Konuya hızlı bir giriş için, 4. evre böbrek kanserininin tedavisini özetleyen infografik posterimize göz atmak faydalı olacaktır.

Bağışıklık sistemi kontrol noktalarından PD-L1'i engelleyici bir immünoterapi olan avelumab (Bavencio) ile birlikte tirozin kinaz inhibitörü olarak çalışan bir akıllı hap aksitinib (Inlyta) kombinasyonunun, ileri (4. evre) böbrek hücreli karsinomlu, daha önce tedavi edilmemiş hastalarda progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalımı önemli ölçüde iyileştirdiği, ESMO 2018 Kongresi'nde sonuçları sunulan JAVELIN Renal 101 adlı faz-3 klinik araştırma ile gösterildi.

İleri evre böbrek kanserinde, mevcut çok sayıda tedavi seçeneği olmasına rağmen, 5 yıllık sağkalım oranı % 10'lar civarındadır. Bu nedenle son yıllarda böbrek kanseri tedavisinde kemoterapileri çok geride bırakan yeni tedaviler olan akıllı ilaçlar ve immünoterapileri kombine etme fikri doğmuştu.

Çalışmanın detayları

886 metastatik böbrek kanseri hastası, prognostik (hastalıklarının gidişatını öngören) 3 gruba - iyi, orta ve kötü risk - ayrılarak çalışmaya kaydedildi ve birinci basamak tedavi olarak immünoterapi+akıllı ilaç ya da sadece akıllı ilaç aldı.

Avelumab, her iki haftada bir 10 mg / kg + günde iki kez oral yolla 5 mg aksitinib ile kombinasyon halinde 442 hastaya uygulandı. Karşı kontrol kolunda 444 hastaya, günde bir kez 50 mg sunitinib 4 hafta verilip 2 hafta ara verilerek uygulandı. Çalışmada ölçmek istenilen primer (ana) sonlanım noktası, PD-L1 pozitif hastalarda 30 aya kadar progresyonsuz sağkalım ve 5 yıla kadar genel sağkalım süresi olarak belirlendi.

FAZ 3 JAVELIN Renal 101 Çalışma Dizaynı böbrek kanseri avelumab axitinib

Çalışma sonuçlarının özeti

  • Medyan (ortanca) progresyonsuz sağkalım (tedavi ile hastalığı kontrol altında tutma) süresi, PD-L1 pozitif hastalarda, avelumab + aksitinib alanlarda 13.8 ay iken, tek başına bir başka akıllı ilaç olan sunitinib (Sutent) alanlarda 7.2 ay bulundu.
  • PD-L1 düzeyinden bağımsız ortanca progresyonsuz sağkalım süreleri sırası ile 13.8 aya karşı 8.4 ay idi.
  • PD-L1 pozitif hastalarda immünoterapi kombinasyonu, hastalığın kötüleşme riskini % 39 oranında azaltırken, PD-L1 düzeyine bakılmaksızın % 31 azalttı.
  • Tedaviye objektif yanıt oranları ise % 55.2'ye karşı % 25.5 olarak bulundu.
  • Tedavi sonrası ortaya çıkan 3. derece ve üzeri yan etkiler her iki kolda % 71 oranında iken, yan etkilere bağlı tedavileri bırakma oranları kombinasyon kolunda % 22, sadece akıllı ilaç kolunda % 13 olarak bulundu.
FAZ 3 JAVELIN Renal 101 Çalışma PD L1 Pozitif Hastalarda Progresyonsuz Sağkalım Karşılaştı

JAVELIN Renal 101, ileri evre böbrek kanserinin ilk basamak tedavisi olarak immünoterapi ile tirozin kinaz engelleyici bir akıllı ilacı kombine eden ve sonuçları pozitif olan ilk faz-3 klinik araştırmadır.

Bu immünoterapi + akıllı ilaç kombinasyon tedavisinin faydası, böbrek kanserinin çalışmaya katılan tüm alt gruplarında ve tümör hücrelerinin PD-L1 yönünden hem pozitif hem negatif olanlarında gösterildi.

Sonuç

Bu veriler, immünoterapi ve akıllı ilaç kombinasyonunun, bir kanser tedavisinde şimdiye kadar aldığı en iyi sonuçları temsil etmektedir. Yanıt oranları, ileri evre böbrek kanserinin diğer birinci basamak standart tedavilerinden daha üstündür ve progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım, randomize faz-3 bir klinik araştırma için oldukça iyidir. Metastatik böbrek kanserinin birinci basamak tedavisi için bu yaklaşım, etkili yeni ilaç kombinasyonlarını daha erken dönemde vermeyi öngörmektedir, fakat bunun kliniğe yansıması olasılıkla progresyonsuz sağkalım sonuçlarının genel sağkalıma etkisi görüldükten sonra olacaktır.

Metastatik böbrek kanseride ameliyat gerekli mi?

Böbreğin nadir görülen tümörleri - güncel tedaviler