkili kansere sahip

hastaların birinci basamak tedavisi sonrası idame olarak onaylandı.

FDA ayrıca Myriad myChoice® CDx (Myriad Genetic Laboratories, Inc.) adlı testi, olaparib kullanımı için HDR durumunun teşhis testi olarak onayladı.

PAOLA-1 çalışması

Bu yeni kombinasyon tedavisinin etkinliği, ileri evre yüksek dereceli epitelyal over, fallop tüpü ve peritoneal kanserli hastalarda birinci basamak platin bazlı kemoterapi ve bevacizumab sonrası, olaparib artı bevasizumab ve plasebo artı bevasizumabın karşılaştırıldığı, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalışma olan PAOLA-1'de araştırılmıştır.

Randomizasyon birinci basamak tedavi sonucu ve test ile belirlenen tümör BRCA mutasyonu ( tBRCAm) durumu ile tabakalandırıldı. Mevcut tüm klinik örnekler Myriad myChoice® CDX testi ile geriye dönük olarak test edildi.

Hastalar, 2:1 oranında randomize edildi:

  • 537 hasta olaparib tablet günde 2 kez 300 mg artı bevasizumab 15 mg/kg üç haftada bir,
  • 269 hasta plasebo artı bevasizumab.

Hastalar son kemoterapi dozundan sonra en az 3 hafta ve en fazla 9 hafta arasıdna olaparibe başladılar. Olaparib 2 yıla kadar veya hastalık ilerleyene veya kabul edilemez yan etkiye kadar devam etti.

Sonuçlar

En büyük etkililik sonuç ölçütü araştırmacı tarafından değerlendirilen progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımdır (PFS). Ek bir etkinlik sonlanım noktası genel sağkalımdı.

HRD pozitif tümörlü 387 hastanın alt grubunda medyan (ortanca) PFS, bevasizumab artı olaparib ile 37.2 ay ve plasebo artı bevasizumab kolunda 17.7 aydı (HR 0.33;% 95 GA: 0.25-0.45).

Bevasizumab tedavisi ile olaparibde en sık (hastaların ≥% 10'u) görülen yan etkiler bulantı, yorgunluk (asteni dahil), anemi, lenfopeni, kusma, ishal, nötropeni, lökopeni, idrar yolu enfeksiyonu ve baş ağrısıdır.

Önerilen olaparib dozu, günde iki kez, yiyecekle birlikte veya yemeksiz olarak alınan 300 mg'dır. Olaparib ile birlikte kullanıldığında, önerilen bevacizumab dozu her üç haftada bir intravenöz olarak 15 mg/kg'dır.

*

- Over (kadın yumurtalık) kanseri tedavilerinde gelinen son nokta

*