4. evre malign melanomda hayal kırıklıklarımızı umuda dönüştüren immunoterapi çalışmasının sonucu, ESMO 2019 Kongresi'nde ve eşzamanlı NEJM’de yayınlandı. 10 yıl önce 20 hastadan ancak bir tanesi 5 yıllık sağ kalıma ulaşırken, nivolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy) kombine immunoterapisi ile bu oranın % 50’nin üzerine çıkması hepimizin yüzünü güldürdü. ESMO 2019 toplantısında CheckMate 067 çalışmasından gelen yeni sağkalım verileri sunuldu.

Bu, kanser tarihinde büyük bir gelişmedir! Nivolumab artı ipilimumab kombinasyonu, klinik uygulamada sadece melanom hastaları için değil, aynı zamanda böbrek kanseri ve belirli tip kolon kanseri hastaları için de önemli bir yere sahiptir.

İleri Evre Melanom Tedavisinde Kökten Değişim

İpilimumab (Yervoy), 2011 yılında FDA onayı alarak kanserde kullanıma giren ilk immün kontrol noktası türü immünoterapi olmuştur. Daha sonra 2014 yılında pembrolizumab (Keytruda) ve nivolumab (Opdivo), daha etkili - ve daha az yan etkiyle - onay almıştır. Bu önemli gelişme, 2018 Nobel Tıp Ödülü'nün de konusu olmuştur. Şimdi ise nivolumab ve ipilimumab kombinasyonunun beklenen uzun dönem sonuçları, melanom ve diğer kanserli hastalar için "fantastik bir ilerleme"yi ortaya koydu.

Nivolumab ve ipilimumab kombinasyonu, nivolumab veya pembrolizumabın tek başına kullanımından daha güçlüdür; daha yüksek yanıt oranlarına ve daha fazla yan etkiye sahiptir. Bununla birlikte hangi hastaların kombinasyon immünoterapisinden en fazla faydalanabileceğini tahmin etmek için günümüzde netleşmiş bir yöntem bulunmamakta; bu konuda onkolog tecrübesi ve beyin metastazı gibi özel durumların varlığı ile, hasta ve ailesiyle birlikte karar almalıdır.

CheckMate 067 Sonuçları

CheckMate 067 çalışmasında metastatik melanomlu 945 hasta rastgele 3 kola atandı:

  • ipilimumab ve nivolumab 314 hasta,
  • sadece nivolumab 316 hasta ve
  • sadece ipilimumab 315 hasta.

5 Yıllık Genel Sağkalım Oranları Nivolumab ve İpilimumab Kombinasyonu İçin % 52, Nivolumab İçin % 44 ve İpilimumab İçin % 26 idi.

Çalışmanın diğer sonuçları şu şekilde:

  • 5 yıllık progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım oranı kombinasyon için % 36, sadece nivolumab için % 29 ve sadece ipilimumab için % 8 bulundu.
  • Objektif yanıt oranı kombinasyon alan hastalarda % 58, yalnızca nivolumab alanlarda % 45 ve sadece ipilimumab alanlarda % 19 bulundu.
  • Tedavisiz aralık, hastalar için önemli bir sonuçtur.

Kombinasyon immünoterapisi alan hastalar için tedavisiz aralık en uzundu:

  • kombinasyonda 18.1 ay, sadece nivolumabda 1.9 ay ve sadece ipilimumab için 1.8 ay.
  • Kombinasyonu alan hastaların dörtte üçü (% 74) 5 yıl sonunda hayatta ve tedavisizdi; bu oran, sadece nivolumab alan hastaların % 58'inden ve sadece ipilimumab alan hastaların % 45'inden önemli ölçüde yüksekti.
  • Yazarlar, 5 yıl sonra hiçbir yeni güvenlik sinyali (yan etki) veya tedaviyle ilgili ölüm bildirilmediğini bildirdi.

Beyin Metastazlarına Karşı Etkinlik

Nivolumab ve ipilimumab kombinasyonu, özellikle beyin metastazı olan melanomlu hastalar için tercih edilen tedavi yöntemidir. Kombinasyon tedavisi alanlarda beyin metastazı yanıt oranı % 51, sadece nivolumab alanlarda ise % 20 idi. Kombinasyonu alan hastalar için beyin metastazının tam ve kısmi cevap oranları da daha yüksekti. Tam ve kısmi yanıt, nivolumab alan hastalarda sırasıyla % 16 ve % 4 ile karşılaştırıldığında kombinasyon alan hastalarda sırasıyla % 26 ve % 26 idi. Üç yıllık beyin metastazı progresyonsuz sağkalım oranı, kombinasyondaki hastalar için % 43 ve sadece nivolumab kullanan hastalar için % 15 idi.

Sonuç olarak, immünoterapiler 10 yıldan kısa bir sürede tartışmasız bir şekilde onkolojinin kaderini değiştirdiler. Elbette daha tatmin edici tedavi sonuçları için alınması gereken çok yol var, fakat bu yeni kanser ilacı grubunun uzun dönem ve kalıcı sonuçlarını en net şekilde melanomda görmüş olduk.