Ameliyatla çıkarılamayacak kadar ilerlemiş veya metastatik özofagus (yemek borusu) yassı hücreli karsinomunun birinci basamak tedavisi için nivolumab (Opdivo) immünoterapisi, 27 Mayıs 2022'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

Onay, bir immünoterapi biyobelirteci olan PD-L1 durumundan bağımsız olarak verilmiştir. Ayrıca bu onay, nivolumabın kemoterapiyle (floropirimidin ve platin içeren bir rejimle) veya farklı bir etki mekanizmasına sahip bir immünoterapi olan ipilimumab (yervoy) ile kombinasyon halinde kullanılması şeklinde verilmiştir.

Bu onay, ameliyat edilemeyen veya metastatik özofagus kanseri olan yeni teşhis edilmiş hastalara aynı anda iki birinci basamak immünoterapi temelli tedavi seçeneği getiriyor ve bunlardan bir tanesi de "kemoterapisiz" tedavi seçeneği.

CheckMate-648 Çalışması ile Gelen FDA onayı

İmmünoterapi temelli bu iki kombinasyonun FDA tarafından onaylanması, yaklaşık 1000 hastayı içeren faz 3 CheckMate-648 çalışmasında gösterilen iyileştirilmiş sağkalıma dayanıyordu.

Araştırmada üç kol karşılaştırıldı:

  • nivolumab artı kemoterapi (321 hasta),
  • nivolumab artı ipilimumab (324 hasta) ve
  • tek başına kemoterapi (324 hasta).

Sonuçlar

Tek başına kemoterapiye (florourasil ve cisplatin) kıyasla her iki nivolumab kombinasyonu ile daha iyi sağkalım gösterdi. İmmünoterapili kombinasyonlar genel sağkalımı hem tüm hastalarda hem de tümörleri PD-L1 (≥ %1) pozitif hastalarda iyileştirildi.

Nivolumab artı kemoterapi kombinasyonu için, ortanca genel sağkalım, tüm hastalarda tek başına kemoterapi ile karşılaştırıldığında 13.2'ye karşı 10.7 aya ve tümörleri PD-L1 pozitif hastalarda 15.4'e karşı 9.1 aydı.

Nivolumab artı ipilimumab kombinasyonu için, ortanca genel sağkalım tüm hastalarda tek başına kemoterapi ile 12.8 aya karşı 10.7 aya ve tümörleri PD-L1 pozitif hastalarda 13.7 aya karşı 9.1 aydı.

Ancak progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım, hiçbir grupta, hastaların çoğu tedavilere yanıt vermeye devam ettiği için istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı.

Özofagus Skuamöz Hücreli Karsinomda Nivolumab Kombinasyon Tedavisi checkmate 648 sonuçları nej

Yorum

CheckMate-648 çalışması geçen Haziran'da Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2021 yıllık toplantısında sunulmuş ve Şubat 2022'de NEJM'de yayımlanmıştı. Ameliyatla çıkarılamayan veya metastatik özofagus yassı hücreli karsinom zorlu bir hastalıktır ve birinci basamak tedavi olarak sağkalımı uzatabilecek ek tedavi seçeneklerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada her iki nivolumab-bazlı kombinasyon, tek başına kemoterapiye kıyasla sağkalım avantajı gösterdi ve PD-L1 durumundan bağımsız olarak yeni tedavi seçenekleri sundu. Ayrıca nivolumab artı ipilimumab kombinasyonu ile ileri evre özofagus yassı hücreli kanseri için kemoterapi içermeyen bir tedavi seçeneğine sahip olmuş olduk.

Yeni Yan Etkiler Bildirilmedi

Nivolumab ve/veya kemoterapi, hastaların %39'unda kesilmiş ve hastaların %71'inde advers reaksiyon nedeniyle ertelenmiştir.

Nivolumab ve/veya ipilimumab, hastaların %23'ünde kesilmiş ve hastaların %46'sında advers reaksiyon nedeniyle ertelenmiştir.

İpilimumablı veya ipilimumabsız nivolumab ile immünoterapinin, düşük oranda da olsa pnömonit, kolit, hepatit ve hepatotoksisite, endokrinopatiler, nefrit ve böbrek fonksiyon bozukluğu, dermatolojik advers reaksiyonlar ve infüzyonla ilgili reaksiyonlar dahil olmak üzere ciddi immün aracılı advers reaksiyonlarla ilişkili olduğu unutulmamalıdır.