13 Şubat 2024 tarihinde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), metastatik pankreas adenokarsinomunun birinci basamak tedavisi için lipozomal irinotekanın (Onivyde) oksaliplatin, fluorouracil ve lökovorin ile birlikte kullanımına onay verdi.

FDA, 22 Ekim 2015'te, daha önce gemsitabin bazlı kemoterapi almış ileri evre pankreas kanseri hastalarının tedavisinde, 5FU ve lökovorin ile kombinasyon halinde Onivyde'in kullanımını onaylamıştı.

Nanoteknoloji ile üretilen ilaçlar, yaklaşık 20 yıldır klinik pratiğimizde kullanılmaktadır. Onivyde, FDA tarafından kullanımı onaylanan üçüncü kemoterapi ilacı olup, nanoteknoloji ile üretilmiştir; Abraxane ve Doxil de bu teknoloji ile üretilen ilaçlardır.

Klasik kemoterapi ilacı olan irinotekan, nanoteknolojik yöntemler kullanılarak lipozom miçellerle kaplanarak bu yeni form elde edilmiştir.

NAPOLI 3 Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Etkinlik, metastatik pankreas adenokarsinomu olan ve metastatik ortamda daha önce kemoterapi almamış 770 hastada yapılan, randomize, çok merkezli, açık etiketli, aktif kontrollü NAPOLI 3 çalışmasında değerlendirilmiştir.

Randomizasyon, bölge, karaciğer metastazı ve ECOG performans durumuna göre yapılmıştır. Hastalar, aşağıdaki tedavilerden birini almak üzere randomize edilmiştir:

  • NALIRIFOX (bu rejim ülkemizde FOLFIRINOX olarak biliniyor): İrinotekan lipozomu 50 mg/m2, 90 dakika boyunca intravenöz infüzyon, ardından oksaliplatin 60 mg/m2, 120 dakika boyunca intravenöz infüzyon, ardından lökovorin 400 mg/m2, 30 dakika boyunca intravenöz, ardından fluorouracil 2400 mg/m2, 46 saat boyunca intravenöz, her 2 haftada bir.
  • Gem+NabP: Nab-paklitaksel 125 mg/m2, 35 dakika boyunca intravenöz infüzyon, ardından gemcitabin 1000 mg/m2, 30 dakika boyunca intravenöz, her 28 günlük döngünün 1, 8 ve 15. günlerinde.

Sonuçlar

Ana etkinlik sonuç ölçütü genel sağkalım (OS= overall survival) idi. Ek etkinlik ölçütleri araştırmacı tarafından değerlendirilen progresyonsuz (ilerlemesiz) sağkalım (PFS) ve objektif yanıt oranı idi.

NAPOLI 3, NALIRIFOX kolu için Gem+NabP koluna göre genel sağkalım ve PFS'de istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme göstermiştir.

NAPOLI 3 NALIRIFOX kolu için Gem NabP koluna göre genel sağkalım ve PFS istatistiksel olarak an

  • Ortanca OS, NALIRIFOX kolu için 11.1 ay (95% CI: 10.0, 12.1) ve Gem+NabP kolu için 9.2 ay (95% CI: 8.3, 10.6) idi (Hazard Oranı [HR] 0.84 [95% CI: 0.71, 0.99]; p-değeri 0.0403).
  • Ortanca PFS, NALIRIFOX kolu için 7.4 ay (95% CI: 6.0, 7.7) ve Gem+NabP kolu için 5.6 ay (95% CI: 5.3, 5.8) idi (HR 0.70 [95% CI: 0.59, 0.85]; p-değeri 0.0001).
  • Objektif yanıt oranı, NALIRIFOX kolu için %41.8 (95% CI: 36.8, 46.9) ve Gem+NabP kolu için %36.2 (95% CI: 31.4, 41.2) idi.

NALIRIFOX'un en yaygın yan etkileri (tüm derecelerde %20'den fazla ve Gem+NabP'ye kıyasla tüm derecelerde %5 veya daha fazla fark veya Derece 3 veya 4 için %2 veya daha fazla fark) ishal, yorgunluk, bulantı, kusma, iştah azalması, karın ağrısı, mukozal inflamasyon, kabızlık ve kilo kaybı idi. En yaygın laboratuvar anormallikleri (%10 Derece 3 veya 4) azalmış nötrofiller, azalmış potasyum, azalmış lenfosit ve azalmış hemoglobin idi.

Önerilen irinotekan lipozom dozu, her 2 haftada bir 90 dakika boyunca intravenöz infüzyon yoluyla verilen 50 mg/m2'dir. İrinotekan lipozomu, oksaliplatin, fluorouracil ve lökovorin'den önce uygulanır. Normalin üst sınırının üzerinde serum bilirubini olan hastalar için önerilen bir irinotekan lipozom dozu yoktur.