Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. 50 yaşın altında tanı konulan hasta oranı ise %40 civarındadır. Bu hastaların da 2/3’ünü hormon reseptörü pozitif, HER2 reseptörü negatif hastalar oluşturur. Bu hastalardan metastatik (evre 4) hasta gurubunda hormon baskılayıcı tedavi ile birlikte over (yumurtalık) baskılanması en önemli ilk sıra tedavi seçeneklerinden birisidir. Fakat bu ilaçlara karşı direnç gelişmesi nedeniyle tek başına bu tedavilerle istenilen yanıt sağlanamamaktadır. Meme kanseri hormonal tedavilere karşı dirençte rol alan hücre çoğalmasının kontrol proteinlerden CDK 4/6, aşırı aktivite gösterip kanser hücrelerinin aşırı çoğalmaya neden olmaktadır.

CDK4/6 inhibitörleri (baskılayıcı) olarak bilinen ilaçların menopoza girmiş hastalardaki etkinliği gösterilmiş olsa da menopoz öncesi etkinliği bilinmemekteydi. CDK4/6’yı baskılayan ilaçlardan ribosiklibin (Kisqali), hormon baskılayıcı tedavi olan letrozol ile birlikte kullanımının menopoza girmemiş olan hastalarda da etkili olduğu gösterildi.

Onkoloji alanının saygın dergilerinden olan The Lancet Oncology'de yayımlanan MONALEESA-7 çalışmasına 30 ülke 188 merkezden 672 metastatik hormon reseptörü pozitif HER2 negatif menopoza girmemiş hasta alındı. Tüm hastalara yumurtalık baskılayıcı tedavi olarak aylık 3.6 mg goserelin flakon kullanıldı. Homon baskılayıcı tedavi olarak tamoksifen veya letrozol kullanılırken hastaların bir kısmına ribosiklib bir kısmına ise plasebo (etken madde içermeyen ilaç) verili.

Çalışmanın sonucunda ribosiklib kullanımının, hastalığın kötüleşmesine kadar geçen süreyi (progresyonsuz sağkalım), ek 11 ay uzattığı gösterildi (24 aya karşı 13 ay). En sık görülen yan etki kan nötrofil sayısında azalma (nötropeni) idi. Ciddi düzeyde yan etki %6 oranı ile ribosiklib alanlarda daha sık görülürken, bu yan etkilere bağlı hasta ölümü gözlenmedi.

Bu çalışma ışığı altında menopoz öncesi hastalarda da CDK4/6 baskılayıcılarının güvenle kullanabileceğini söyleyebiliriz. Asıl merak edilen konulardan biri de bu ilaçların menopoz öncesi hastalarda kemoterapi ile etkinliğinin kıyaslamasıdır. Bu çalışmalar halen devam ediyor. Sonuçları açıklandıkça sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.