Daha önceki VEGFR- hedefli tedavi sonrası ilerleyen, radyoaktif iyot tedavisine uygun olmayan veya dirençli metastatik veya lokal ileri diferansiye (farklılaşmış) tiroid kanseri olan 12 yaş ve üzeri yetişkin ve pediatrik hastalar için cabozantinib (Cabometyx, Exelixis, Inc.) adlı ilaç, 17 Eylül 2021'de FDA onayı aldı.

Not: Farklılaşmış tiroid kanserleri şunlardır: "papiller", "foliküler" ve "medüller" tiroid kanseri gelmektedir.

COSMIC-311 çalışması ile gelen FDA onayı

Etkinlik, önceki VEGFR hedefli tedaviyi takiben ilerlemiş ve radyoaktif iyodine dirençli lokal ileri veya metastatik diferansiye tiroid kanseri olan hastalarda randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir klinik çalışma olan COSMIC-311'de değerlendirilmiştir. Hastalar, hastalık ilerlemesine veya tolere edilemez yan etkiye kadar en iyi destekleyici bakımla günde bir kez oral olarak 60 mg kabozantinib veya plasebo almak üzere randomize edildi.

Birincil etkililik sonuç ölçütleri, tedavi amaçlı hasta grubunda progresyonsuz sağkalım (PFS) ve ilk 100 randomize hastada RECIST 1.1'e göre kör bir bağımsız radyoloji inceleme komitesi tarafından değerlendirilen genel yanıt oranı idi.

Sonuçlar

Cabometyx, plaseboya kıyasla hastalığın ilerlemesi veya yaşam kaybı riskini önemli ölçüde azaltmıştır (p<0,0001).

Cabozantinib kolunda ortanca progresyonsuz sağkalım süresi 11 aydı (%95 GA: 7.4, 13.8), plasebo alanlarda ise 1.9 aydı (%95 GA 1.9, 3.7).

Genel yanıt oranı, cabozantinib ve plasebo kollarında sırasıyla %18 (%95 GA: %10, %29) ve %0 (%95 GA %0, %11) olmuştur.

En yaygın (≥%25) advers reaksiyonlar diyare, palmar-plantar eritrodisestezi (PPE), yorgunluk, hipertansiyon ve stomatittir. Hipokalsemi için ilaç prospektsüne bir uyarı eklenmiştir.

Önerilen tek ajan kabozantinib dozu, hastalık progresyonuna veya kabul edilemez toksisiteye kadar günde bir kez 60 mg'dır. Pediyatrik hastalarda (12 yaş ve üzeri, 1.2 m2'den az vücut yüzey alanlı) önerilen kabozantinib dozu, hastalık progresyonuna veya kabul edilemez toksisiteye kadar günde bir kez 40 mg'dır.

Cabozantinib etki mekanizması nasıldır?

Cabozantinib, şu tirozin kinaz enzimlerinin çalışmasını basılayarak hücre büyümesi ve çoğalmasını engeller: tümörün beslenmesi için yeni damar oluşumunda görevli VEGFR 1, 2, ve 3; MET, ve AXL.

Cabozantinib bu onaydan önce;

Cabozantinib ayrıca nadir kanserlerden olan "medüller tiroid kanser" tedavisinde de 2012'de FDA onayı almış olup Cometriq ticari adı altında pazarlanmaktadır. Cometriq ve Cabometyx farklı formülasyonlara sahiptir ve birbirinin yerine kullanılabilir değildir.